نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستم‌های بهداشتی و درمانی به خصوص بیمارستان‌ها می‌باشد که در ایران نیز یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت به شمار می‌رود. نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران در سال 1395 طراحی گردید. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین چالش‌های نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان‌ها از دید مسؤولان اجرای اعتباربخشی در شهر اصفهان بود.روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی و از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با مسؤولان اجرای اعتباربخشی در سال 1397 در شهر اصفهان انجام شد. 10 نفر (با توجه به اشباع داده‌ها) به شیوه هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده تحلیل گردید.یافته‌ها: چالش‌های نسل سوم اعتباربخشی در سه حیطه «ساختاری، فرایندی و نتیجه» دسته‌بندی گردید. چالش‌های ساختاری مربوط به «الزامات، فرهنگ‌سازی، بومی‌سازی، آموزش، سنجه‌ها و ارزیابان»، چالش‌های فرایندی مربوط به «نحوه ارزیابی، تهعد و کار گروهی و فرایندهای کاری کارکنان در حین اعتباربخشی» و چالش‌های نتیجه مربوط به «کیفیت خدمات و رضایت بیماران پس از اعتباربخشی» بود.نتیجه‌گیری: در نسل سوم اعتباربخشی، چالش‌های ساختاری به خصوص در زمینه الزامات برنامه، بیشتر مورد تأکید مصاحبه شوندگان قرار داشت. رفع این موانع و چالش‌ها می‌تواند موجب موفقیت بیشتر این برنامه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of the Third Generation of Hospital Accreditation Program from the Perspective of Accreditation Officials in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmadreza Raiesi 1
 • Nasrin Sharbafchizade 2
 • Fatemeh Mohammadi 3

1 Associate Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center AND Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center AND Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Accreditation is one of the evaluation tools of health care systems, especially hospitals, which is one of the priorities of the Ministry of Health in Iran as well. The third generation of accreditation of Iranian hospitals was developed in the academic year 2016. This study endeavored to determine the challenges of the third generation of hospital accreditation from the perspective of accreditation officials in Isfahan City, Iran.Methods: The qualitative study was conducted through semi-structured interviews with accreditation officials in academic year of 2018 in Isfahan. Ten individuals (due to data saturation) were interviewed in a targeted manner. Data analysis was performed through guided content analysis.Results: Third-generation accreditation challenges were categorized into three areas: structural, process, and outcome challenges. The structural challenges were related to requirements, culture building, localization, training, metrics, and evaluators. Process challenges were related to how to evaluate, commit, and do teamwork and staff work processes during accreditation, and the resulting challenges were related to service quality and patient satisfaction after accreditation.Conclusion: In the third generation of accreditation, structural challenges were especially emphasized by the interviewees, especially in terms of program requirements. Removing these obstacles and challenges can make this plan more successful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accreditation
 • Hospitals
 • Evaluation
 1. Moradi R, Nemati A, Bahmanziari N, Shokri A, Mohammadi M, Soltantajiyan A. The impact of accreditation on services of Isfahan University hospitals. J Health Care Manag 2015; 6(3): 67-76. [In Persian].
 2. Karimi S, Gholipour K, Kordi A, Bahmanziari N, Shokri A. Impact of hospitals accreditation on service delivery from the perspective views of experts: A qualitative study. Payavard Salamat 2013; 7(4): 337-53. [In Persian].
 3. Salehi Z, Payravi H. Challenges in the implementation accreditation process in the hospitals: A narrative review. Iran J Nurs 2017; 30(106): 23-34. [In Persian].
 4. Office of supervision and accreditation of medical affairs. Comprehensive national hospitals accreditation guide. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2016. [In Persian].
 5. Mosadeghrad AM, Akbari-Sari A, Yousefinezhadi T. Evaluation of hospital accreditation standards. Razi J Med Sci 2017; 23(153): 43-54. [In Persian].
 6. Mosadeghrad AM, Akbari Sari A, Yousefinezhadi T. Evaluation of hospital accreditation method. Tehran Univ Med J 2017; 75(4): 288-98. [In Persian].
 7. Bahrami M, Akbari M, Emami M, Falahzadeh H. Designing an administrative structure for Iranian hospitals accreditation based on the stakeholders viewpoints. Toloo e Behdasht 2016; 15(1): 208-23. [In Persian].
 8. Mosadeghrad AM, Shahebrahimi S, Ghazanfari M. Exploring the relationship between accreditation and hospital performance: Using data mining approach. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2018; 16(1): 33-50. [In Persian].
 9. Mosadeghrad A, Shakibaei E. Hospital accreditation implementation prerequisites. Hospital 2017; 16(3): 43-56. [In Persian].
 10. Ho MJ, Chang HH, Chiu YT, Norris JL. Effects of hospital accreditation on medical students: A national qualitative study in Taiwan. Acad Med 2014; 89(11): 1533-9.
 11. Kartikasari D, Aryanti E, Kristanto T. Strategies for implementing national standards of hospital accreditation to create quality improvement of patient-centered care services. Proceedings of the 1st International Scientific Meeting on Public Health and Sports (ISMOPHS 2019); 2020 Dec. 4; Malang, Indonesia.
 12. Sheikhy-Chaman M, Faghisolouk F, Mobaderi T, Miankoohi E, Hasanzadeh E. Accreditation of hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences: Nurses perspective (Short-Communication). Payesh Health Monit 2020; 19(6): 693-7. [In Persian].
 13. Teymourzadeh E, Babaei M. Hospital accreditation program and its effectiveness in evaluating military hospitals. J Mil Med 2018; 20(3): 242-3. [In Persian].
 14. Sadeghi T, Gholamhoseinni N, Khoshab H, Seyed Bagheri SH, Karami M, Nouhi E, et al. Assessment managers' and hospital staff knowledge and attitude to accreditation. Journal of Nursing Management 2016; 5(2): 9-17. [In Persian].
 15. El- Gendy AM, Eid NM, Rashad ZM, Allah Nassar RA. Awareness of nursing staff and patients regarding hospitals accreditation. Menoufia Nursing Journal 2021; 6(1): 1-14.
 16. Jaafaripouyan E, Mosadeghrad A, Salarvand A. Performance of accreditation surveyors in Tehran hospitals: Strengths and weaknesses. Hospital 2018; 17(3): 31-43.
 17. Fotuhi MA, Khoshgoftar A, Bakhshande H, Karami G, Rasti Broujeni M. Evaluation of viewpoint of executive management team of hospitals of Qom province in terms of the third generation of hospital accreditation standards, 2017, (Iran). Qom Univ Med Sci J 2018; 12(5): 62-70. [In Persian].
 18. Mirchi S, Moradi M, Sohrabi R. The role of leadership and leadership indicators of national accreditation standards in the performance of private hospitals in Tehran. Teb Va Tazkieh 2019; 28(3): 71-83. [In Persian].
 19. Devkaran S, O'Farrell PN. The impact of hospital accreditation on clinical documentation compliance: A life cycle explanation using interrupted time series analysis. BMJ Open 2014; 4(8): e005240.
 20. Sack C, Scherag A, Lutkes P, Gunther W, Jockel KH, Holtmann G. Is there an association between hospital accreditation and patient satisfaction with hospital care? A survey of 37,000 patients treated by 73 hospitals. Int J Qual Health Care 2011; 23(3): 278-83.