نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تأمین و نگهداشت منابع انسانی سلامت در مناطق محروم، چالشی جهانی به ویژه در کشورهایی است که پراکندگی جغرافیایی بالایی دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم بود.روش بررسی: این مطالعه در دو مرحله مروری و کیفی انجام شد. در بخش مروری، سیاست‌ها و مداخلات نظام سلامت برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم ایران شناسایی و تدوین گردید. فهرست تدوین شده جهت اعلام نظر و تکمیل سیاست‌ها و مداخلات نظام سلامت برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، در اختیار 18 صاحب‌نظر حوزه منابع انسانی سلامت قرار گرفت. در مرحله دوم، این سیاست‌ها با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی توسط 44 نفر خبره اولویت‌بندی شد. داده‌های به دست آمده از پاسخنامه‌ها با استفاده از آماره‌های فراوانی، درصد و میانگین توصیف گردید.یافته‌ها: پس از انقلاب اسلامی، 8 بسته سیاستی در قالب طرح یا برنامه مشتمل بر 40 مداخله یا سیاست طراحی و اجرا شد. طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان، طرح پزشک خانواده، طرح توزیع فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی و طرح تحول سلامت در ماندگاری پزشکان و طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه‌وری کارکنان بالینی و طرح تحول سلامت بر ماندگاری پرستاران در مناطق محروم ایران، از جمله تأثیرات بیشتر و طولانی‌تری برخوردار می‌باشد.نتیجه‌‌گیری: با وجود دستاوردهایی در جذب و ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، هر یک از سیاست‌ها با چالش‌ها و نارسایی‌هایی مواجه می‌باشند و قوانین و سیاست‌های مبتنی بر الزام، مشوق‌های مالی و استخدامی و طرح‌های حمایتی منطبق بر نیاز و مشارکت ذی‌نفعان بر جذب و نگهداشت پزشکان و پرستاران در مناطق محروم و کم‌برخوردار جمهوری اسلامی ایران مؤثرتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Incentive Policies for the Retention of Physicians and Nurses in Deprived Areas of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Davari 1
 • Haniyeh Sadat Sajadi 2
 • Elham Ehsani-Chimeh 3
 • Khalil Alimohammadzade 4

1 PhD Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Knowledge Utilization Research Center, University Research and Development Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Health Services Management, National Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The retention of health human resources in the deprived areas is a global challenge, especially in countries with high geographic dispersion. This study endeavored to identify incentive policies for the retention of physicians and nurses in deprived areas of Iran.Methods: The study was conducted in two stages of review and qualitative. In the review stage, health system policies and interventions for the retention of physicians and nurses in deprived areas of Iran were identified. The list compiled to announce the opinion and complete the policies and interventions of the health system for the retention of physicians and nurses in the deprived areas was provided to 18 experts in the field of health human resources. In the second stage, these policies were prioritized by 44 experts using an electronic questionnaire. Data obtained from the responses were described using frequency, percentage, and mean. The compiled list was approved using the opinions of 18 experts in the field of health human resources. Second, these policies were prioritized through an electronic questionnaire by 44 experts. The data were described through frequency, percentage, and mean.Results: Following the Islamic Revolution, the Iranian health system designed and implemented eight policies, including 40 interventions, for the retention of physicians and nurses in deprived areas. Prioritization findings indicated that the Law of Service of Physicians and Paramedics, Family Physician Program, Instructions on how to distribute medical graduates, and the health transformation plan have greater and longer-term impact on retention of physicians; and the Law of Service for Physicians and Paramedics, the Law on Promoting Clinical Staff Productivity, and the health transformation plan had longer-term effects on retention of nurses.Conclusion: Although policies have been effective in attracting and retaining physicians and nurses in deprived areas, they face challenges and failures. Therefore, it seems necessary for policymakers to review the overall incentive policies, and take serious action to address program challenges by creating cross-sectional coordination, sustainable funding and cost management, and awareness of physicians, nurses and patients' preferences as well as aligning policies with their services and demands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy
 • Survival
 • Physicians
 • Nurses
 • Rural Health Services
 1. Noori Hekmat S, Hashemi H, Haghdoost A, Haji Aghajani M, Janbabaee G, Maher A, et al. Specialized and geographic distribution of specialists in Iran in 2016 and its estimates in 2026. Iran J Epidemiol 2018; 13: 122-32. [In Persian].
 2. Ehsani Chimeh E, Ghadakchi A, Yazdi Feyzabadi V, Sadrossadat S, Mahi A, Mehrolhassani M, et al. investigating availability and distribution trend of human resources affiliated to the ministry of health and medical education in Iran from 2009 to 2015. Iran J Epidemiol 2019; 14: 60-71. [In Persian].
 3. Verma P, Ford JA, Stuart A, Howe A, Everington S, Steel N. A systematic review of strategies to recruit and retain primary care doctors. BMC Health Serv Res 2016; 16: 126.
 4. Nouraei Motlagh S, Darvishi B, Haghighatfard P, Lotfi F, Rezapoor A. Measuring equity in the distribution of physical and human resources in health sector among the cities of Lorestan Province (2006-2014). J Health Adm 2017; 20(69): 92-104. [In Persian].
 5. Marchand C, Peckham S. Addressing the crisis of GP recruitment and retention: a systematic review. Br J Gen Pract 2017; 67(657): e227-e237.
 6. MacDowell M, Glasser M, Fitts M, Nielsen K, Hunsaker M. A national view of rural health workforce issues in the USA. Rural Remote Health 2010; 10(3): 1531.
 7. Pagaiya N, Kongkam L, Sriratana S. Rural retention of doctors graduating from the rural medical education project to increase rural doctors in Thailand: A cohort study. Hum Resour Health 2015; 13: 10.
 8. Shankar PR. Attracting and retaining doctors in rural Nepal. Rural and remote health 2010; 10: 1420.
 9. Awofeso N. Improving health workforce recruitment and retention in rural and remote regions of Nigeria. Rural Remote Health 2010; 10(1): 1319.
 10. Mostafavi H, Aghlmand S, Zandiyan H, Alipoori Sakha M, Bayati M, Mostafavi S. Inequitable distribution of specialists and hospital beds in West Azerbaijan Province. Payavard Salamat 2015; 9(1): 55-66. [In Persian].
 11. Yazdi Feyzabadi V, Mehrolhassani M, Khosravi S. Study of geographical inequality trend in distribution of human resources and health facilities in health sector of Iran in past decade. Iran J Epidemiol 2018; 13: 27-36. [In Persian].
 12. Potter AJ, Mueller KJ, Mackinney AC, Ward MM. Effect of tele-emergency services on recruitment and retention of US rural physicians. Rural Remote Health 2014; 14(3): 2787.
 13. Zahedi SM, Ghajarieh F. Relationship between organizational commitments and nurses' intention to remain at health centers affiliated to army of the Islamic Republic of Iran. Iran J Nurs 2011; 24(73): 19-26. [In Persian].
 14. Sobhanian SMH, Mehrara M. Study of factors influencing physician decision to enter the family physician program; a case study of Tehran. Journal of Economic Modeling Research 2017; 7(26): 7-40. [In Persian].
 15. Mosa Farkhani E, Khooban H, Dahrazama B, Arefi VR, Saadati F. Determining the causes of discontinuation of family physicians working in Mashhad University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2015; 12(1): 117-24. [In Persian].
 16. Sanjari H, Moghadamifard Z, Heydarzadeh B, Mobaraki H. Identification and ranking the components serving doctors and paramedics manpower in choosing their place of employment and durability. Payavard Salamat 2015; 8(6): 528-40. [In Persian].
 17. Deghati A, Mohammadi M, Yaghoubi M. Identifying the base of attraction of human force in Medical Science University of Birjand City. Public Management Researches 2017; 10(3): 157-75. [In Persian]
 18. Khalafi A, Shirkhani B, Ghiasi A, Pourreeza A. In-field survey of attractions and repulsions of family medicine: family physicians' and medical students' attitudes. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2013; 1(1): 51-60. [In Persian].
 19. Sedighi S, Amini M, Porreza A. Assessment on causes of physicians abdication from rural family physician plan in 2012. Journal of Healthcare Management 2015; 5(4): 33-43. [In Persian].
 20. Raeissi P, Ebadi Fard Azar F, Roudbari M, Shabani kia H. The impact of family physician program on mother and child health indices in rural population auspices of Mashhad University of Medical Sciences and Health Care Services, Iran 2009. J Health Adm 2011; 14(43): 27-36. [In Persian].
 21. Ashrafian Amiri H, Mikaniiki E, Nasrollapour Shirvani S D, kabir M J, Jafari N, Dadashi A, et al. Satisfaction of healthcare team from the performance of rural family physicians in northern provinces of Iran. J Health Res Commun 2015; 1(1): 1-10. [In Persian].
 22. Iri H, Mahmoudi G, Jahani Tiji MA. The distribution of medical specialists in Golestan and Mazandaran Universities of Medical Sciences using Gini coefficient. Jorjani Biomed J 2017; 5(2): 11-20. [In Persian].
 23. Sajadi HS, Zaboli R. An Assessment of the positive effects of health reform plan implementation from the perspective of hospital directors. Health Inf Manage 2016; 13(1): 55-60. [In Persian].
 24. Sadeghi G, Adham D, Panahi M, Khalili Z, Naseri M, Abbasgholizadeh N, et al. Survey of "Improving Productivity of Clinical Staffs' Law" enforcement in hospitals affiliated to Ardabil University of Medical Sciences. Journal of Health 2017; 8(2): 151-9. [In Persian].