نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد سلامت، گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه برآورد کارایی مخارج سلامت و شناسایی عوامل مرتبط با آن به دلیل افزایش این مخارج در جهان، از اهمیت زیادی برخوردار است و مورد توجه سیاست‌گذاران بخش سلامت می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر کارایی مخارج سلامت دولت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و با استفاده از داده‌های بانک جهانی طی سال‌های 1995 تا 2014 در کشورهای منتخب (شامل کشور ایران) انجام گردید. در مرحله اول، کشورهای منتخب بر حسب شاخص توسعه انسانی HDI (Human Development Index) به چهار گروه کشورهای با HDI خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین تفکیک و پس‌ از آن نمرات کارایی کشورها با به ‌کارگیری روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA (Data envelopment analysis) محاسبه گردید. در مرحله دوم، مدل پانل Tobit جهت شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی مخارج سلامت دولت برآورد شد.یافته‌ها: میانگین کارایی فنی برای کشورهای با HDI خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین به ترتیب 63/0، 52/0، 28/0 و 48/0 به دست آمد. ارتباط مثبت و معنی‌داری بین پرداخت از جیب OOP (Out-of-Pocket) و کارایی مخارج سلامت دولت در کشورهای با HDI خیلی بالا، بالا و متوسط وجود داشت. سایر متغیرها در کشورهای با HDI خیلی بالا و بالا معنی‌دار نبود. ارتباط منفی و معنی‌داری بین متغیر تعداد تخت بیمارستانی و کارایی مخارج سلامت در کشورهای با HDI متوسط مشاهده گردید. در کشورهای با HDI پایین نیز هیچ ‌یک از متغیرها با کارایی مخارج سلامت دولت ارتباط نداشت.نتیجه‌گیری: پرداخت از جیب در کشورهای با HDI خیلی بالا و بالا نقش بیشتری در کنترل هزینه‌های غیر ضروری دارد. این امر می‌تواند به بسته خدمتی که در آن کشورها موجود است نیز مربوط باشد؛ یعنی بسته خدمتی که در این کشورها تحت پوشش بیمه است و بیمار بابت آن هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، خدمات ضروری مورد نیاز بیمار را پوشش می‌دهد و خدماتی که در این بسته قرار ندارند و بیمار باید برای آن‌ها پول پرداخت کند، خدمات کمتر ضروری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of Efficiency-Related Factors of Government Health Expenditures in the Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Marzieh Azizi-Mobaser 1
 • Reza Rezayatmand 2
 • Farzaneh Mohammadi 2

1 MSc Student, Health Economics, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, estimating efficiency of health expenses and identifying its related factors has become important issue, and due to the increased expenses around the world, has received considerable attention by policymakers in health sector. This study endeavored to assess the factors affecting the efficiency of government health expenses.Methods: This was a descriptive-analytical study using World Bank databases carried out in the selected countries (including Iran) during the years 1995 to 2014. In the first stage, according to the Human Development Index (HDI), the selected countries were divided into four groups of countries with very high, high, medium, and low HDI. Then, the Data Envelopment Analysis (DEA) approach was employed to estimate the efficiency scores of countries. In the second stage, the Tobit Panel Data model was estimated to identify the influencing factors on the efficiency of the government health expenditures.Results: The average technical efficiencies observed for countries with very high, high, medium, and low HDI were 0.63, 0.52, 0.28, and 0.48, respectively. The out-of-pocket payment in countries with very high, high, and medium HDI had a positive and significant relationship with the efficiency of government health expenditures. Other variables in countries with very high and high HDI were not statistically significant. Hospital beds had a significant negative relationship with the efficiency of government health expenditures. In countries with low HDI, none of the variables had a relationship with the efficiency of government health expenditures. Conclusion: Findings reveal that the out-of-pocket payment can play a significant role in controlling unnecessary expenditures in very high and high HDI countries. This can be related to the service packages provided in these countries as well. The findings indicate that a service package which is covered by insurance in these countries, and patient do not pay for that, covers essential services for patient, and those services that are not in this package and the patient have to pay for that, are less essential services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Health Expenditures
 • Human Development Index
 1. Micah A, Chen C, Zlavog B, Hashimi G, Chapin A, Dieleman J. Trends and drivers of government health spending in sub-Saharan Africa, 19952015. BMJ Global Health 2019; 4(1): e001159.
 2. Dang A, Likhar N, Alok U. Importance of economic evaluation in health care: An Indian perspective. Value Health Reg Issues 2016; 9: 78-83.
 3. Zaman SB, Hossain N, Mehta V, Sharmin S, Mahmood S. An association of total health expenditure with GDP and life expectancy. Journal of Medical Research and Innovation 2017; 1(2): AU7-12.
 4. Behr A, Theune K. Health system efficiency: A fragmented picture based on OECD data. Pharmacoecon Open 2017; 1(3): 203-21.
 5. Grigoli F, Kapsoli J. Waste Not, Want Not: The efficiency of health expenditure in emerging and developing economies [IMF Working Papers: WP/13/187] 2013 [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13187.pdf
 6. Olanubi SO, Osode OE. The efficiency of government spending on health: A comparison of different administrations in NigeriaJ. J Policy Model 2017; 39(1): 79-98.
 7. Gupta S, Verhoeven M. The efficiency of government expenditure: Experiences from Africa. J Policy Model 2001; 23(4): 433-67.
 8. Ahmed S, Hasan MZ, MacLennan M, Dorin F, Ahmed MW, Hasan MM, et al. Measuring the efficiency of health systems in Asia: A data envelopment analysis. BMJ Open 2019; 9(3): e022155.
 9. Ibrahim MD, Daneshvar S. Efficiency analysis of healthcare system in Lebanon using modified data envelopment analysis. J Healthc Eng 2018; 2018: 2060138.
 10. Sun D, Ahn H, Lievens T, Zeng W. Evaluation of the performance of national health systems in 2004-2011: An analysis of 173 countries. PLoS One 2017; 12(3): e0173346.
 11. Novignon J. On the efficiency of public health expenditure in Sub-Saharan Africa: Does corruption and quality of public institutions matter? [MPRA Paper]. Munich, Germany: University Library of Munich; 2015.
 12. Lionel DT. Determinants of health spending efficiency: A Tobit Panel data approach based on DEA efficiency scores. Acta Universitatis Danubius Œconomica 2015; 11(4): 56-71.
 13. Hsu YC. The efficiency of government spending on health: Evidence from Europe and Central Asia. Soc Sci J 2013; 50(4): 665-73.
 14. United Nations Development Program. Human development report 2016: Human development for everyone. New York, NY: UNDP; 2016.
 15. Wooldridge JM. Econometric analysis of cross section and panel data. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press; 2002.
 16. Najafzadeh B, Mamipour S. The analysis of factors that influence the environmental efficiency in Iranian electric industry: DEA approach and panel data. Journal of Research in Economic Modeling 2017; 7(27): 41-83.
 17. The World Bank. World Bank Data. Countries and Economies [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: https://data.worldbank.org/country