نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده‌ای و گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده‌ای و گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به ‌منظور دستیابی به اسناد الکترونیکی، ضرورت بررسی عملکرد و پوشش پایگاه‌ها را دوچندان می‌سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد مربوط به حیطه مصدومیت‌های شغلی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی و با استفاده از مشاهده و مقایسه انجام‌ شد. جامعه تحقیق شامل پایگاه‌های اطلاعاتی ملی Magiran، Irandoc، SafeLir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID (Scientific Information Database) و حجم نمونه شامل تعداد اسناد بازیابی شده طی 20 سال اخیر از این پایگاه‌ها بود. کلید واژه‌ها بر اساس نظرات اعضای خبره تیم پژوهش و بررسی اسناد مربوط تعیین شد. در نهایت، 40 کلید واژه انتخاب گردید و پایگاه‌های مذکور مورد جستجو قرار گرفت. تعداد اسناد بازیابی شده ثبت و شاخص‌ها و نمودارهای مرتبط با جامعیت و مانعیت تهیه شد.یافته‌ها: تعداد اسناد بازیابی شده از پایگاه‌های Magiran، SID، SafeLir و Irandoc به ترتیب 411، 153، 523 و 149 مدرک بود. پایگاه SafeLir جامعیت نسبی بالاتر (70/83 درصد) و پایگاه SID مانعیت بالاتری (54/89 درصد) در بازیابی اسناد مربوط، نسبت به سایر پایگاه‌ها داشت. بیشترین همپوشانی بین پایگاه‌های Magiran و SafeLir مشاهده گردید (269 سند).نتیجه‌گیری: نتایج حاصل شده به محققان حیطه‌ مصدومیت‌ها و رشته‌های مرتبط در شناسایی پایگاه مناسب (دارای جامعیت و مانعیت مناسب) جهت بازیابی اسناد در حوزه‌ تخصصی آن‌ها کمک می‌کند. چنانچه جامعیت، مانعیت و یا هم مانعیت و هم جامعیت جستجو مهم باشد، می‌توان به ترتیب از پایگاه‌های SafeLir، SID و SafeLir استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recall and Precision of Persian Databases for Retrieval of Scholarly Information in the Field of Occupational Injuries

نویسندگان [English]

 • Ali Bahari 1
 • Homayoun Sadeghi-Bazargani 2
 • Fahimeh Bakhtiari 3

1 MSc, Epidemiology, Road Traffic Injury Research Center AND Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Epidemiology, Road Traffic Injury Research Center AND Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 MSc, Medical Library and Information, Neurosciences Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Use of databases for accessing electronic documents has increased the necessity of reviewing the performance and coverage of these databases. The aim of this study was to assess the recall and precision of Persian databases for retrieval of scholarly information in the field of occupational injuries.Methods: This descriptive study was carried out using observation and comparison approach. The study population included national databases of SafeLir, Scientific Information Database (SID), Magiran, and Irandoc, and the sample size equaled the number of documents retrieved from these databases in the last two decades. Keywords were determined based on the opinions of the members of the research team and review of the relevant documents. Finally, forty key words were chosen for searching the sites were searched, and the number of recovered documents was recorded. Indices and graphs related to recall and precision were then prepared.Results: The number of recovered documents from Magiran, SID, SafeLir, and Irandoc were 411, 153, 523, and 149, respectively. SafeLir database had a higher relative recall (83.7%) and SID had a higher precision (89.54%) in retrieving relevant documents compared to other databases. The greatest overlap in results was observed between Magiran and SafeLir (269 documents).Conclusion: The findings of this study will help researchers in the field of injuries and related fields to identify the appropriate database (with an appropriate recall and precision) for retrieval of documents in their specialized fields. If recall of the search or precision of the search or both of them are important. It is recommended to use SafeLir, SID, and SafeLir databases, respectively, in cases where precision, recall and both are important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Occupational Injuries
 • Occupational Health
 • Database
 • Information Storage and Retrieval
 1. Masic I, Pandza H, Toromanovic S, Masic F, Sivic S, Zunic L, et al. Information technologies (ITs) in medical education. Acta Inform Med 2011; 19(3): 161-7.
 2. Zandian F, Maseudinasrabadi A, Latifi M, Zadolikhajeh L. Study of comparative the performance of search engines and meta engines. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2016; 49(4): 511-93.
 3. Shakeri S. Precision and recall in Farsi search Engines in regard with information retrieval in library and information science. National Studies on Librarianship and Information Organization 2008; 19(1): 177-99. [In Persian].
 4. Hariri N, Babalhavaeji F, Farzandipour M, Nadi Ravandi S. Evaluation criteria of information retrieval systems: What we know and what we do not know. Iranian Journal of Information Processing and Management 2014; 30(1): 199-221. [In Persian].
 5. Sadeghi H, Okhovati M. Recall and precision of Iranmedex, Magiran and SID (Scientific Information Database) databases for retrieval of scholarly information in the Field of Pharmacy. Health Inf Manage 2014; 11(3):435-42. [In Persian].
 6. Damerchiloo M, Haji Zeinolabedini M. AComparison of relative exhaustivity among three Persian language databases (Magiran, SID, Iranmedex) for retrieving information in the field of Dentistry.Library and Information Science 2010; 13(1): 53-72. [In Persian].
 7. Sadeghi-Bazargani H, Pourasghar F, Soori H, Bahari A, Bakhtyari F, Moghisi A. Developing a national database for Iranian injury and safety literature: SafeLir. Medical Science 2019; 23(99): 757-68.
 8. Larsen PO, von Ins M. The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index. Scientometrics 2010; 84(3): 575-603.
 9. Pautasso M. Publication growth in biological sub-fields: Patterns, predictability and sustainability. Sustainability 2012; 4(12): 3234-47.
 10. Eslami A, Keshavarz H. Study of online electronic information search skills among Ph.D. students at faculty of geography, University of Tehran. Iranian Journal of Information Processing and Management 2007; 23(1): 45-60. [In Persian].
 11. Hashemian M, Janatikia M, Hashemian A. Information seeking skills in online databases of Iranian National Medical Digital Library: A study among residents of Isfahan University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2013; 10(1): 1-8. [In Persian].
 12. Shafi SM, Rather R. Precision and recall of five search engines for retrieval of scholarly information in the field of biotechnology. Webology 2005; 2(2): 8-14.
 13. Damerchiloo M, Haji Zeinolabedini Mohs. A comparison of relative exhaustivity among three Persian language databases (Magiran, SID, IranMedex) for retrieving information in the field of dentistry. Library and Information Science 2010; 13(1): 53-72. [In Persian].
 14. Ghaebi A, Khosravi F, Malmir A. Evaluating the status of information retrieval in “Namayeh” and “Nama” databases and assessing the effectiveness of using controlled terms in indexing these two databases. Research on Information Science and Public Libraries 2011; 17(2): 247-62. [In Persian].
 15. Gasparyan AY, Ayvazyan L, Kitas GD. Multidisciplinary bibliographic databases. J Korean Med Sci 2013; 28(9): 1270-5.
 16. Asadollahi Z, Nookarizi M. Evaluating the structure and content of electronic databases of iranian periodicals. Library and Information Science 2010; 13(2): 118-45. [In Persian].
 17. Persian Subject Index. Abstract Articles and Insurance Research 2006; 10(1): 219-40. [In Persian].
 18. Ebrahimi H. An examination of the degree of overlap in Namayeh and Nama databases in 2005. National Studies on Librarianship and Information Organization 2008; 18(4): 299-308. [In Persian].
 19. Shiri AA. Assessing the comprehensiveness and determinance of information retrieval systems. Research on Information Science and Public Libraries 1994; 12(4): 38-45. [In Persian].
 20. Buckland M, Gey F. The relationship between recall and precision. J Am Soc Inf Sci 1994; 45(1): 12-9.