نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، ریاضی و آمار، گروه ریاضی و آمار، دانشکده فنی و مهندسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محیط، نقشی مهمی در شکل‌گیری رفتار مصرف‌کنندگان خارجی ایفا می‌کنند. با این حال، تاکنون تأثیر این عوامل بر فرایند انتخاب مقاصد گردشگری درمانی کشور در بازارهای هدف خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی بود.روش بررسی: این مطالعه با استفاده از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شد. بدین ترتیب، در قسمت کیفی از طریق مصاحبه عمیق با ۲۵ نفر از استادان دانشگاه و پژوهشگران عراقی و شیوه تحلیل موضوعی، منابع احتمالی مقاومت شناسایی گردید. در قسمت کمی، 385 نفر از شهروندان عراقی به صورت در دسترس به پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: موضوعات سیاسی، اقتصادی و مذهبی به عنوان ابعاد اصلی مقاومت در بخش کیفی شناسایی گردید. بر اساس یافته‌های بخش کمی، عوامل سیاسی و اقتصادی تأثیر معنی‌داری بر مقاومت مصرف‌کنندگان عراقی داشت. مقاومتی که تمایل سفر به مقاصد گردشگری درمانی و آشکارسازی اجتماعی تجربه سفر را کاهش داد، اما تأثیری بر ارزیابی کیفیت خدمات مذکور نشان نداد.نتیجه‌گیری: موضوعات سیاسی و اقتصادی موجب می‌شود تا کشور خاستگاه خدمات درمانی، احساسات منفی برای مشتریان خارجی خدمات پزشکی تداعی نماید و از این طریق، پیامدهای نامطلوبی همچون کاهش تمایل سفر به مقاصد گردشگری درمانی را به همراه داشته باشد. مدیران و دست‌اندرکاران این بخش باید به اهمیت عوامل مذکور در فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب مصرف‌کنندگان در کشورهای هدف به ویژه عراق توجه کنند و استراتژی‌های بازاریابی مناسبی را برای تعدیل اثرات منفی اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iraqi Citizens' Views on Medical Tourism in Iran from a Political, Economic, and Religious Point of View

نویسندگان [English]

 • Behnam Shahangian 1
 • Mohammad Ali Abdolvand 2
 • Hashem Nikomaram 3
 • Mohsen Khounesiyavash 4

1 PhD, Marketing Management, Department of Marketing Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Marketing Management, Department of Marketing Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Business Management, Department of of Business Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Statistics and Mathemeatics, Department of Statistics and Mathemeatics, School of Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: Political, economic, and cultural forces of the environment can play an important role in shaping the behavior of foreign consumers. However, so far, their impact on the process of selecting medical tourism destinations in foreign target markets has not been considered by researchers. Therefore, this study endeavors to explore the role of political tensions, economic issues, and religious differences in the occurrence of adverse feelings among Iraqi consumers and possible consequences in the marketing of medical tourism destinations.Methods: This applied study was performed using a mixed-methods sequential explanatory design (i.e., qualitative + quantitative). In the qualitative phase, potential sources of consumer animosity were identified through in-depth interviews with 25 Iraqi university professors and researchers and using the thematic analysis method. In the quantitative phase, the data collection instrument was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The sample size was 385 individuals who were selected through convenience sampling method. The data were analyzed through Structural Equation Method.Results: In the qualitative phase, political, economic, and religious issues were identified as the main dimensions of consumer animosity, but based on the findings of the qualitative section, the influence of political factors and economic factors on the animosity of Iraqi consumers were confirmed. The animosity reduces the willingness to travel to medical tourism destinations and social exposure to travel experience but has no effect on the evaluation of the quality of the services.Conclusion: Political and economic issues give rise to negative feelings for foreign clients of medical services in the country of origin of medical services which in turn cause undesirable consequences such as reduced desire to travel to medical tourism destinations. Therefore, managers and stakeholders in this sector should pay attention to the importance of these factors in the decision-making process and consumer selection in target countries, especially Iraq, and adopt appropriate marketing strategies to mitigate these negative effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Tourism
 • Iraq
 • Political Factors
 • Economics
 • Religion
 1. Najafipour Moghadam FN, Masoudi Asl I, Hessam S, Farahani MM. In search a medical tourism marketing pattern in Iran: The case of cultural sensitivities. Int J Healthc Manag 2020; 1-6.
 2. Azimi R, Mahmoudi G, Esmaeili HA. A study of the effect of advertising on attracting medical tourism. Int J Travel Med Glob Health 2017; 5(3): 89-93.
 3. Klein JG, Ettenson R, Morris MD. The animosity model of foreign product purchase: An empirical test in the people's Republic of China. J Mark 1998; 62(1): 89-100.
 4. Guo G, Zhou X, Tu H. Consumer animosity, self-efficacy and willingness-to-visit: an empirical study on young outbound tourism market. Tourism Tribune 2016; 31(2): 44-52.
 5. Sanchez M, Campo S, Alvarez M. The effect of animosity on the intention to visit tourist destinations. J Dest. Mark Manage 2016; 7: 182-9.
 6. Shoham A, Davidow M, Klein JG, Ruvio A. Animosity on the home front: The intifada in Israel and its impact on consumer behavior. J Int Mark 2006; 14(3): 92-114.
 7. Alvarez M, Campo S. Consumer animosity and its influence on visiting decisions of US citizens. Curr Issues Tour 2020; 23(9): 1166-80.
 8. Campo S, Alvarez MD. Animosity toward a country in the context of destinations as tourism products. J Hosp Tour Res 2019; 43(7): 1002-24.
 9. Michaelis M, Woisetschlager D, Backhaus C, Ahlert D. The effects of country of origin and corporate reputation on initial trust: an experimental evaluation of the perception of polish consumers. Int Mark Rev 2008; 25(4): 404-22.
 10. Yang Q, Snell K, Tsai WS. Understanding consumer animosity in the politicized global market: From the perspective of young transnational consumers. J Int Consum Mark 2015; 27(3): 220-36.
 11. Broughton DE, Schelble A, Cipolla K, Cho M, Franasiak J, Omurtag KR. Social media in the REI clinic: What do patients want? J Assist Reprod Genet 2018; 35(7): 1259-63.
 12. Riefler P, Diamantopoulos A. Consumer animosity: A literature review and a reconsideration of its measurement. Int Mark Rev 2007; 24(1): 87-119.
 13. Abraham V, Poria Y. A research note exploring socially visible consumption in tourism. Tour Manag 2019; 70: 56-8.
 14. Josiassen A, George Assaf A. Look at me-I am flying: The influence of social visibility of consumption on tourism decisions. Ann Tour Res 2013; 40(1): 155-75.
 15. Jaff D, Tumlinson K, Al-Hamadan, A. Challenges to the Iraqi health system call for reform. Journal of Health Systems 2018; 3(2): 9-12.
 16. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol 2006; 3(2): 77-101.
 17. Gruber T, Szmigin I, Reppel AE, Voss R. Designing and conducting online interviews to investigate interesting consumer phenomena. Qual Market Res Int J 2008; 11(3): 256-74.
 18. Bahaee M, Pisani MJ. Iranian consumer animosity and U.S. products: A witch's brew or elixir? Int Bus Rev 2009; 18(2): 199-210.
 19. Al Ganideh SF, Elahee MN. Dealing with “enemy-brothers”: Sunni Arab consumers’ animosity toward Iran and Turkey. J Consum Mark 2018; 35(4): 451-62.
 20. Heinberg M. Outbreaks of animosity against the West in China: effects on local brand consumption. Int Mark Rev 2017; 34(4): 514-35.