نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه عمومی محسنی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هادی‌شهر، ایران

5 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بازخورد 360 درجه نسبت به روش‌های دیگر ارزیابی عملکرد، چشم‌انداز جامع‌تری نسبت به توانایی‌ها، رفتار، شایستگی و عملکرد افراد در محیط‌های کاری دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان با استفاده از بازخورد 360 درجه انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری اول و دوم هر کدام شامل 43 کتابدار و جامعه آماری سوم شامل 43 مدیر کتابخانه بود که با توجه به محدود بودن تعداد، از روش سرشماری استفاده گردید. جامعه آماری چهارم متشکل از 80 نفر مراجعه‌کننده بود که به روش نمونه‌گیری اتفاقی انتخاب شدند. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه فرج‌پهلو و همکاران جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های تحلیلی ANOVA، Duncan، Kolmogorov–Smirnov و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: وضعیت عملکرد کتابداران به طور کلی (37/4) و وضعیت عملکرد آن‌ها در هر کدام از شاخص‌های مهارت‌های اخلاقی- ارزشی (47/4)، عملکردی (37/4) و فرایندی (34/4) بالاتر از سطح متوسط بود. همچنین، بین نتایج ارزیابی چهار گروه در شاخص‌های اخلاقی- ارزشی و شاخص عملکردی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، اما تفاوت معنی‌داری بین مراجعه‌کنندگان و دیگر ارزیابان در شاخص فرایندی مشاهده شد.نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن میانگین در شاخص فرایندی، نیاز است گام‌های مؤثری از طرف کتابداران در جهت بهبود ارتباط با کاربران و شناساندن خدمات خود برداشته شود. نتایج به دست آمده می‌تواند توسط مدیران و کتابداران و با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد کتابداران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Librarians by 360-Degree Feedback Method in the Libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Azra Daei 1
 • Sona Imani-Tayebi 2
 • Shahin Mojiri 3
 • Seyyed Saeed Mousavifar 4
 • Mohammad Reza Soleymani 5

1 PhD, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc, Knowledge and Information Science, Mohseni Public Library Officer, Organization of National Public Libraries Institutions, Hadishahr, Iran

5 Associate Professor, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: 360-degree feedback seems to be a more comprehensive view of appraising capabilities, behavior, competence, and performance of individuals in the organization than other methods of performance appraisal. This study endeavored to appraise librarians’ performance in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, through 360-degree feedback.Methods: This study conducted by a survey-analysis methodology. The population consisted of 43 librarians, 43 superiors, 43 colleagues, and 80 users; accordingly, census sampling method was employed. Each librarian was assessed by one supervisor, all colleagues, two users, and a self-assessment questionnaire was filled by each librarian. The data was collected by pre-prepared questionnaires by Farajpahlou et al. To analyze the data. This study employed the Student's t, Kolmogorov-Smirnov, Duncan, analysis of variance tests.Results: Librarians’ performance in total (4.37), and status of their performance in moral-value (4.47), functional (4.37), and process (4.34) skills were higher than average level. There was no significant difference between the results of four groups in the moral-value index and functional skills, but there was a significant difference between the users and other assessors in the process skills.Conclusion: Given the low mean in the process index, it seems necessary to take effective steps by librarians to improve communication with users. These results could be used by managers and librarians to identify the strengths and weaknesses of librarians’ performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employee Performance Appraisal
 • Feedback
 • Librarians
 • Libraries
 • Iran
 1. Moarrefzadeh A, Komaei M, Cheraghi Z. Study of educational needs of Iran public libraries foundation librarians in Khozestan province. Research on Information Science and Public Libraries 2013; 18(4): 399-418. [In Persian].
 2. Efati-Dariani M, Rafizadeh B, Ronaq M. Performance management (with a view to evaluating the performance of executive devices). Tehran, Iran: Farmanesh Publications; 2008. [In Persian].
 3. Farajpahlou A, Nooshinfard F, Hassanzadeh M. Performance appraisal of librarians by 360 degree feedback: the case of public librarians of Guilan province, Iran. Research on Information Science and Public Libraries 2013; 18(4): 419-40. [In Persian].
 4. Broujerdi A, Khodro Training Center. 360-degree evaluation from theory to practice. Tehran, Iran: Farazandish Sabz Punlications; 2006. [In Persian].
 5. Fleenor JW, Taylor S, Chappelow C. Leveraging the impact of 360-degree feedback. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers; 2020.
 6. Cid de Leon Carlos V, Gonzalez Salvador M, Abraham EM, Evelio Erick CM, Rigoberto Corby MM. 360-degree evaluation review applied in top-level education. EUREKA Social and Humanities 2020; 3(3): 27-35.
 7. Tang KY, Dai G, De Meuse KP. Assessing leadership derailment factors in 360° feedback: Differences across position levels and self-other agreement. Leadership & Organization Development Journal 2013; 34(4): 326-43.
 8. Horng JS, Lin L. Training needs assessment in a hotel using 360 degree feedback to develop competency-based training programs. J Hosp Tour Manag 2013; 20: 61-7.
 9. Weiszbrod T. Health care leader competencies and the relevance of emotional intelligence. Health Care Manag (Frederick) 2015; 34(2): 140-6.
 10. Bergman D, Lornudd C, Sjoberg L, Von Thiele Schwarz U. Leader personality and 360-degree assessments of leader behavior. Scand J Psychol 2014; 55(4): 389-97.
 11. Yousefinezhadi T, Tabibi S, Riahi L. Evaluation of managers based on 360- degree feedback in teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences. J Rafsanjan Univ Med Sci 2013; 12(9): 709-18. [In Persian].
 12. Tee DD, Ahmed PK. 360 degree feedback: an integrative framework for learning and assessment. Teaching in Higher Education Critical Perspectives 2014; 19(6): 579-91.
 13. Karkoulian S, Srour J, Canaan Messarra L. The moderating role of 360-degree appraisal between engagement and innovative behaviors. Int J Product Perform Manag 2020; 69(2): 361-81.
 14. Church AH, Dawson LM, Barden KL, Fleck CR, Rotolo CT, Tuller M. Enhancing 360-degree feedback for individual assessment and organization development: methods and lessons from the field. In: Shani AB, Noumair DA, Editors. Research in organizational change and development. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited; 2018. p. 47-97.
 15. Matthews JR, Matthews JA. Strategic planning and management for library managers. Westport, CT: Libraries Unlimited; 2005.
 16. Mousavifar S, Tahmasebi Limooni S, Daei A. Appraisal of librarians performance in public libraries in Mazandaran using 360-degree feedback and providing a model. Knowledge Retrieval and Semantic Systems 2016; 2(6): 120-40. [In Persian].
 17. Khademizadeh SH, Yari S, Ghanadinejad F. Evaluation of the performance of librarians in academic libraries in a 360 degree method: Case study of central library of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization 2019; 29(4): 157-70. [In Persian].
 18. Jani H, Narmawala W, Ganjawale J. Evaluation of competencies related to personal attributes of resident doctors by 360 degree. J Clin Diagn Res 2017; 11(6): JC09-JC11.
 19. Gonzalez-Gil MT, Parro-Moreno AI, Oter-Quintana C, Gonzalez-Blazquez C, Martinez-Marcos M, Casillas-Santana M, et al. 360-Degree evaluation: Towards a comprehensive, integrated assessment of performance on clinical placement in nursing degrees: A descriptive observational study. Nurse Educ Today 2020; 95: 104594.
 20. Rai H, Singh M. A study of mediating variables of the relationship between 360° feedback and employee performance. Hum Resource Dev Int 2013; 16(1): 56-73.
 21. Chandler N, Henderson G, Park B, Byerley J, Brown WD, Steiner MJ. Use of a 360-degree evaluation in the outpatient setting: the usefulness of nurse, faculty, patient/family, and resident self-evaluation. J Grad Med Educ 2010; 2(3): 430-4.
 22. Wilkerson DJ, Manatt RP, Rogers MA, Maughan R. Validation of student, principal, and self-ratings in 360° feedback® for teacher evaluation. J Pers Eval Educ 2000; 14: 179-92.
 23. Tajedini O, Iranmanesh S, Moosavi AS. Use the 360-Degree feedback technique to evaluate the performance of academic librarians. Quarterly Knowledge and Information Management Journal 2017; 3(4): 21-32. [In Persian].