نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سواد سلامت تحت عنوان ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه جهت تصمیم‌گیری‌های مناسب بهداشتی ضروری است و کمبود آن، پیامدهای نامطلوبی دارد. از طرف دیگر، اهمیت سنجش رضایتمندی همراهان بیمار، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین معیارهای تعیین‌کننده کیفیت خدمات مراقبتی در نظر گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سواد سلامت همراهان بیماران بخش‌های روان‌پزشکی و رضایتمندی آن‌ها از واحدهای ارایه‌کننده خدمات در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام ‌شد.روش بررسی: این مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی بود. 330 نفر از همراهان بیماران بخش‌های روان‌پزشکی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمه دوم سال 1398 با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌ استاندارد سواد سلامت ایرانیان HELIA (Health Literacy for Iranian Adults) و پرسش‌نامه محقق ساخته رضایتمندی (Cronbach's alpha = 95/0) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Kolmogorov-Smirnov، Shapiro-Wilk و Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 95/33 درصد افراد دارای سطح سواد سلامت نه‌ چندان کافی، 18/28 درصد دارای سواد سلامت کافی، 72/22 درصد دارای سواد سلامت ناکافی و 15/15 درصد دارای سواد سلامت عالی بودند. بیشترین میانگین نمره رضایتمندی از خدمات بیمارستانی به واحد نگهبانی (89/3) و کمترین نمره به واحد مددکاری (05/3) اختصاص داشت. رابطه مستقیم و معنی‌داری بین سواد سلامت همراهان و رضایتمندی آن‌ها مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: همراهان بیماران با سواد سلامت بالاتر، رضایتمندی بیشتری از خدمات ارایه شده بیمارستانی داشتند. بنابراین، برنامه‌ریزی جهت بالا بردن سطح سواد سلامت همراهان جهت افزایش میزان رضایتمندی آنان، ضروری به نظر می‌رسد. انجام اقداماتی مانند در اختیار قرار دادن بروشورها و پمفلت‌های اطلاع‌رسانی جهت افزایش سطح سواد سلامت همراهان بیماران (در زمان پذیرش و ترخیص)، می‌تواند منجر به ارتقای سطح سواد سلامت آنان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Health Literacy and Satisfaction of Patients in Psychiatric Wards of Service Providers in Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Mandana Sahebzadeh 1
 • Forouzandeh Mansouri-Boroujeni 2
 • Nasrin Shaarbafchizadeh 3

1 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center AND Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Health Services Management, Social Determinants of Health Research Center AND Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health literacy is defined as the capacity of individuals to obtain, process, and understand health information and services as the basis for appropriate health decisions, and low-health literacy has a variety of adverse outcomes. On the other hand, the importance of measuring the satisfaction of patients' companions is considered as one of the important and basic criteria determining the quality of care services. In view of this, the study was conducted to determine the relationship between health literacy of patients in psychiatric wards and their satisfaction with service providers in the hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.Methods: To conduct this descriptive-applied study, 330 patients from psychiatric wards of hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in the second semester of academic year of 2019 were selected using available sampling method. To collect the data, two standard questionnaires, Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) and a researcher-made satisfaction questionnaire (95% Cronbach's alpha), were used. Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation test, and Shapiro Wilk test were used to analyze the data.Results: 33.95% of the participants were at level of not-enough health literacy, 22.72% had inadequate health literacy, 18.28% sufficient health literacy, and 15.15% had excellent health literacy. The highest score of satisfaction with hospital services was 3.89 for the guard unit and the lowest score was 3.55 for the writing unit. There was a direct and significant relationship between health literacy of peers and their satisfaction.Conclusion: The results revealed that the patients with higher health literacy were more satisfied with the services provided by the hospitals. Accordingly, planning to increase the level of health literacy of companions to increase their satisfaction seems necessary. Taking measures such as providing brochures and information pamphlets (during admission and discharge) can help to increase their level of health literacy of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Literacy
 • Psychiatric Ward
 • Hospitals
 1. Bahramian M, Najimi A, Omid A. Association between health literacy with knowledge, attitude, and performance of health-care providers in applying health literacy education strategies for health education delivery. J Educ Health Promot 2020; 9: 10.
 2. Parvizi MM, Lankarani KB, Handjani F, Ghahramani S, Parvizi Z, Rousta S. Health literacy in patients with epidermolysis bullosa in Iran. J Educ Health Promot 2017; 6: 105.
 3. Solhjoo N, Naghshineh N, Fahimnia F. Veterinarians' information prescription and clients' ehealth literacy. Journal of the Canadian Health Libraries Association 2019; 40(2): 32-44.
 4. Jamal AA, Aldawsari ST, Almufawez KA, Barri RM, Zakaria N, Tharkar S. Twitter as a promising microblogging application for psychiatric consultation - Understanding the predictors of use, satisfaction and e-health literacy. Int J Med Inform 2020; 141: 104202.
 5. Moghaddaszadeh H. Relationship between information literacy and health literacy: A case study of staff working in the regional information center for science and technology. Library and Information Science Research, 2018; 7(2): 144-60. [In Persian].
 6. Farrell SJ, Dunn M, Huff J. Examining health literacy levels in homeless persons and vulnerably housed persons with mental health disorders. Community Ment Health J 2020; 56(4): 645-51.
 7. McCaffery KJ, Morony S, Muscat DM, Hayen A, Shepherd HL, Dhillon HM, et al. Evaluation of an australian health literacy program delivered in adult education settings. Health Lit Res Pract 2019; 3(3 Suppl): S42-S57.
 8. Ahmadi F, Mehrmohammadi M, Montazeri A, Vella J. Health literacy and teacher education. The Journal of New Thoughts on Education 2018; 14(1): 7-30. [In Persian].
 9. Charoghchian Khorasani E, Peyman N, Sahebkar M, Moghzi M. Investigating health literacy in patients with type2 diabets referring to the health houses of Chenaran in 2016. J North Khorasan Univ Med Sci 2017; 9(2): 183-91. [In Persian].
 10. Khoshravesh S, Moeini B, Rezapur Shahkolai F, Taheri Kharame Zr, Bandehelahi K. Health literacy of employees of hamadan university of medical sciences and related demographic factors. Journal of Education and Community Health 2018; 5(1): 19-26. [In Persian].
 11. Saatchi M, Panahi MH, Ashraf Mozafari A, Sahebkar M, Azarpakan A, Baigi V, et al. Health literacy and its associated factors: A population-based study, Hormuz Island. Iran J Epidemiol 2017; 13(2): 136-44. [In Persian].
 12. Ghodoosi A, Shokrchizadeh H, Forouznia E, Ansari S. The relationship between oral health literacy and patient referral to selected dental clinics in Isfahan. Proceedings of the19th Annual Research Congress of Medical Students; 2018 Sep 4-7; Hamadan, Iran. [In Persian].