نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت، سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت، سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

5 کارشناس، پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: وقوع خطای بالینی از طرف کادر درمانی می‌تواند ایمنی بیماران را به خطر اندازد. در این ‌بین، پرستاران هم به‌ عنوان یکی از عوامل اصلی بروز و پیدایش خطاها و هم به‌ عنوان مانع در مقابل خطاها نقش مهمی دارند و گاهی با موانعی برای گزارش‌دهی خطا مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی این موانع و ارایه راهکارهای اصلاحی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کمی- کیفی بود که در دو مرحله انجام گردید. در مرحله اول، پرسش‌نامه محقق ساخته توسط 214 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان تکمیل شد. در مرحله دوم، جهت ارایه راهکار مناسبی به منظور افزایش گزارش‌دهی توسط 23 نفر از متخصصان، از روش بحث گروهی متمرکز استفاده گردید و سپس داده‌ها به روش تحلیل چهارچوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در مرحله اول، ترس از پیگیری و مجازات کیفری به ‌عنوان مهم‌ترین مانع گزارش‌دهی شناسایی شد. در مرحله کیفی، سه محور اصلی «آموزشی، فرهنگی و سازمانی» و 15 محور فرعی «تغییر نگرش، انگیزه، فرهنگ شغلی، مذهب، باور مسؤولان، سیستم پاداش مناسب، استفاده از نرم‌افزار، برنامه‌ریزی، حفظ حرمت، محیط، آموزش‌های عمومی و رسانه، بهره‌گیری از فضای مجازی، ارایه الگو، تبلیغات، مهارت‌های ارتباطی مسؤولان» استخراج گردید.نتیجه‌گیری: با توجه به موانع و موضوعات مطرح‌ شده بر سر راه گزارش‌دهی خطاهای بالینی، به نظر می‌رسد بیمارستان‌ها به کمک راهکارهای فرهنگی، آموزشی و ساختاری ارایه ‌شده در تحقیق حاضر، توانایی برطرف نمودن موانع موجود بر سر راه گزارش‌دهی خطاهای بالینی را دارند. با انجام این کار و افزایش گزارش‌دهی خطا، بیمارستان‌ها می‌توانند کیفیت خدمات سلامتی را از طریق کاهش خطاهای افراد بالا ببرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Barriers to Reporting Medical Errors in the Nursing Profession and Corrective Actions

نویسندگان [English]

 • Reza Dehnavieh 1
 • Hossein Saberi 2
 • Somayeh Nouri-Hekmat 1
 • Farshid Barkhordari 3
 • Saeed Norouzi 4
 • Mohammad Moradi 5

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Services Management Research Center, Health Futures Research Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Health Services Management, Department of Management, Policy and Health Economics, School of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 MSc, Health Services Management, Department of Management, Policy and Health Economics, School of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

4 MSc, Health Services Management, Department of Management, School of Management, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

5 Expert, Nursing, Department of Nursing, Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Occurrence of medical error by medical staff can endanger patients' safety. Meanwhile, nurses play a role both as one of the main factors in the occurrence of errors and as a barrier against errors, and sometimes face obstacles to reporting errors. In this regard, this study attempted to identify these barriers and provide corrective solutions.Methods: This qualitative quantification study was conducted in two stages. In the first stage, a researcher-made questionnaire was completed by 214 nurses working in teaching hospitals in Kerman City, Iran. In the second stage, to provide a suitable solution to increase reporting by 23 experts, the centralized group discussion method was used, and then the data were analyzed using the framework analysis method.Results: In the first stage, fear of prosecution and criminal punishment was identified as important obstacle to reporting. In the qualitative stage, three major axes of education, culture, and organization and 15 sub-axes including change of attitude, motivation, job culture, religion, belief of officials, appropriate reward system, use of software, planning, respect, environment, public education and media, use of cyberspace, model presentation, advertising, and communication skills of officials were identified.Conclusion: Because the barriers and issues rose in the reporting of clinical errors, it seems that hospitals have the ability to remove barriers to report clinical errors with the help of cultural, educational, and structural solutions presented in this study. This way, by increasing error reporting, hospitals can improve the quality of health services by reducing individuals' errors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reports
 • Medical Errors
 • Nurses
 1. Chakravarty A, Sahu A, Biswas M, Chatterjee K, Rath S. A study of assessment of patient safety climate in tertiary care hospitals. Med J Armed Forces India 2015; 71(2): 152-7.
 2. Sammer CE, Lykens K, Singh KP, Mains DA, Lackan NA. What is patient safety culture? A review of the literature. J Nurs Scholarsh 2010; 42(2): 156-65.
 3. Najafpour Z, Mahmoodi M, Pourreaza A. Analysis of patient safety indicators in hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences: Recommendations for improving patient safety. Hospital 2015; 13(4): 53-6. [In Persian].
 4. Alahmadi HA. Assessment of patient safety culture in Saudi Arabian hospitals. Qual Saf Health Care 2010; 19(5): e17.
 5. Kermanchi J. Patient safety in Iran: Opportunities and challenges. Proceeding of 2nd National Congress on Patient Safety; 2012 Oct 24-26; Urmia, Iran. p. 24-6. [In Persian].
 6. Mwachofi A, Walston SL, Al-Omar BA. Factors affecting nurses' perceptions of patient safety. Int J Health Care Qual Assur 2011; 24(4): 274-83.
 7. Kallberg AS, Goransson KE, Ostergren J, Florin J, Ehrenberg A. Medical errors and complaints in emergency department care in Sweden as reported by care providers, healthcare staff, and patients - a national review. Eur J Emerg Med 2013; 20(1): 33-8.
 8. Hwang JI, Park HA. Nurses' perception of ethical climate, medical error experience and intent-to-leave. Nurs Ethics 2014; 21(1): 28-42.
 9. Abdi Z, Maleki MR, Khosravi A. Perceptions of patient safety culture among staff of selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Payesh 2011; 10(4): 411-9. [In Persian].
 10. Bagaei R, Nadari Y, Khalkhali HR. Evaluation of predisposing factors of nursing errors in critical care units of Urmia Medical Science University hospitals. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2012; 10(3): 312-20. [In Persian].
 11. Kaldjian LC, Jones EW, Wu BJ, Forman-Hoffman VL, Levi BH, Rosenthal GE. Reporting medical errors to improve patient safety: A survey of physicians in teaching hospitals. Arch Intern Med 2008; 168(1): 40-6.
 12. Hughes RG, Clancy CM. Working conditions that support patient safety. J Nurs Care Qual 2005; 20(4): 289-92.
 13. Hevia A, Hobgood C. Medical error during residency: To tell or not to tell. Ann Emerg Med 2003; 42(4): 565-70.
 14. Uribe CL, Schweikhart SB, Pathak DS, Dow M, Marsh GB. Perceived barriers to medical-error reporting: an exploratory investigation. J Healthc Manag 2002; 47(4): 263-79.
 15. Guba EG, Lincoln YS. Fourth generation evaluation. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 1989.
 16. Ritchie J, Spencer L. Qualitative data analysis for applied policy research. In: Bryman A, Burgess RG, editors. Analysing qualitative data. London, UK: Routledge; 1994. p.173-94.
 17. Zaboli R, Abbaszade A, Shahabinejad M. Assessing the barriers of error reporting from perspective of nurses in Kerman hospitals. Med Ethics 2016; 9(34): 31-53. [In Persian].
 18. Stratton KM, Blegen MA, Pepper G, Vaughn T. Reporting of medication errors by pediatric nurses. J Pediatr Nurs 2004; 19(6): 385-92.
 19. Blegen MA, Vaughn T, Pepper G, Vojir C, Stratton K, Boyd M, et al. Patient and staff safety: Voluntary reporting. Am J Med Qual 2004; 19(2): 67-74.
 20. Lederman R, Dreyfus S, Matchan J, Knott JC, Milton SK. Electronic error-reporting systems: A case study into the impact on nurse reporting of medical errors. Nurs Outlook 2013; 61(6): 417-26.
 21. Rutledge DN, Retrosi T, Ostrowski G. Barriers to medication error reporting among hospital nurses. J Clin Nurs 2018; 27(9-10): 1941-9.
 22. Poorolajal J, Rezaie S, Aghighi N. Barriers to medical error reporting. Int J Prev Med 2015; 6: 97.
 23. Chiang HY, Pepper GA. Barriers to nurses' reporting of medication administration errors in Taiwan. J Nurs Scholarsh 2006; 38(4): 392-9.