نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هم‌نویسندگی یکی از مصادیق همکاری علمی است که محققان به منظور تولید آثار با کیفیت‌تر، امکانات، اطلاعات و توانایی‌‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری از منظر شاخص‌های خرد و کلان تحلیل شبکه‌ی اجتماعی انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و با رویکرد علم‌سنجی انجام شد. پس از جستجوی واژه‌ی «Nursing» در فیلد موضوع پایگاه Web of Science، 2036 پیشینه از آثار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی سال‌های 2013 تا 2018 بازیابی گردید که جامعه تحقیق را تشکیل داد. داده‌های مربوط در پنج فایل 500 رکوردی در قالب متن ساده (Plain text) استخراج شد.یافته‌ها: انتشار آثار علمی با موضوع پرستاری توسط محققان ایرانی در بازه زمانی مورد نظر رو به رشد بود. دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، آزاد اسلامی و علوم پزشکی شهید بهشتی، پرتولیدترین دانشگاه‌های ایرانی در این حوزه بودند. بررسی شبکه از منظر شاخص‌های خرد نشان داد که «احمدی، عباس‌زاده، برهانی، عبادی و محمدی»، مؤثرترین نویسندگان شبکه به شمار می‌روند. بر اساس داده‌های بازیابی شده، این نویسندگان، پرکارترین نویسندگان نیز بودند. مقادیر شاخص‌های کلان برای شبکه مذکور به صورت چگالی 02/0، ضریب خوشه‌بندی 67/1، میانگین فاصله 175/3 و قطر شبکه 7 به دست آمد.نتیجه‌گیری: این شبکه از منظر شاخص‌های علم‌سنجی انسجام کافی را ندارد. همچنین، عمده همکاری‌های علمی در سطح داخلی بوده و کمتر با پژوهشگران خارجی اشتراک علمی صورت گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Co-authoring Network of Iranian Scientific Outputs in the field of Nursing in Web of Science Database from 2013 to 2018

نویسندگان [English]

 • Parnin Najafpour-Moghadam 1
 • Somayeh Fazely 2

1 Lecturer, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 MSc, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Co-authorship is one of the examples of scientific collaboration. In scientific collaboration, researchers share their facilities, information, and capabilities to produce high quality works. The purpose of the present study is to analyze the social network structure of co-authoring among Iranian researchers in the field of nursing, from the standpoint of micro and macro indexes of social network analysis.Methods: This was a descriptive and applied study carried out through a scientometrics approach. The study population comprised 2036 records of scientific output by Iranian researchers in the nursing field indexed in the Web of Science Database over the period of 2013-2018.Results: Findings showed that the trend of publishing works on nursing by Iranian researchers was increasing during this period. Furthermore, Tehran University of Medical Sciences, Islamic Azad University, and Shahid Beheshti University of Medical Sciences were the most productive Iranian universities in the field of nursing. On the other hand, a review of the co-authorship network of scientific outputs in the field of nursing from the standpoint of micro indexes showed that Ahmadi, Abbaszadeh, Borhani, Ebadi, and Mohammadi were the most effective authors in this network. According to data retrieved from the Clarivate Analytics of Web of Science Database, these authors were among the most prolific authors in the field. In terms of macro indices, density values of 0.02, clustering coefficient of 1.67, mean distance of 3.175, and network diameter of 7 were obtained for co-authoring network of Iranian scientific outputs in the field of nursing.Conclusion: In terms of scientometric indicators, this network is not sufficiently coherent. In addition, the majority of the collaborations were on a domestic scale and little scientific sharing had been made with foreign researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientometrics
 • Mapping
 • Authorship
 • Nursing
 • Iran
 1. Hudson J. Trends in multi-authored papers in economics. J Econ Perspect 1996; 10(3): 153-8.
 2. Mousavi Chalak A, Yaminfirooz M, Riahi A. Quantitative and qualitative evaluation of Islamic Republic of Iran’s scientific productions indexed in Scopus in the field of nursing during 2000-2016. Qom Univ Med Sci J 2018; 12(4): 61-71. [In Persian].
 3. Osareh F, Wilson CnS. Collaboration in Iranian scientific publications. Library 2002; 52(2): 88-98.
 4. Sohieli F, Cheshme Sohrabi M, Atashpaykar S. Co-authorship network analysis of Iranian medical science researchers: A social network analysis. Caspian Journal of Scientometrics 2015; 2(1): 24-32. [In Persian].
 5. Rashidi A, Molavi M. Citation analysis of Iranian nursing scientific productivity indexed in Web of Knowledge and Scopus. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2018; 15(10): 733-42. [In Persian].
 6. Darvish A, Tabibi S, Alborzi M, Radfar R. The trend of scientific production in the field of nursing information technology. Quarterly Journal of Nursing Management 2018; 7: 61-72. [In Persian].
 7. Acedo FJ, Barroso C, Casanueva Cb, Gal+in JL. Co-authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis. J Manag Stud 2006; 43(5): 957-83.