نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه گردشگری اهمیت بسزایی برای کشورها دارد و در این ‌بین، گردشگری سلامت یکی از انواع جدید و رو به توسعه گردشگری در دنیا به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت گردشگری تندرستی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و در آن داده‌های به دست آمده از مصاحبه با 19 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و گردشگران تندرستی سرعین، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: با تحلیل داده‌ها، 56 کد اولیه از کل مصاحبه‌ها استخراج گردید. در ادامه، با مقوله‌بندی کدهای استخراج ‌شده، این مفاهیم در هشت گروه «عوامل شخصی و جمعیت‌شناختی، روان‌شناختی، هزینه‌ای، بهداشتی و سلامتی، تنوع خدمات گردشگری، ظرفیت پذیرش گردشگری، کیفیت خدمات و قابلیت‌ها و امکانات زیربنایی مقصد» دسته‌‌بندی شد.نتیجه‌گیری: سازمان‌های مرتبط با حوزه گردشگری سرعین، باید عوامل شناسایی ‌شده در تحقیق حاضر را در راستای افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the Factors Associated with Increased Length of Stay of Wellness Tourists in Sarein, Iran

نویسندگان [English]

 • Ghasem Zarei 1
 • Hafez Zarei 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Today, worldwide tourism is of great importance to countries, and health tourism is one of the new and developing types of tourism in the world. Due to the importance of wellness tourism, this study aimed at identifying the major factors associated with the length of stay of wellness tourists in Sarein, Iran.Methods: The study was applied in terms of purpose and exploratory in nature, and qualitative in terms of approach. In this study, data from interviews with 19 people including tourism experts and wellness tourists of Sarein were analyzed using the content analysis method.Results: In data analysis, 56 basic codes were extracted from all interviews, and finally these concepts, were categorized into eight groups of personal and demographic, psychological, cost, psychological, hygienic and health, diversity of tourism services, tourism acceptance capacity, quality of service, and infrastructure capabilities and facilities of the destination.Conclusion: Based on the results, organizations related to Sarein tourism should consider the factors identified in this study to increase the length of stay of wellness tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Tourism
 • Length of Stay
 • Iran
 1. Ayala H. From quality product to ecoproduct: Will Fiji set a precedent? Tour Manag 1995; 16(1): 39-47.
 2. Haghighi Kafash M, Ziaee M, Jafari G. Prioritizing the relevant factors behind medical tourism development in Iran. Tourism Management Studies 2006; 4(11-12): 23-40. [In Persian].
 3. Mostafavi H, Shamsi Gooshki E, Abbasi M. Ethical issues of health tourism in I.R.Iran. Journal of Bioethics 2012; 2(4): 161-80. [In Persian].
 4. Zarei G, Mahmoodi Pachal Z. Examination of Iranian tourism studies on the subject and methodological dimension and the future drawing of research papers. Journal of Tourism and Development 2019; 8(1): 1-19. [In Persian].
 5. Jafari G. Prioritizing the relevant factors behind medical tourism development in Iran [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Allameh Tabataba'i University; 2008. [In Persian].
 6. Adongo CA, Badu-Baiden F, Boakye KAA. The tourism experience-led length of stay hypothesis. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2017; 18: 65-74.
 7. Zarei G, Mahmoodi Pachal Z. Examining the effect of brand equity dimensions on domestic tourists’length of stay in Sareyn: The mediating role of brand equity. Asia Pac J Tour Res 2019; 24(5): 404-21.
 8. Salmasi L, Celidoni M, Procidano I. Length of stay: Price and income semi-elasticities at different destinations in Italy. Int J Tourism Res 2012; 14(6): 515-30.
 9. Alegre Jn, Pou L. The length of stay in the demand for tourism. Tour Manag 2006; 27(6): 1343-55.
 10. Alen E, Nicolau JL, Losada N, Dominguez T. Determinant factors of senior tourists’ length of stay. Ann Tour Res 2014; 49: 19-32.
 11. Barros CP, Butler R, Correia A. The length of stay of golf tourism: A survival analysis. Tour Manag 2010; 31(1): 13-21.
 12. Barros CP, Machado LP. The length of stay in tourism. Ann Tour Res 2010; 37(3): 692-706.
 13. Pulina M. Modelling and forecasting length of stay. Anatolia 2010; 21(2): 305-21.
 14. Herischian M, Azari A, Mahoodzadeh H, Sharizadeh A. Assessing the factors affecting the length of stay and stay of tourists (Case study: Tabriz City). Proceedings of the Conference Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic Countries; 2018 May 10; Tabriz, Iran. [In Persian].
 15. Yazdani MH, Seyedin A, Seyedalizadeh N. Role of tourism cities in regional development (Case study: Sarein City). Shebak 2016; 2(6): 1-12. [In Persian].
 16. Zarei G, Parsamehr B. Identification of effective factors on the development of export of medical equipment using grounded theory. Journal of Healthcare Management 2018; 9(3): 7-18. [In Persian].
 17. Peypoch N, Randriamboarison R, Rasoamananjara F, Solonandrasan B. The length of stay of tourists in Madagascar. Tour Manag 2012; 33(5): 1230-5.
 18. Thrane C, Farstad E. Domestic tourism expenditures: The non-linear effects of length of stay and travel party size. Tour Manag 2011; 32(1): 46-52.
 19. Kim JH, Ritchie JRB, McCormick B. Development of a scale to measure memorable tourism experiences. J Travel Res 2010; 51(1): 12-25.
 20. Jacobsen JK, Gossling S, Dybedal P, Skogheim TS. Exploring length of stay: International tourism in south-western Norway. Journal of Hospitality and Tourism Management 2018; 35: 29-35.
 21. Jonas A, Mansfeld Y, Paz S, Potasman I. Determinants of health risk perception among low-risk-taking tourists traveling to developing countries. J Travel Res 2010; 50(1): 87-99.
 22. Gurtner Y. Returning to paradise: Investigating issues of tourism crisis and disaster recovery on the island of Bali. Journal of Hospitality and Tourism Management 2016; 28: 11-9.
 23. Rodriguez XA, Martinez-Roget F, Gonzalez-Murias P. Length of stay: Evidence from Santiago de Compostela. Ann Tour Res 2018; 68: 9-19.
 24. Prayag G. Senior Travelers' motivations and future behavioral intentions: The case of Nice. J Travel Tour Mark 2012; 29(7): 665-81.
 25. Nicolau JL, Mas FJ. Simultaneous analysis of whether and how long to go on holidays. Serv Ind J 2009; 29(8): 1077-92.
 26. Kim JH. The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tour Manag 2014; 44: 34-45.