نوع مقاله : مقاله مروری نظام مند

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان سبز در جهت صرفه‌جویی منابع و انرژی، منجر به افزایش رقابت‌پذیری، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای تعیین‌کننده بیمارستان سبز انجام شد.روش بررسی: اساس این تحقیق، دستورالعمل پنج مرحله‌ای دانشگاه York برای انجام مطالعات مرور حوزه‌‌ای (Scoping Review) بود. پایگاه‌های اطلاعات علمی خارج و داخل کشور محدود به دو زبان انگلیسی و فارسی طی سال‌های 2015 تا 2019، با استفاده از کلمات کلیدی «معیارها، ابعاد، مؤلفه‌ها، رویکردهای بیمارستان سبز یا دوست‌دار محیط زیست» مورد جستجو قرار گرفت. در نهایت، از 10493 مقاله، 25 مقاله جهت بررسی انتخاب گردید.یافته‌ها: با بررسی مقالات، ۷۲ معیار سبز در 15 بعد و 5 طبقه «زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و نوآوری» به دست آمد. جمع‌آوری داده‌ها که طی آن روش جمع‌آوری اطلاعات مشخص می‌شود و تفسیر داده‌ها که به بررسی رویکرد مقالات در رابطه با تحلیل و پردازش داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد.نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر، معیارهای مختلف الگوی استقرار بیمارستان سبز عنوان گردید. معیارهای بیمارستان سبز، الگوی مناسبی در جهت استقرار یک سیستم بهداشت و درمان مناسب و مطابق با اصول محیط زیست است. نتایج به دست آمده می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای محققانی باشد که قصد دارند به این حوزه وارد شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contributing Factors for a Green Hospital: A Scoping Review

نویسندگان [English]

 • Diba Norozi 1
 • Shaghayegh Vahdat 2
 • Somayeh Hesam 2

1 PhD Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: A green hospital is established to increase competitiveness, productivity, and cost savings to save resources and energy. This study is performed to identify and classify factors determining a green hospital.Methods: The five-step guideline of the University of York, York, England, for conducting systematic scoping reviews of the field of study was employed in this study. Searching for foreign and domestic scientific databases in both English and Persian, with a time limit from 2015 to 2019 was performed using keywords including criteria, dimensions, components, and approaches to green or eco-friendly hospitals. Finally, this study was carried out by reviewing 25 articles published in Iran and abroad in the field of green hospital which were selected out of 10493 articles.Results: Green criteria were identified in 15 dimensions and five environmental, economic, social, health, and novelty categories. The data collection indicated the method for collecting data and the data interpretation addressed analyzing and processing the data collected.Conclusion: In this study, different criteria for a green hospital deployment pattern in five environmental, economic, social, health, and innovation categories were obtained. Green hospital standards are a good model for establishing an environmentally sound health care.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospitals
 • Green
 • Criteria
 • Review Article
 1. Reller A. Greener Hospitals: Improving Environmental Performance. Augsburg, Germany: Wiss-Zentrum Umwelt Universty; 2000.
 2. Karliner J, Guenther R. A comprehensive environmental health agenda for hospitals and health systems around the world. Health Care without Harm [Online]. [cited 2011 Oct 12]; Available from: URL: http://greenhospitals.net/wp-content/uploads/2011/10/Global-Green-and-Healthy-Hospitals-Agenda.pdf
 3. Jahanbakhsh F. Evaluating the standard of accreditation of the green hospital model at the selected hospital of social security. Proceedings of the National Conference on Quality Upgrading with Clinical Governance Approach; 2012 Nov 8-9; Bojnourd, Iran. [In Persian].
 4. Arzemani M, Sedghi S, Nasiripour AA. Standard evaluation of green hospital in medical centers of North Khorasan University of Medical Sciences in 2016. Manage Strat Health Syst 2017; 2(2): 118-29. [In Persian].
 5. Abdullah N, Rosnan H, Yusof N. Internationalisation of Hospitals in the Wake of Green Agenda: How Much More to Be Done? Environment-Behaviour Proceedings Journal 2018; 3(7): 161-6.
 6. Bharara T, Gur R, Duggal S, Jena P, Khatri S, Sharma P. Green hospital initiative by a North Delhi tertiary care hospital: Current scenario and future prospects. J Clin Diagn Res 2018; 12(7): DC10-DC14.
 7. Bilec MM, Geary M, Ries RJ, Needy KL, Cashion MK. A method for quantifying the benefits of greening a healthcare facility. Eng Manag J 2010; 22(3): 3-11.
 8. Thiel CL, Needy KL, Ries R, Hupp D, Bilec MM. Building design and performance: A comparative longitudinal assessment of a Children's hospital. Build Environ 2014; 78: 130-6.
 9. May EL. Building green hospitals. Improve your economic viability, environmental impact, and community standing. Healthc Exec 2004; 19(4): 38, 40.
 10. Azar F, Farzianpour F, Foroushani A, Badpa M, Azmal M, Azar F. Evaluation of green hospital dimensions in teaching and private hospitals covered by Tehran University of Medical Sciences. Journal of Service Science and Management 2015; 8(8): 259-66.
 11. Shamgholi G, Yekita H. Green hospital, a sustainable approach to the design of health centers. Proceedings of the 1st National Conference on Sustainable Architecture; 2010 Mar 3; Hamedan, Iran. [In Persian].
 12. Shaabani Y, VafaeeNajar A, Hooshmand E. Investigation and comparison of available models for green hospitals. Journal of Healthcare Management 2016; 7(1): 15-24. [In Persian].
 13. Colquhoun HL, Levac D, O'Brien KK, Straus S, Tricco AC, Perrier L, et al. Scoping reviews: Time for clarity in definition, methods, and reporting. J Clin Epidemiol 2014; 67(12): 1291-4.
 14. Nilashi M, Zakaria R, Ibrahim O, Majid MZA, Mohamad Zin R, Chugtai MW, et al. A knowledge-based expert system for assessing the performance level of green buildings. Knowl-Based Syst 2015; 86: 194-209.
 15. Weimann E, Patel B. Tackling the climate targets set by the Paris Agreement (COP 21): Green leadership empowers public hospitals to overcome obstacles and challenges in a resource-constrained environment. S Afr Med J 2016; 107(1): 34-8.
 16. Effendi Amran M, Nabil Muhtazaruddin M. Assessment of renewable distributed generation in green building rating system for public hospital. International Journal of Engineering and Technology 2018; 7(3.15): 40-5.
 17. Omrani GA, Atabi F, Sadeghi M, Banaee Ghahfarokhi B. Comparison of technical, health and economic aspects of three methods of disposal of hospital waste including sterilization, burning and burial of sanitation in Kurdistan. Journal of Environmental Science and Technology 2008; 9(2): 37-46. [In Persian].
 18. Sahamir SR, Zakaria R. Green assessment criteria for public hospital building development in Malaysia. Procedia Environ Sci 2014; 20: 106-15.
 19. Sadatsafavi H, Shepley M, Kim A, Huynh H. How do green healthcare facilities perform financially when compared to non-green hospitals overtime? Results from a National Database. Proceedings of the International Conference on Sustainable Infrastructure; 2017 Oct 26-28; New York, NY, USA.
 20. Sadatsafavi H, Shepley MM. Performance Evaluation of 32 LEED Hospitals on Operation Costs. Procedia Eng 2016; 145: 1234-41.
 21. Allen JG, MacNaughton P, Laurent JG, Flanigan SS, Eitland ES, Spengler JD. Green buildings and health. Curr Environ Health Rep 2015; 2(3): 250-8.
 22. Dhillon VS, Kaur D. Green hospital and climate change: Their interrelationship and the way forward. J Clin Diagn Res 2015; 9(12): LE01-LE05.
 23. Rossi M. Designing the 21st Century hospital: Environmental leadership for healthier patients, facilities, and communities. Concord, CA: The Center for Health Design, Health Care without Harm; 2006.
 24. Setyowati E, Harani AR, Falah YN. Green building design concepts of healthcare facilities on the orthopedic hospital in the tropics. Procedia Soc Behav Sci 2013; 101: 189-99.
 25. Yang Y, Zeng N, Shen M, Sun Z. Development of green hospitals home and abroad. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2013; 38(9): 949-53.
 26. Shahhosseini R. The impact of green design and architecture on the environment and human life: Architectural design of green hospital. Proceedings of the National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development; 2013 May 16; Bukan, Iran. [In Persian].
 27. Sodagar S, Mafakher F. Analysis of the necessity of hospital design green approach to sustainable architecture. Urban Management 2017; 15(45): 517-32. [In Persian].
 28. Yazdanpanah A. Identification and prioritization of barriers to implement the green hospital standards at Imam Hassan Mojtaba Hospital in Darab. Univers J Pharm Res 2018; 3(1): 43-9.
 29. Ryan-Fogarty Y, O'Regan B, Moles R. Greening healthcare: Systematic implementation of environmental programmes in a university teaching hospital. J Clean Prod 2016; 126: 248-59.
 30. Shaabany Y, Vafaeenajar A, Meraji M, Hooshmand E. Designing a green hospital model in Iran. J Health Adm 2018; 21(72): 64-76. [In Persian].
 31. Gibberd J. Assessing sustainable buildings in developing countries - The sustainable building assessment tool (SBAT) and the sustainable building lifecycle (SBL). Proceedings of the 2005 World Sustainable Building Conference; 2005 Sep 27-29; Tokyo, Japan.
 32. Shahamir SR, Zakaria R, Alqaifi G, Abidin NIA, Rooshdi RRRM. Investigation of green assessment criteria and sub-criteria for public hospital building development in Malaysia, Chem Eng Trans 2017; 56: 307-12.
 33. Stevanovic M, Allacker K, Vermeulen S. Hospital building sustainability: The experience in using qualitative tools and steps towards the life cycle approach. Procedia Environ Sci 2017; 38: 445-51.
 34. Setyowati E, Harani AR, Falah YN. Green building design concepts of healthcare facilities on the orthopedic hospital in the tropics. Procedia Soc Behav Sci 2013; 101: 189-99.
 35. Chang KG, Chien H. The influences of landscape features on visitation of hospital green spaces-a choice experiment approach. Int J Environ Res Public Health 2017; 14(7).
 36. Dovjak M, Shukuya M, Krainer A. User-centred healing-oriented conditions in the design of hospital environments. Int J Environ Res Public Health 2018; 15(10).
 37. Ryan-Fogarty Y, O'Regan B, Moles R. Greening healthcare: Systematic implementation of environmental programmes in a university teaching hospital. J Clean Prod 2016; 126: 248-59.
 38. Cheng YW, Sung FC, Yang Y, Lo YH, Chung YT, Li KC. Medical waste production at hospitals and associated factors. Waste Manag 2009; 29(1): 440-4.
 39. Unger SR, Campion N, Bilec MM, Landis AE. Evaluating quantifiable metrics for hospital green checklists. J Clean Prod 2016; 127: 134-42.
 40. Costello A, Abbas M, Allen A, Ball S, Bell S, Bellamy R, et al. Managing the health effects of climate change: Lancet and University College London Institute for Global Health Commission. Lancet 2009; 373(9676): 1693-733.
 41. Ali Taleshi M, Nejadkoorki F, Azimzadeh H, Ghaneian MT, Namayandeh SM. Toward green hospital standards in Yazd Educational Hospitals in 2013. J Ilam Univ Med Sci 2014; 22(5): 114-27. [In Persian].
 42. Wood LC, Wang C, Abdul-Rahman H, Jamal Abdul-Nasir NS. Green hospital design: Integrating quality function deployment and end-user demands. J. Clean. Prod 2016; 112: 903-13.
 43. Krarti M, Ali F, Alaidroos A, Houchati M. Macro-economic benefit analysis of large scale building energy efficiency programs in Qatar. Int J Sustain Built Environ 2017; 6(2): 597-609.
 44. Kwakye G, Brat GA, Makary MA. Green surgical practices for health care. Arch Surg 2011; 146(2): 131-6.
 45. Doctors for the Environment Australia (DEA). Improving a hospital's environmental impact: What can a doctor do? [Online]. [cited 2019 Jan 11]; Available from: URL: https://www.dea.org.au/improving-a-hospitals-environmental-impact-what-can-a-doctor-do/
 46. Cole RJ. Emerging trends in building environmental assessment methods. Build Res Inf 1998; 26(1): 3-16.