نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، اقتصاد بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، آمار حیاتی، گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 استادیار، فن‌آوری اطلاعات سلامت ،گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

5 کارشناس ارشد، اپیدمیولوژی، مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر (دیابت)، معاونت بهداشت، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: اطلاعات باکیفیت به منظور تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و همچنین، نظارت بر عملکرد سیستم سلامت، ضروری می‌باشد. بنابراین، سیستم مدیریت اطلاعات سلامت باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان ساری بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری شامل گزارش‌های روتین بیماران مبتلا به دیابت در سطح کلیه مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در شهرستان ساری و حجم نمونه متشکل از 30 مرکز روستایی بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از ابزارهای بومی‌سازی شده PRISM (Performance of Routine Information Systems Management) که دارای چهار بعد «به‌هنگام بودن، صحت، کامل ‌بودن و پردازش داده‌ها» می‌باشد، جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 50/81 درصد از اطلاعات به‌هنگام بود. صحت داده‌ها‌ بین 99/39 و 33/53 درصد و تطابق کلی 67/16 درصد گزارش گردید. 09/94 درصد از گزارش‌های فصلی دیابت کامل بود. 66/86 درصد از مراکز، شاخص‌ها را برای واحدهای تحت پوشش خود محاسبه، خلاصه گزارش را تهیه و وضعیت واحدهای ارایه‌کننده خدمت را با هم مقایسه می‌کردند، اما شاخص‌های مقایسه‌ای تهیه نشده بود.نتیجه‌گیری: صحت داده‌ها در مراکز بررسی شده دارای وضعیت مطلوبی نمی‌باشد. ضعف موجود مانع تأمین هدف از جمع‌آوری این اطلاعات گردیده است که در نتیجه، قابلیت استناد یا استفاده از آن‌ها را سلب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Quality of Routine Information on the Care of the Patients with Diabetes Mellitus in Rural Health Centers of Sari County, Iran

نویسندگان [English]

 • Samad Rouhani 1
 • Khadijeh Safizade 2
 • Seyed Nouraddin Mousavinasab 3
 • Azita Balaghafari 4
 • Mohammad Reza Sayeedy-Kiasari 5

1 Associate Professor, Health Economics, Department of Public Health, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 PhD Student, Health Services Management, Department of Management Sciences and Health Economics, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Biostatistics; Department of Biostatistics, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

4 Assistant Professor, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Science, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

5 MSc, Epidemiology, Fighting Noncontagious Diseases (Diabetes), Deputy of Health, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Quality information is essential for evidence-based decision-making and improving the performance of the healthcare system. Hence, health information management system should be continuously monitored. The aim of this study was to assess the quality of routine information on the care of patients with diabetes mellitus in rural health centers of Sari County, Iran.Methods: This cross-sectional study was conducted in 2018. The statistical population included routine statistical reports of the patients with diabetes mellitus in all rural health centers of Sari County. The sample size was 30 rural health centers selected using census sampling method. Data were collected using a validated Performance of Routine Information Systems Management (PRISM) tool, which had four dimensions including timeliness, accuracy, completeness, and data processing. The gathered data were reported using descriptive statistics.Results: 81.50 percent of data was timely. The accuracy of the data was between 39.99 and 53.33 percent, and the overall compliance was 16.67 percent. 94.90 percent of the quarterly reports of the patients with diabetes mellitus was complete. 86.66 percent of the units calculated the indicators for their own units, summarized the reports, and compared the performance of the service-provider units. However, the comparative indicators of the related activity were neglected.Conclusion: According to the results of this study, the accuracy of data in rural health centers is not optimal. Logically, the existing weaknesses prevent the attainment of data collection purpose, which in turn makes its citation and use unattainable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Data Quality
 • Data Accuracy
 • Primary Health Care
 • Health Information Management
 • Diabetes
 1. Nolte E, Bain C, McKee M. Diabetes as a tracer condition in international benchmarking of health systems. Diabetes Care 2006; 29(5): 1007-11.
 2. Tabrizi JS, Partovi Y, Bahrami A, Asghari M. Technical quality of patients with type 2 diabetes. Hospital 2015; 14(4): 59-66. [In Persian].
 3. Masoodi M, Nosratabadi M, Halvaiepour Z, Yousefi S, Karimi M. Exploring the empowerment index and its related factors in type 2 diabetes patients in Sirjan city. Med J Mashad Univ Med Scies 2016; 59(1): 56-63. [In Persian].
 4. Rohde JE, Shaw V, Hedberg C, Stoops N, Venter S, Venter K, et al. Information for primary health care: Primary health care: Systems support. S Afr Health Rev 2008; 1: 195-209.
 5. Rouhani S, Safizade K, Mousavinasab SN, Balaghafari A, Sayeedy-kiasari M. Assessing the accuracy of diabetic care information in health houses in Sari City, Iran, 2018. Health Inf Manage 2019; 16(3): 109-14. [In Persian].
 6. Belay H, Lippeveld T. Inventory of PRISM Framework and Tools: Application of PRISM Tools and Interventions for Strengthening Routine Health Information System Performance. Chapel Hill, NC: Measure Evaluation; 2013. p. 1-38.
 7. Rouhani S, Safizadeh K, Mousavinasab SN. Translation and survey of validity and reliability of Routine Information Systems Management Tools in Iran. Health Inf Manage 2018; 15(4): 168-74. [In Persian].
 8. Odhiambo-Otieno GW. Evaluation criteria for district health management information systems: Lessons from the Ministry of Health, Kenya. Int J Med Inform 2005; 74(1): 31-8.
 9. Harikumar S. Evaluation of health management information systems - A study of HMIS in Kerala [MSc Thesis]. Thiruvananthapuram, Kerala, India: Ahcutha Menon Centre for Health Science Studies, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology; 2012.
 10. Belay H, Azim T, Kassahun H. Assessment of Health Management Information System (HMIS) performance in SNNPR, Ethiopia. Chapel Hill, NC: Measure Evaluation; 2014. p. 1-25.
 11. Ndegwa CW. Assessment of data quality and information use of the community health information system: A case study of Karurumo community health unit- Embu County, Kenya [MSc Thesis]. Nairobi, Kenya: University of Nairobi; 2015. p. 1-74.
 12. Gimbel S, Micek M, Lambdin B, Lara J, Karagianis M, Cuembelo F, et al. An assessment of routine primary care health information system data quality in Sofala Province, Mozambique. Popul Health Metr 2011; 9(1): 12.
 13. Aqil A, Avila JEH, Mejia LSP, Parbul AS, Plaza B, Wilson N, et al. Guanajuato SINAIS Assessment. Chapel Hill, NC: Measure Evaluation; 2010. p. 8-37.