نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران و پژوهشگر، گروه بیزینس انفورماتیک، دانشکده سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه کوروینوس، بوداپست، مجارستان

3 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عمق و گستردگی اطلاعات موجود در جامعه علمی و تحقیقاتی کنونی، فرصت خوبی را برای بهره‌برداری از این اطلاعات فراهم آورده است. در این میان، حوزه بیوانفورماتیک به عنوان یک زمینه علمی به نسبت جدیدی که نقش مهمی در مطالعات زیستی دارد، توجه زیادی از رشته‌های مختلف مانند فن‌آوری اطلاعات، ریاضیات و علوم زیستی نوین را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. در این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین وضعیت مقالات منتشر شده در زمینه‌ بیوانفورماتیک بر اساس پایگاه Clarivate بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی به روش علم‌سنجی انجام ‌شد. جامعه آماری شامل تمامی مقالات حوزه بیوانفورماتیک در پایگاه Clarivate طی سال‌های 1970 تا 2018 بود. داده‌ها با استفاده از فراوانی و درصد توصیف گردید.یافته‌ها: روند رشد مقالات بیوانفورماتیک در پایگاه Clarivate از سال 1970 تا 2018 سیر صعودی داشت. مجموع مقالات مربوط به این سال‌ها، 806/53 عنوان بود. در این مقالات، حوزه‌های موضوعی بیوشیمی مولکولی زیستی، کامپیوتر، بیوتکنولوژی، ژنتیک و زیست‌شناسی محاسباتی به عنوان فعال‌ترین حوزه‌ها شناسایی گردید. ایالات ‌متحده آمریکا، چین، آلمان، انگلستان و کانادا از جمله فعال‌ترین کشورهای تولیدکننده مقالات محسوب شدند. بیشترین مقالات به Zhang Y، Wang Y، Wang J، Li Y و Li J اختصاص داشت. دانشگاه‌های کالیفرنیا، هاروارد و آکادمی علوم چین بیشترین مقالات این حوزه را منتشر کرده بودند. بالاترین تعداد مقاله در مجله PLOS ONE چاپ شده بود.نتیجه‌گیری: از بین 164 کشور، ایران در رتبه 22 قرار داشت که این وضعیت نسبت به جایگاه جهانی مطلوب است و با توجه بیشتر به انجام مطالعات در این زمینه، می‌توان به وضعیت بهتری رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Bioinformatics Research Trends Available in the Clarivate Database

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Kiani 1
 • Asefeh Asemi 2
 • Mozafar Cheshmeh Sohrabi 3
 • Ahmad Shabani 4

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran AND Researcher, Department of Business Informatics, School of Information Systems, Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary

3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The depth and extent of information available in the current scientific and research community has fostered a rich opportunity to capitalize on the information. In tandem, the bioinformatics is a relatively new field of science, which plays an important role in biological studies and has attracted much attention in various fields such as information technology (IT), mathematics, and modern biological sciences. Accordingly, it seems unavoidable to review studies in this field. This study is carried out aiming to determine the status of articles published in the area of bioinformatics based on the Clarivate database.Methods: This descriptive study was performed by a scientometrics method. The study statistical population included all articles in the bioinformatics field at the Clarivate database from 1970 to 2018. Data collection was conducted through the same database. Excel statistical software was used for data analysis.Results: The trend of growth in bioinformatics articles at Clarivate Database was increasing from 1970 to 2018, with a total articles reaching 53806 records. In these articles, the most active areas were identified as subject areas of biochemistry and molecular biology (BMB), computer sciences, biotechnology, genetics heredity, and mathematical computational biology. The most active countries were the United States, China, Germany, the United Kingdom, and Canada. The highest number of articles was dedicated to Zhang Y, Wang Y, Wang J, Li Y, and Li J. The universities of California and Harvard in the United States and the Chinese Academy of Sciences have published the highest number of articles. A great number of articles has been published in PLOS ONE journal.Conclusion: Iran ranks 22 out of 164 countries, which seems favorable to the global status. In view of that, it is possible to reach a better position by paying more attention to studies in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioinformatics
 • Scientometrics
 • Clarivate Database
 • Manuscript
 1. Gupta S, Chaudhary K, Mishra N. Bioinformatics and its therapeutic applications. In: Keservani RK, Sharma AK, Kesharwani RK, editors, Recent advances in drug delivery technology. Hershey, PA: IGI Global; 2016. p. 125-58.
 2. Merriam-Webster I. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Springfield, MA: Merriam-Webster; 1993.
 3. Chen YP. Bioinformatics Technologies. New York, NY: Springer; 2005.
 4. Jiang R, Zhang X, Zhang MQ. Basics of bioinformatics: Lecture notes of the graduate summer school on bioinformatics of China. New York, NY: Springer; 2016.
 5. Shojaei M, Jowkar A. Citation analysis and historiography map of scientific production by Islamic Azad University in Web of Science from 2000 to 2009. Journal of Epistemology (Library and Information Science and Information Technology) 2013; 6(22): 19-34. [In Persian].
 6. Sedighi M, Jalalimanesh A. Mapping research trends in the field of knowledge management. Malaysian Journal of Library and Information Science 2014; 19(1): 71-85.
 7. Biglu MH, Shahkhodabandeh S, Asadi M. Publications on Breast Neoplasms in Medline: A Comparison between Iran and Other Middle East Countries. Health Inf Manage 2012; 9(1):110-9. [In Persian].
 8. Lopez-Munoz F, Alamo C, Rubio G, Garcia-Garcia P, Martin-Agueda B, Cuenca E. Bibliometric analysis of biomedical publications on SSRI during 1980-2000. Depress Anxiety 2003; 18(2): 95-103.
 9. Patra Sk, Mishra S. Bibliometric study of Bioinformatics Literature. Scientometrics 2005; 67(3): 477-89.
 10. Molatudi M, Neo M, Pouris A. A bibliometric study of bioinformatics research in South Africa. Scientometrics 2009; 81(1): 47-59.
 11. Manoharan A, Kanagavel B, Muthuchidambaram A, Kumaravel JPS. Bioinformatics Research: An Informetric View. IPCSIT 2011; 16: 199-204.
 12. Baskaran C. A scientometric study on bioinformatics literature during 1999-2013. International Journal of Library Science and Information Management 2016; 2(4): 62-71.
 13. Ommati E, Asnafi AR. Study the research trend in evidence based medicine filed based on Scopus database. Caspian Journal of Scientometrics 2015; 1(2): 39-48. [In Persian].
 14. Sotudeh H, Morovati M. Scientific productivity in the field of patient rights in Thomson Reuters Citation Database: A glance at Iran's Share in international researches. Health Inf Manage 2013; 9(6): 833-47. [In Persian].
 15. Hodhodinezhad N, Zahedi Anaraki R, Ashrafi Rizi H. The scientific production and scientific mapping of Iranian researchers in traditional medicine during 1990-2011 in Web of Science. Health Inf Manage 2012; 9(4): 513-24. [In Persian].