نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، مهندسی صنایع، پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فن‌آوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: وبگاه زمانی کارامد است و می‌تواند در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران موفق عمل نماید که معماری اطلاعات آن مطلوب باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات انجام گردید..روش بررسی: این مطالعه با رویکرد توصیفی، وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مورد بررسی قرار داد. جمع‌‌آوری و تحلیل داده‌ها با روش مشاهده مستقیم و با استفاده از سیاهه ارزیابی شامل چهار زیرسیستم سازماندهی، برچسب‌گذاری، پیمایش و جستجو صورت گرفت.یافته‌ها: طرح کلی سازماندهی وبگاه بر اساس چارت سازمانی می‌باشد. سیستم پیمایش وبگاه با این که به کاربر می‌گوید در چه وبگاهی قرار دارد، اما به صورت مشخص تمامی سطوح پیمایش شده را نمایش نمی‌دهد. سیستم جستجو، تعداد کل نتایج جستجو را به کاربر نشان می‌دهد و پرسمان ورودی را در محتوای بازیابی شده برجسته می‌سازد، اما بسیاری از قابلیت‌های آن مانند عملگرهای منطقی، پیشنهاد یا تکمیل خودکار پرسمان ورودی و مرتب‌سازی نتایج فعال نیست.نتیجه‌گیری: وبگاه مورد بررسی از نظر معماری اطلاعات، وضعیت نسبتاً ضعیفی دارد. ابعاد جستجو و سازماندهی در سطح ضعیف و ابعاد برچسب‌زنی و پیمایش در حد متوسط ارزیابی شد. نتایج مطالعه و ارزیابی‌ مستمر در خصوص معماری اطلاعات وبگاه می‌تواند ضمن مشخص کردن نقاط ضعف و کاستی‌های موجود، در بهینه‌سازی طراحی وبگاه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Shiraz University of Medical Sciences Website Based on Information Architecture in 2019

نویسندگان [English]

 • Marzieh Morovati 1
 • Amir Hossein Seddighi 2

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Industrial Engineering, Institute of Information Technology, Iranian Research Institute for Information Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: When a website has an appropriate information architecture, it can be efficient and successful in responding to the information needs of users. The present study aims to evaluate website of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, based on information architecture.Methods: This was a descriptive-survey study performed on Shiraz University of Medical Sciences website. Data collection and analysis were carried out by direct observation method using checklists for four subsystems of information architecture, namely organization, labeling, navigation, and search.Results: The overall organization of the website was based on the organization chart. The site navigation system showed the users which website they were navigating, but it did not explicitly show all the navigated levels. Although the search system displayed the total number of search results to the user and highlighted the input query in the retrieved content, many of its features as logical operators, auto-complete or auto-suggestions, and sorting search results were not active.Conclusion: The website is relatively poor from the information architecture standpoint. The search and organization dimensions were weak, and the labeling and navigation dimensions were mediocre. The results of continuous evaluation and study of the website information architecture can be used to optimize the website design while highlighting the existing weaknesses and shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Architecture
 • Website Design
 • Information Management
 • Iran
 1. Rosenfeld L, Morville P, Arango J. Information architecture: For the web and beyond. 4th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media; 2015.
 2. Downey L, Banerjee S. Building an information architecture checklist. Journal of Information Architecture 2011; 2(2): 25-42.
 3. Zachman JA. A framework for information systems architecture. IBM Syst J 1987; 26(3): 276-92.
 4. Papi Z, Abazari Z. Using WQET to evaluate Asian and Middle Eastern countries national libraries websites. National Studies on Librarianship and Information Organization 2014; 25(3): 7-23. [In Persian].
 5. Ahmadi E, Mostafavi E, Kiani HR. Support and content (Internal and external) analysis of academic libraries website's of Iranian universities of medical sciences. Health Inf Manage 2015; 11(6): 728-42. [In Persian].
 6. Hamdipour A. Assessment study of library website of Iranian universities of medical sciences and suggestions for improvement. Health Inf Manage 2011; 8(2): 176-88. [In Persian].
 7. Pant A. Usability evaluation of an academic library website Experience with the Central Science Library, University of Delhi. Electronic Library 2015; 33(5): 896-915.
 8. Silvis I, Bothma T, de Beer K. Evaluating the usability of the information architecture of academic library websites. Library Hi Tech 2018; 37(2): 566-90.
 9. Ataloglou M, Economides A. Evaluating European ministries' websites. International Journal of Public Information Systems 2009; 5(3): 147-77.
 10. Mtebe J, Kondoro A. Accessibility and usability of government websites in Tanzania. The African Journal of Information Systems 2017; 9(4): 261-79.
 11. Law R. Evaluation of hotel websites: Progress and future developments (Invited paper for “luminaries” special issue of International Journal of Hospitality Management). Int J Hosp Manag 2019; 76(Part B): 2-9.
 12. Schmidt S, Cantallops AS, dos Santos CP. The characteristics of hotel websites and their implications for website effectiveness. Int J Hosp Manag 2008; 27(4): 504-16.
 13. Ting PH, Wang ST, Bau DY, Chiang ML. Website evaluation of the top 100 hotels using advanced content analysis and eMICA Model. Cornell Hosp Q 2013; 54(3): 284-93.
 14. Seddighi AH. An information architecture evaluation framework for websites. Iranian Journal of Information Processing and Management 2020. [In Press]. [In Persian].
 15. Erickson W, Trerise S, Lee C, Vanlooy S, Knowlton S, Bruyere S. The accessibility and usability of college websites: Is your website presenting barriers to potential students? Community College Journal of Research and Practice 2013; 37(11): 864-76.
 16. Rogers R, Preston H. Usability analysis for redesign of a Caribbean academic library web site: A case study. OCLC Systems and Services 2009; 25(3): 200-11.