نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران

2 کارشناس ‏ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام ‏نور، تهران، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‏ نور، تهران، ایران

4 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آروی، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی کیفیت‏ وب‏سایت‏های موبایلی کتابخانه‏ها، از جمله مباحث جدید مطالعاتی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت وب‌سایت‏های موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه تحقیق شامل وب‏سایت‌های موبایلی کتابخانه‏های 50 دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران بود که در رتبه‏بندی وبومتریکس بالاترین رتبه را داشتند. به منظور ارزیابی کیفیت، از 14 شاخص در قالب سیاهه وارسی استفاده گردید. داده‏ها با استفاده از روش‏های آمار توصیفی و آزمون Friedman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‏ها: شاخص‌های «دسترسی سریع به پایگاه‌های اطلاعاتی»، «تماس با ما»، «مشاهده و جستجوی کاتالوگ کتابخانه» با میانگین رتبه 01/10، بهترین وضعیت را کسب کردند. «رزرو سالن مطالعه» با میانگین رتبه 01/3 و «نقشه یا پلان طبقات کتابخانه» با میانگین رتبه 99/3 به ترتیب بدترین وضعیت را در بین شاخص‏های مورد بررسی به خود اختصاص دادند.نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که برخی از شاخص‎‏ها مانند «دسترسی سریع به پایگاه‌های اطلاعاتی»، «مشاهده و جستجوی کاتالوگ کتابخانه» و «اخبار و رویدادهای کتابخانه» کاربردی‏تر از سایر شاخص‏ها می‌باشند و کاربران وب‌سایت‏‏های موبایلی کتابخانه‏ها به آن‏ها نیاز دارد. مدیران و طراحان انفورماتیک دانشگاه‏های علوم پزشکی می‏توانند از نتایج پژوهش حاضر در راستای بهبود کیفیت وب‏سایت‏های موبایلی کتابخانه‏ها بهره‏برداری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Quality of Libraries’ Mobile Websites of Iranian Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Faramarz Soheili 1
 • Sahar Jasri 2
 • Ali Akbar Khasseh 3
 • Farshid Danesh 4

1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 MSc, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Information Management Research Department, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Assessing the quality of mobile websites related to libraries is one of the new topics of study. The primary purpose of this study was to evaluate the quality of the mobile websites of the libraries of the top Iranian universities of medical sciences.Methods: This was an applied research, done by the descriptive-survey method. The study population included the libraries’ mobile websites of the top fifty Iranian universities of medical sciences, which ranked highest in the webometrics ranking of universities in January 2019. The quality of services was evaluated using a checklist included fourteen indicators. Descriptive statistical methods and Friedman test were utilized for data analysis.Results: “Quick Access to Databases,” “Contact us,” and “Observing and Searching Library Catalog” with a mean rank of 10.01 had the best position among indicators. “Study Hall Reservation” with a mean rank of 3.01 and “Library Floors’ Map/Plan” with a mean rank of 3.99 had the worst situation among the fourteen indicators studied, respectively.Conclusion: The results showed that some indicators such as “Quick Access to Databases,” “Observing and Searching Library Catalog,” and “Library News and Events” were more useful than others. These are the indicators that users of libraries’ mobile websites usually need. Medical informatics administrators and designers at medical universities can use the results of this research to improve the quality of services of mobile websites of university libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet
 • Libraries
 • Universities
 • Mobile Website
 1. Ben Njima C, Gamha Y, Ghedira Guegan C, Ben Romdhane L. Development of a mobile web services discovery and composition model. Cluster Comput 2020; 23(1): 29-42.
 2. Al-Khalifa H. A framework for evaluating university mobile websites. Online Inf Rev 2014; 38(2): 166-85.
 3. Liu H, Lobschat L, Verhoef PC, Zhao H. App adoption: The effect on purchasing of customers who have used a mobile website previously. J Interact Mark 2019; 47: 16-34.
 4. Torres-Perez P, Mendez-Rodriguez E, Orduna-Malea E. Mobile web adoption in top ranked university libraries: A preliminary study. J Acad Librariansh 2016; 42(4): 329-39.
 5. Narmenji M. User interface capabilities of Saman Library Sistem of Iran Public Libraries Foundation based on Nilsson's principles. Research on Information Science and Public Libraries 2017; 23(2): 199-217. [In Persian].
 6. Khasseh A, Mokarami M. Designing and managing the website of libraries and information centers. Tehran, Iran: Payame Noor University; 2016. [In Persian].
 7. Wong A. The role of emotionalsatisfaction in serviceencounters. Manag Serv Qual 2004; 14(5): 365-76.
 8. Rehman DS. Measuring service quality in public and private sector university libraries of Pakistan. Pak J Libr Inf Sci 2012; 13(1): 1-11.
 9. Fung RHY, Chiu DKW, Ko EHT, Ho KKW, Lo P. heuristic usability evaluation of University of Hong Kong libraries' mobile Website. J Acad Librariansh 2016; 42(5): 581-94.
 10. Amritesh, Misra SC, Chatterjee J. Quality framework for credence-based informational services: Applying Kano’s method. Total Qual Manag Bus Excell 2018; 29(1-2): 116-47.
 11. Acosta-Vargas P, Lujan-Mora S, Salvador-Ullauri L. Quality evaluation of government websites. Proceedings of the 4th International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG); 2017 Apr 19-21; Quito, Ecuador.
 12. Wang WT, Ou WM, Chen WY. The impact of inertia and user satisfaction on the continuance intentions to use mobile communication applications: A mobile service quality perspective. International Journal of Information Management 2019; 44: 178-93.
 13. Jafarbegloo M, Hamidy M, Anvari S, Famil Rohany A. Quality assessment of digital library services at University of Tehran; Using the Digiqual Model. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2014; 48(2): 309-24. [In Persian].
 14. Rahimi A, Soleymani MR, Hashemian A. Quality assessment of digital library services in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, from the users' perspectives. Health Inf Manage 2018; 15(1): 46-9. [In Persian].
 15. Khasseh AA, Zamani l, Soheili F. Mobile web adoption in Iranian academic libraries: An evaluation of quality of services. Journal of Library and Information Science Studies 2019. [In Press]. [In Persian].
 16. Aldrich A. Universities and libraries move to the mobile web. Educause Quarterly 2010; 33(2): 106952
 17. Mendez Rodriguez EM. Spanish public libraries on the web: What information do our public libraries offer on the Internet? Educacion y Biblioteca 1999; 106 (11): 48-54. [In Spanish].
 18. Paterson L, Low B. Student attitudes towards mobile library services for smartphones. Library Hi Tech 2011; 29(3): 412-23.