نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت گردشگری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 استادیار، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت گردشگری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین، یکی از رویکردهای مدیریت برای ارایه محصولات و خدمات به‌موقع به کاربر است. برنامه‌ریزی زنجیره تأمین خدمات گردشگری ﺳﻼﻣﺖ می‌تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی و توسعه درمانی منطقه شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با زنجیره تأمین گردشگری سلامت انجام شد.روش بررسی: رویکرد جمع‌آوری و تحلیل داده‌های این مطالعه، توصیفی- پیمایشی و شامل استفاده از نظرات خبرگان سلامت بود. از مطالعات کتابخانه‌ای و روش Delphi به منظور طراحی ابزار پیمایش استفاده گردید که تعداد 37 عامل نهایی جهت طراحی پرسش‌نامه مورد استفاده قرار گرفت. با اطمینان از روایی و پایایی پرسش‌نامه، 330 نفر از گردشگران سلامت شهر یزد مورد پیمایش قرار گرفتند. با روش تحلیل عاملی اکتشافی، 7 مؤلفه اصلی بر اساس گویه‌ها استخراج و نام‌گذاری گردید و مدل ساختاری طراحی و مورد برازش قرار گرفت و معنی‌داری مؤلفه‌ها تأیید شد.یافته‌ها: بر حسب میزان واریانس تبیین شده، استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات پزشکی با 358/32، فن‌آوری اطلاعات با 696/14، بانکداری با 630/7، جاذبه‌ها با 480/5، استانداردهای بین‌المللی با 612/4، تنوع خدمات درمانی با 820/2 و برنامه‌های دولت با 952/1 به ترتیب بیشترین تأثیر را در زنجیره تأمین گردشگری سلامت یزد نشان دادند.نتیجه‌گیری: خروجی نهایی تحقیق حاضر، مدل اندازه‌گیری زنجیره تأمین گردشگری سلامت استان یزد می‌باشد که برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری یزد و همچنین، کارشناسان امر سلامت به منظور برنامه‌ریزی جهت بهبود امکانات و خدمات و جذب بیشتر گردشگر مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Related to Health Tourism Supply Chain (Case Study of Yazd, Iran)

نویسندگان [English]

 • Mirmohammad Asadi 1
 • Hamed Fallah-Tafti 2
 • Mahdieh Zahmatkesh-Saredorahi 3
 • Maryam Roasaei 3

1 Assistant Professor, Tourism Management, Department of Management, School of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor, Industrial Management, Department of Management, School of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

3 MSc, Tourism Management, Department of Management, School of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Supply chain management (SCM) is one of the management approaches to provide products and services to users in a timely manner. The purpose of this study is to identify the factors related to health tourism supply chain in Yazd, Iran using structural equation modeling (SEM).Methods: This was a descriptive study. To collect the data, a survey approach was used that included the opinions of health experts and tourists. To develop the survey instrument, library studies and Delphi method were used, which according to the experts, 37 final factors were used to design the questionnaire. Ensuring the validity and reliability of the questionnaire, 330 health tourists in Yazd were solicited through the survey. Using exploratory factor analysis (EFA), 7 major components were extracted and named based on items; this way, a structural model of the study was formed, which was fitted in the process of confirmatory factor analysis (CFA) and the significance of the components was confirmed.Results: According to the amount of variance explained, the standards of medical service centers with 32.358, information technology with 14.696, banking with 7.63, attractions with 5.48, international standards with a value of 4.612, the diversity of health services with a value of 2.820, and government programs with a value of 1.952, respectively, had the most significant effect on the health tourism supply chain in Yazd.Conclusion: The final output of this study was a measurement model of health tourism supply chain in Yazd Province, in which the factors were categorized and suggestions were made to improve the factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply Chain
 • Medical Tourism
 • Iran
 • Structural Equation Modeling
 1. Arabshahi A, Ariyanfar M. Health tourism and tourism development; reviewing the potential and capabilities of iran in health tourism and medical - curative tourism. Geographical Journal of Tourism Space 2014; 3(9): 133-52. [In Persian].
 2. Morovati Sharifabadi A, Asadian Ardakani F. A model for health tourism development using fuzzy TOPSIS and interpretive structural modeling in Yazd Province. J Health Adm 2014; 17(55): 73-88. [In Persian].
 3. Nazari AA, Talebi T, Abdolmaleki O. A review of the medical supply chain with an emphasis on cosmetic surgery in Iran. Heritage and Tourism Journal 2017; 2(5): 13-35. [In Persian].
 4. Tapper R, Font X. Tourism supply chains. Report of a Desk Research Project for the Travel Foundation. Leeds, UK: Leeds Metropolitan University and Environment Business and Development Group; 2004.
 5. Jafarnejad G. Prioritizing the factors related to the development of Iranian health tourism [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Allameh Tabataba'i University, School of Management and Accounting; 2008. [In Persian].
 6. Fedrigotti VB, Fischer C. Sustainable development options for the chestnut supply chain in South Tyrol, Italy. Agric Agric Sci Procedia 2015; 5: 96-106.
 7. Hashim HIC, Shariff SMM. Halal supply chain management training: Issues and challenges. Procedia Economics and Finance 2016; 37: 33-8.
 8. Prasetyanti LA, Simatupang TM. A framework for service-based supply chain. Procedia Manuf 2015; 4: 146-54.
 9. Zhang X, Song H, Huang GQ. Tourism supply chain management: A new research agenda. Tour Manag 2009; 30(3): 345-58.
 10. Delavar A. Research methods in psychology and educational sciences. Tehran, Iran: Payame Noor University Press; 2006. [In Persian].
 11. Mojtabai R, Mauro C, Wall MM, Barry CL, Olfson M. Medication treatment for opioid use disorders in substance use treatment facilities. Health Aff (Millwood) 2019; 38(1): 14-23.
 12. Fadare JO, Ogunleye O, Iliyasu G, Adeoti A, Schellack N, Engler D, et al. Status of antimicrobial stewardship programmes in Nigerian tertiary healthcare facilities: Findings and implications. J Glob Antimicrob Resist 2019; 17: 132-6.
 13. Jungwirth D, Haluza D. Information and communication technology and the future of healthcare: Results of a multi-scenario Delphi survey. J Health Inform J 2017; 25(1): 161-73.
 14. Kilbourne AM, Beck K, Spaeth-Rublee B, Ramanuj P, O'Brien RW, Tomoyasu N, et al. Measuring and improving the quality of mental health care: a global perspective. World Psychiatry2018; 17(1): 30-8.
 15. Spulbar C, Ramona B, Trivedi J. Understanding the importance of the banking system in the Romanian tourism and hospitality industry. In: Batabyal D, Das DK, editors. Global Trends, Practices, and Challenges in Contemporary Tourism and Hospitality Management. Hershey, PA: IGI Global; 2019. p. 135-50.
 16. Muhammad F. Patterns of Islamic banks financing to increase the number of halal tourism and the local generated income (PAD) growth in Indonesia. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah 2019; 4: 10.
 17. Jonas‐Berki M, Csapo J, Palfi A, Aubert A. A market and spatial perspective of health tourism destinations: The Hungarian experience. Int J Tourism Res 2015; 17(6): 602-12.
 18. Dryglas D, Salamaga M. Applying destination attribute segmentation to health tourists: A case study of Polish spa resorts. J Travel Tour Mark 2017; 34(4): 503-14.
 19. Jackson C, Snyder J, Crooks VA, Lavergne MR. Exploring isolation, self-directed care and extensive follow-up: Factors heightening the health and safety risks of bariatric surgery abroad among Canadian medical tourists. Int J Qual Stud Health Well-being. 2019; 14(1): 1613874.
 20. Neis B, Lippel K. Occupational health and safety and the mobile workforce: Insights from a Canadian research program. New Solut 2019; 29: 297-316.
 21. Materla T, Cudney EA, Antony J. The application of Kano model in the healthcare industry: A systematic literature review. Total Qual Manag Bus Excell 2019; 30(5-6): 660-81.
 22. Singh A, Prasher A. Measuring healthcare service quality from patients’ perspective: Using Fuzzy AHP application. Total Qual Manag Bus Excell 2019; 30(3-4): 284-300.
 23. Al-Talabani H, Kilic A, Ozturen A, Qasim S. Advancing medical tourism in the United Arab Emirates: Toward a sustainable health care system. Sustainability 2019; 11: 230.