نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت جهانگردی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: سلامتی بزرگ‌ترین سرمایه هر فرد به شمار می‌رود و انتخاب یک مقصد که قرار است سلامت فرد را بهبود بخشد، فرایندی مهم و نیازمند بررسی عوامل گوناگون می‌باشد. به همین منظور، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با توسعه گردشگری سلامت بود.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- پیمایشی، 25 نفر از گردشگران سلامت که به استان یزد سفر کرده بودند، به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها و سناریوها با استفاده از تکنیک‌ نگاشت‌شناختی فازی، تحلیل و مدل تحقیق با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی طراحی گردید.یافته‌ها: عوامل متعددی در راستای توسعه گردشگری سلامت دخیل می‌باشند که از میان آن‌ها «منابع مالی، امنیت، سیستم بازاریابی و اطلاع‌رسانی» به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ چرا که از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند.نتیجه‌گیری: با انجام استراتژی‌های افزایش کسب سهم بازار نسبت به رقبا، کاهش هزینه‌های درمان، تسهیل شرایط اخذ ویزای درمان در حداقل زمان ممکن، کاهش ایران‌هراسی و افزایش امنیت از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها و بازاریابی، می‌توان موجب افزایش تعداد گردشگران شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting the Development of Health Tourism

نویسندگان [English]

 • Yasamin Boroumandzad 1
 • Mahdieh Zahmatkesh-Saredorahi 2
 • Mohammad Siadatan 2
 • Aram Ardian 2

1 Lecturer, Industrial Management, Department of Management, School of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

2 MSc, Tourism Management, Department of Management, School of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health is the greatest asset of individuals, and choosing a destination to improve individuals' health is an important process requires consideration of various factors. This study attempted to identify and rank the factors related to the development of health tourism.Methods: To conduct this descriptive-survey study, 25 health tourists who traveled to Yazd Province, Iran, were randomly selected and interviewed. Data and scenarios were analyzed using fuzzy cognitive mapping technique, and the research model was developed using social network analysis.Results: To develop health tourism, there were several factors involved such as the factors of financial resources, security, marketing system, and information, respectively; as they were more central.Conclusion: The results reveal that by implementing strategies to increase market share of competitors, reduce treatment costs, facilitate the conditions for obtaining a medical visa in the shortest possible time, it seems possible to increase the number of tourists, reduce Iran phobia, and increase security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Tourism
 • Fuzzy Cognitive Mapping
 • Iran
 1. Raina AK. Ecology, Wildlife and tourism development: Principles, practices and strategies. New Delhi, India: Sarup & Sons; 2005.
 2. Shaw G, Williams AM. Tourism and tourism spaces. Thousand Oaks, CA: SAGE; 2004.
 3. Ramirez de Arellano AB. Patients without borders: The emergence of medical tourism. Int J Health Serv 2007; 37(1): 193-8.
 4. Noori GR, Taghizadeh Z, Shirani Z. The role of Iran in Islamic world medical tourism with emphasis on nature therapy: Functions, challenges, and strategies. Geographical Journal of Tourism Space 2012; 1(3): 1-19. [In Persian].
 5. Kim YH, Boo C, Demirer I, Kim M. A case study of health tourism in the Jeju Province, South Korea. Hospitality Review 2011; 29(1): 64-86.
 6. Sen GA. Medical tourism in India: Winners and losers. Indian J Med Ethics 2008; 5(1): 4-5.
 7. Delgoshaie B, Jabbari AR. Current medical tourism in Iran: A case study. Payesh Health Monit 2012; 11(2): 171-9. [In Persian].
 8. Shalbafian AA. Health tourism in a comprehensive approach. Tehran, Iran: Mahkame Publications; 2015. [In Persian].
 9. Soltani Gerd Faramarzi Z. Identifying the effective factors on the development of health tourism in Yazd province with a system dynamics approach [MSc Thesis]; Yazd, Iran: Yazd University of Science and Arts; 2015. [In Persian].
 10. Asadi MM, Basouli M, Boroumandzad Y, Derakhsh S. Health Tourism Development with Qualitative Cognitive Mapping Approach. Payesh Health Monit 2019; 18(5): 455-64. [In Persian].
 11. Belova AV, Fedina-Zhurbina IV. The potential of the Kaliningrad region in the development of health tourism. In: Fedorov G, Druzhinin A, Golubeva E, Subetto D, Palmowski T, Editors. Baltic region-the region of cooperation. Berlin, Germany: Springer International Publishing; 2020. p. 285-96.
 12. Collins A, Medhekar A, Wong HY, Cobanoglu C. Factors influencing outbound medical travel from the USA. Tourism Rev 2019; 74(3): 463-79.
 13. Bustamante AV. US-Mexico cross-border health visitors: How Mexican border cities in the state of Baja California address unmet healthcare needs from US residents. J Ethn Migr Stud 2020; 46(20): 4230-47.
 14. Belanche-Gracia D, Casalo-Ariro LV, Perez-Rueda A. Determinants of multi-service smartcard success for smart cities development: A study based on citizens’ privacy and security perceptions. Gov Inf Q 2015; 32(2): 154-63.
 15. Anthopoulos LG. Understanding Smart Cities: A tool for smart government or an industrial trick? Berlin, Germany: Springer; 2017.