مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین

قاسم زارعی؛ حافظ زارعی

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، صفحه 214-221

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3945

چکیده
  مقدمه: امروزه گردشگری اهمیت بسزایی برای کشورها دارد و در این ‌بین، گردشگری سلامت یکی از انواع جدید و رو به توسعه گردشگری در دنیا به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت گردشگری تندرستی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و در آن داده‌های به دست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی و بهره‌وری مخارج دولت در بخش سلامت ایران و کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا

مرضیه عزیزی مبصر؛ رضا رضایتمند؛ فرزانه محمدی

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، صفحه 222-228

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3991

چکیده
  مقدمه: با توجه به محدود بودن منابع مالی دولت‌ها در بخش سلامت، افزایش کارایی و بهره‌‌وری یک ضرورت محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری مخارج دولت در بخش سلامت در ایران و کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا High HDI (High Human Development Index) طی سال‌های 1995 تا 2014 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به منظور تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترسیم و تحلیل نقشه علم‌نگاشتی برون‌دادهای علمی حوزه اختلال طیف اوتیسم با استفاده از رویکرد هم‌رخدادی واژگان

فریده عصاره؛ شهناز خادمی‌زاده؛ صدیقه طرفی‌پور

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، صفحه 229-235

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3951

چکیده
  مقدمه: یکی از ابزارهای ترسیم نقشه علمی، شاخص هم‌رخدادی است که از مهم‌ترین واژگان مدارک برای بررسی ساختار مفهومی یک حوزه تحقیقاتی استفاده می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل ساختار نقشه علمی برون‌دادهای حوزه اوتیسم از طریق تحلیل هم‌رخدادی واژگان در پایگاه Web of Science بود.روش بررسی: این مطالعه به روش علم‌سنجی انجام شد. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد حیطه مصدومیت‌های شغلی

علی بهاری؛ همایون صادقی بازرگانی؛ فهیمه بختیاری

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، صفحه 236-242

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3957

چکیده
  مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به ‌منظور دستیابی به اسناد الکترونیکی، ضرورت بررسی عملکرد و پوشش پایگاه‌ها را دوچندان می‌سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد مربوط به حیطه مصدومیت‌های شغلی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی و با استفاده از مشاهده و مقایسه انجام‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های بهداشتی

بهزاد انجذاب؛ شهناز نایب‌زاده؛ سید حسن حاتمی‌نسب

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3972

چکیده
  مقدمه: رشد چشمگیر فن‌آوری‌های وب 2 و ظهور شبکه‌های اجتماعی، پتانسیل بسیار زیادی را برای اشاعه برنامه‌های تغییر رفتار سلامت و مراقبت‌های بهداشتی فراهم نموده است. سازمان‌ها و مراکز ارایه ‌دهنده خدمات بهداشتی نیز به ‌عنوان عاملان اصلی این برنامه‌ها، سهم زیادی در استفاده از این ابزار دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه طبقه‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و ساخت هستی‌نگاشت بیماری‌های مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسی

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ زاهد بیگدلی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ بهجت طاهری

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، صفحه 253-259

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.4021

چکیده
  مقدمه: یکی از ابزارهای معنایی جهت بازیابی دانش از منابع پیچیده، هستی‌نگاشت است. با پیشرفت فن‌آوری‌های وب معنایی، ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها به عنوان ابزار سازماندهی و بازنمون دانش ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی هستی‌نگاشت حوزه بیماری‌های مادرزادی قلب به زبان فارسی و مراحل ساخت آن بود.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
بررسی تولیدات مرور سیستماتیک پژوهشگران ایرانی در حوزه‌ زیست‌پزشکی بر اساس روش‌های علم‌سنجی

سورناز شادی؛ سعید اسدی؛ حمزه‌علی نورمحمدی

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، صفحه 260-266

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3971

چکیده
  مقدمه: بررسی رشد برون‌دادهای علمی در حوزه‌های موضوعی مختلف، می‌تواند یکی از پایه‌های سیاست‌گذاری علمی در آن حوزه باشد. مقالات مروری سیستماتیک، یکی از برون‌دادهای مؤثر در علوم پزشکی به شمار می‌رود که امروزه استفاده از نتایج آن کاربرد وسیعی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند رشد مقالات مرور سیستماتیک پژوهشگران ایرانی ...  بیشتر