نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، حسابداری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 استادیار، سیاست‌گذاری سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جایی که مجلات علمی- پژوهشی جزء خدمات هزینه‌بر و وابسته به دولت محسوب می‌شوند، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین بهای تمام شده انتشار یک مقاله در مجلات منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بود.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، جهت محاسبه بهای تمام شده انتشار یک مقاله در سه مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد، ابتدا فرایند انتشار یک مقاله ترسیم و تمام فعالیت‌های این فرایند استخراج شد. همچنین، کلیه فعالیت‌های ثانویه مرتبط از طریق بررسی متون، مشاهده و مصاحبه با صاحبان فرایند مشخص گردید. سپس مراکز هزینه‌ای مرتبط با تمامی فعالیت‌های اولیه و ثانویه مشخص و داده‌های هزینه‌ای مرتبط با این مراکز هزینه از اسناد مالی استخراج و بهای تمام شده انتشار یک مقاله مورد محاسبه قرار گرفت.یافته‌ها: بهای تمام شده مجله Food Quality and Hazards Control، 17131509 ریال؛ طلوع بهداشت، 8337468 ریال و ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد، 5343960 ریال برآورد گردید. مراحل ویراستاری و صفحه‌آرایی و بررسی اولیه، بیشترین سهم هزینه را در بین مراحل انتشار یک مقاله به خود اختصاص داد. بیشترین درصد هزینه‌بری در مجموع فعالیت‌های اولیه و ثانویه نیز مربوط به هزینه نیروی انسانی بود.نتیجه‌گیری: مراحل بررسی اولیه، صفحه‌آرایی و ویراستاری از جمله مراحل پرهزینه در فعالیت‌های مجله به شمار می‌رود. با توجه به این که هزینه نیروی انسانی عمده‌ترین هزینه در انتشار یک مقاله می‌باشد، بهبود عملکرد در حوزه مدیریت منابع انسانی، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تمام شده تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the Cost of Publication of an Article in Selected Journals of Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran, Using Activity-Based Costing Method

نویسندگان [English]

 • Razieh Yazdannia 1
 • Ebrahim Zare-Khormizi 2
 • Mohammad Ranjbar 3

1 MSc, Knowledge and Information Science, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2 MSc, Accounting, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

3 Assistant Professor, Health Policy, Department of Health Services Management, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Research journals are costly and government-dependent services. Therefore, this study is carried out with the aim to determine the cost of publishing an article in selected journals of Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran, through the activity-based costing (ABC) techniques.Methods: In this descriptive study, in order to calculate the cost of publishing an article in three scientific journals of Yazd University of Medical Sciences, initially, the process of publishing an article was identified and then the primary activities were uncovered. Moreover, the secondary activities were identified through reviewing manuscripts, observation, and interviewing the process owners. The cost centers related to the primary and secondary activities were identified and the cost data related to these cost centers were uncovered from the financial documents; this way, the cost of article publication was calculated.Results: The cost for the Journal of Food Quality and Hazards Control, Journal of Toloo-e-Behdasht, and Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences was calculated to be as 17131509 Rials, 8337468 Rials, and 5343960 Rials, respectively. The editing and layout and initial review steps were the costliest among the steps for publishing an article. Furthermore, the highest percentage of total cost of the primary and secondary activities was related to the cost of human resources.Conclusion: Initial review, editing, and layout steps are costly in the initial activities of the journals. Given that the human resource costs are the major cost of publishing an article, improving human resource (HR) performance can be effective in reducing costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Journals
 • Activity Based Costing Method
 • Publications
 • Cost
 1. Rajabi A. Activity based costing (ABC), new outlook for calculating cost price of students' education in different majors of medical group (Case study: Medical Science Universities of Shiraz, Fasa and Yazd). Accounting and Auditing Review 2011; 18(64): 35-56. [In Persian].
 2. Hassanabadi M, Najjar Sarraf A. A total model for performance based budgeting (Diamond model). Tehran, Iran: Education and Industrial Research Center; 2008. [In Persian].
 3. Mahal I, Hossain MA. Activity-based costing (ABC)-An effective tool for better management. Research Journal of Finance and Accounting 2015; 6(4): 66-73.
 4. Cooper R, Slagmulder R. Activity-based budgeting--part 1. Strategic Finance 2000; 82(3): 85-6.
 5. Afshari A, Khatib Semnani MA, Rahim Nia R, Anvari Savojbolaghi S, Yusefi B. Cost of services in medical imaging center of Imam Khomeini Hospital. Payavard Salamat 2013; 7(2): 101-10. [In Persian].
 6. Bahadori M, Babashahy S, Teymourzadeh E, Hakimzadeh SM. Activity based costing in health care center: A case study of Iran. Afr J Bus Manage 2012; 6(6): 2181-6.
 7. Hussain M, Gunasekaran A. Activity based cost management in financial services industry. Managing Service Quality: An International Journal 2001; 11(3): 213-26.
 8. Gunasekaran A, Marri HB, Yusuf YY. Application of activitybased costing: Some case experiences. Manag Audit J 1999; 14(6): 286-93.
 9. Dalci I, Tanis V, Kosan L. Customer profitability analysis with time-driven activity-based costing: A case study in a hotel. Int J Contemp Hosp Manag 2010; 22(5): 609-37.
 10. Novak D, Paulos A, St.Clair G. Data-driven budget reductions: A case study. Bottom Line: Managing Library Finances, The 2011; 24(1): 24-34.
 11. Abdul Majid J, Sulaiman M. Implementation of activity based costing in Malaysia: A case study of two companies. Asian Review of Accounting 2008; 16(1): 39-55.
 12. Duh RR, Lin T, Wang WY, Huang Ch. The design and implementation of activity-based costing: A case study of a Taiwanese textile company. International Journal of Accounting and Information Management 2009; 17(1): 27-52.
 13. Nasiripoor A, Tabibi J, Maleki M, Nourozi T. Computation cost price of clinical laboratories services in Valiasr Hospitals in Tehran in 1387 by using of ABC model. Hospital 2010; 8 (3-4): 5-17. [In Persian].
 14. Zarekhormizi A, Moeen-Al-Din M, Nayebzadeh S. Cost price estimation of appendix surgery in Yazd Shahid Sadoughi Hospital using activity-based costing in 2011. Toloo e Behdasht 2015; 13(6): 113-26. [In Persian].
 15. Hudakova S, Bajus R. Cost management using activity-based costing model. Accounting, Analysis and Audit 2015; 2: 373-86. [In Ukrainian].
 16. Caha Z, Kampf R, Lorincova S, Hitka M. The Application of ABC Analysis to Inventories in the Automotive Industry Utilizing the Cost Saving Effect. Nase More 2016; 63: 120-5.
 17. Jalili A, Ashrafi J. Determining per capita of students with activity-based costing method (Case study: Tehran Sciences and Research Branch). Managment Accounting 2015; 8(25): 83-99. [In Persian].
 18. Esmaeili R, Kianmehr M, Tahanzadeh A, Ehtiati M, Ghorbani A, Pourfatemi A, et al. Calculating the unit cost of student training at Gonabad University of Medical Sciences in 2017: Using a step-down method. Teb va Tazkiye 2018; 27(3): 169-78. [In Persian].
 19. Abbasi E, Saberi M. Activity based costing and traditional methods in calculating students training cost. Journal of Research in Educational Systems 2010; 4(8): 109-34. [In Persian].
 20. Yousefi Pashabeyg H, Irani SJ. Utilize the activity-based costing method (ABC) in specification of final costs of education service center for short courses (Case study: West Azerbayjan Province). Education in the Humanities 2017(2):145-71. [In Persian].
 21. Barati Marnani A, Karimi I, Lighvan M. Cost of nursing student education using activity based costing system (ABC) at Qom University of Medical Sciences in 2002. Teb Va Taziye 2005; 14(2): 44-9. [In Persian].
 22. Araujo JBCN, Souza AN, Joaquim MS, Mattos LM, Lustosa Junior IM. Use of the activity-based costing methodology (ABC) in the cost analysis of successional agroforestry systems. Agroforestry Systems 2020; 94(1): 71-80.
 23. Pourtalei F, Atashak M. A model for research and technology institutes budgeting based on science and technology outputs cost. Journal of Science and Technology Policy 2010; 2(4): 53-64. [In Persian].
 24. Eskandari J. Cost accounting. Tehran, Iran: Hafiz Publications; 2015. [In Persian].
 25. Iyiomo oA, Olayiwola A. Analysis of heterogeneities in the unit cost of university education in Nigeria. Eur Sci J 2014; 10(13): 83-97.