نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، سلولی ملکولی، دانشکده علوم پایه، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

4 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات علم‌سنجی، یکی از کارامدترین روش‌های ارزشیابی علمی در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر به شمار می‌رود. همچنین، خوشه‌بندی سلسله مراتبی، ابزار سودمندی در ارایه تصویری از پژوهش‌های یک قلمرو و درک ساختار دانشی آن می‌باشد. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف واکاوی ساختار فکری تحقیقات در حوزه سرطان معده انجام شد.روش بررسی: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان و خوشه‌بندی سلسله مراتبی که از جمله روش‌های علم‌سنجی می‌باشد، انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کلید واژه‌های مقالات نمایه شده در پایگاه Web of Science در زمینه سرطان معده بین سال‌های 1997 تا 2019 بود. بدین ترتیب، 58709 رکورد نمایه شده در پایگاه مذکور شامل 207625 کلید واژه استخراج گردید. داده‌ها با استفاده از نمودار راهبردی و نمودار دندروگرام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: یافته‌های مربوط به خو‌شه‌بندی سلسله مراتبی به روش Ward، منجر به شکل‌گیری چهار خوشه «Cell signsling in cancer, Oncogenes and cancer, Roll of cell cycle and check points in cancer, Reasons and diagnosis» در این قلمرو شد. خوشه‌ دوم (Oncogenes and cancer) دارای بیشترین مرکزیت و خوشه‌ اول (Cell signsling in cancer) دارای کمترین مرکزیت در میان خوشه‌های مختلف بود. همچنین، خوشه‌ اول (Cell signsling in cancer) بیشترین تراکم و خوشه دوم (Oncogenes and cancer) کمترین تراکم را در میان دیگر خوشه‌ها به خود اختصاص داد.نتیجه‌گیری: خوشه‌بندی سلسله مراتبی توانایی ارایه تصویر روشنی از ساختار علمی مطالعات قلمرو‌‌ی سرطان معده را دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل مقالات حوزه سرطان، منجر به شناخت قلمروهای نوظهور و توسعه نیافته است که مبنایی علمی برای محققان و سیاست‌گذاری‌های آینده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Stomach Cancer Fields through Hierarchical Clustering Method

نویسندگان [English]

 • Razieh Farshid 1
 • Faramarz Soheili 2
 • Hamed Gholami 3
 • Ehsan Geraei 4

1 MSc, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor., Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 MSc, Molecular Cell, School of Basic Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

4 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Educational Sciences, School of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientometric study is one of the efficient methods of academic evaluation in authentic databases. Hierarchical clustering is also a useful instrument in providing an overview of a studies in a field and understanding of its knowledge structure. Therefore, this study tries to explore the intellectual structure of the studies carried out in the field of gastric cancer.Methods: This study was carried out using co-word analysis and hierarchical clustering of scientometric methods with an analytical approach. The study population included keywords of articles indexed in Web of Science database in the field of stomach cancer from 1979 to 2019. The population included 58,709 records indexed on the Web of Science database from 1979 to 2019 and included 207,625 keyword extracted. Data were analyzed through strategic and dendrogram chart.Results: Findings related to hierarchical clustering by Ward method led to the formation of four clusters in this domain: Cell signaling in cancer, Oncogenes and cancer, Roll of cell cycle and check points in cancer, Reasons and diagnosis. The clusters 2 and 1 (Oncogenes and cancer and Cell signaling in cancer) had the highest and lowest concentration among the clusters, respectively. Besides, clusters 1 and 2 (Cell signaling in cancer and Oncogenes and cancer) had respectively the highest and lowest density among the clusters.Conclusion: Hierarchical clustering has the potential of providing a clear image of the academic structure of studies in the gastric cancer domain. The results of the analysis of articles in the field of gastric cancer that led to the identification of underdeveloped areas can be an academic basis for future researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stomach Neoplasms
 • Hierarchical clustering
 • Co-Word Analysis
 1. Longo DL. Neoplastic disorders. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine: Textbook, Self-Assessment and Board Review. New York, NY: McGraw-Hill; 2001. p. 591-2.
 2. Biglu MH, Somi MH, Ghojazadeh M, Tabatabaei S, Alikhah H. Reflection of gastrointestinal cancers on Iranian scientific publications indexed in international databases (Medline & Scopus). Terapevticheskii Arkhiv 2015; 87(15): 200-8.
 3. Motlagh A, Yaraei N, Mafi AR, Hosseini KF, Yaseri M, Hemati S, et al. Attitude of cancer patients toward diagnosis disclosure and their preference for clinical decision-making: A national survey. Arch Iran Med 2014; 17(4): 232-40.
 4. Mousavi A, Riahi A, Zare A. Scientific output and production of Islamic Republic of Iran researchers in the field of cancer and compare with regional and world countries (2006-2015). Research in Medicine 2017; 41(4): 282-93. [In Persian].
 5. Sadjadi A, Nouraie M, Mohagheghi MA, Mousavi-Jarrahi A, Malekezadeh R, Parkin DM. Cancer occurrence in Iran in 2002, an international perspective. Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6(3): 359-63.
 6. Sedighi M. Using co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields (Case study: The field of informetrics). Iranian Journal of Information Processing and Management 2015; 30(2): 373-96. [In Persian].
 7. Gupta BM, Ahmed KM, Gupta R. Thyroid research in India: A scientometric assessment of publications output during 2007-16. International Journal of Medicine and Public Health 2017; 7(3): 134-141.
 8. Gupta R, Gupta BM, Baidwani K, Kaur J. A scientometric assessment of Indian publications on vitamin D deficiency during 2006-15. J Young Pharm 2016; 8(4): 302-9.
 9. Moral-Munoz JA, Carballo-Costa L, Herrera-Viedma E, Cobo MJ. Production trends, collaboration, and main topics of the integrative and complementary oncology research area: A bibliometric analysis. Integr Cancer Ther 2019; 18: 1534735419846401.
 10. Munnolli SS, Pujar SM. Scientometric study of Indian cancer research based on Scopus database. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management 2017; 11(2): 201-14.
 11. Shen L, Wang S, Dai W, Zhang Z. Detecting the interdisciplinary nature and topic hotspots of robotics in surgery: Social network analysis and bibliometric study. J Med Internet Res 2019; 21(3): e12625.
 12. Yousefi A, Gilvari A, Shahmirzadi T. Quantitative and qualitative review of Web of Science ISI articles by Iranian authors in microbiology. Iran J Med Microbiol; 2012; 6(3): 59-75. [In Persian].
 13. Emami M, Riahinia N, Soheili F. Mapping the scientific structure of medical and laboratory equipment patents in USPTO database between 1984 and 2014. Payavard Salamat 2019; 12(6): 419-32. [In Persian].
 14. Baji F, Azadeh F, Parsaei-Mohammadi P, Parmah S. Mapping intellectual structure of health literacy area based on co-word analysis in Web of Science database during the Years 1993-2017. Health Inf Manage 2018; 15(3): 139-45. [In Persian].
 15. Khasseh AA, Fakhar M, Soosaraei M, Sadeghi S. Evaluation of scientific performance of Iranian researchers in parasitology domain in ISI databases. Iran J Med Microbiol 2011; 4(4): 41-50. [In Persian].
 16. Hosaininasab SH, Makkizadeh F, Zalzadeh E. The thematic structure of papers on depression treatment in Pubmed from 2005 to 2014. Health Inf Manage 2017; 13(5): 347-53. [In Persian].
 17. Shahrabi Farahani H, Eskrootchi R, Mohaghegh N, Hosseini A. A study of scientific collaboration in Iranian cardiovascular articles in Web of Science 2002-2011. J Health Adm 2014; 17(56): 46-55. [In Persian].
 18. Danesh F, Ghavidel S. Visualizing human papillomavirus Conceptual Network: A Global View. Health Inf Manage 2020; 16(6): 301-7. [In Persian].
 19. Goruhi M. The Intellectual structure of knowledge in the field of medical knowledge management: A co-word analysis. Health Inf Manage 2019; 16(3): 136-42. [In Persian].
 20. Shargh A, Mohammadhassanzadeh H, Johari K, Valinejadi A, Molaei A, Amanollahi A, et al. The study of the presence of Iranian neuroscience in ISI database based on scientometric factors. J Health Adm 2011; 14(44): 61-70. [In Persian].
 21. Rasolabadi M, Khaledi S, Ardalan M, Kalhor MM, Penjvini S, Gharib A. Diabetes research in Iran: A scientometric analysis of publications output. Acta Inform Med 2015; 23(3): 160-4.
 22. Ghojazadeh M, Naghavi-Behzad M, Nasrolah-Zadeh R, Bayat-Khajeh P, Piri R, Mirnia K, et al. Knowledge production status of Iranian researchers in the gastric cancer area: Based on the Medline database. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(12): 5083-8.
 23. Biglu M, Tabatabaie SS. Gastrointestinal cancers in Iran: Iranian scientists approach to gastrointestinal cancers researches in international databases. Koomesh 2017; 19(1): 1-9. [In Persian].
 24. Karami Robati F, Darvish Moghaddam S, Hayatbakhsh Abbasi MM. Survey of Iranian gastroenterology and hepatology scientific productions in Web of Science database from 1983 to 2017. Tehran Univ Med J 2019; 77(8): 476-83. [In Persian].
 25. Osareh F, Khademizadeh S, Torfipour S. Mapping and analyzing the scientific outcomes in autism spectrum disorder using lexical co-occurrence approach. Health Inf Manage 2020; 16(5): 229-35. [In Persian].
 26. Shirshahi S, Osareh F, Haidari G, Loni N. Mapping the structure of surgery discipline in Science Citation Index. Health Inf Manage 2015; 11(7): 830-9. [In Persian].
 27. Soheili F, Tavakolizadeh Ravari M, Hazari A, Doust Hoseini N. Drawing a map of science. Tehran, Iran: Payame Noor University; 2017. [In Persian].
 28. Emami M, Riahinia N, Soheili F. Mapping the scientific structure of medical and laboratory equipment with using the co-occurrence analysis. Journal of Scientometrics 2020; 6(11): 41-56. [In Persian].