نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حرفه‌ای، داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت،‌ مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، اقتصاد و مدیریت دارو، گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، اقتصاد و مدیریت دارو، گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر ارایه خدمات روتین نظام سلامت، دسترسی بیماران مزمن به داروهای مورد نیازشان با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات این بیماران برای دسترسی به داروهایشان و راهکارهای پیشنهادی در دوران همه‌گیری کووید 19 از دیدگاه ذی‌نفعان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ‌ساختار یافته فردی انجام گردید. مشارکت‌کنندگان به صورت هدفمند از میان سیاست‌گذاران سلامت، پزشکان، داروسازان و بیماران دارای بیماری‌های مزمن، به تعداد 34 نفر در دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: تحلیل داده‌ها در قالب شش مقوله اصلی و 15 زیرمقوله طبقه‌بندی گردید. چالش‌ها شامل مراقبت پزشکی، دسترسی به داروهای مورد نیاز، شرایط مالی بیمار و دسترسی به اطلاعات بود. راهکارها نیز مربوط به وضعیت حکمرانی در بخش دارو و زنجیره تأمین داروها بود.نتیجه‌گیری: به منظور بهبود دسترسی بیماران به داروهای مورد نیازشان در بحران‌ها، برنامه‌ریزی صحیح جهت تأمین داروی مورد نیاز کشور، استفاده از ظرفیت داروخانه‌ها و داروسازان،‌ راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط با تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) و اجرایی شدن سریع‌تر نسخه‌پیچی و نسخه‌نویسی الکترونیک، می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Problems in the Availability of Medicine for Patients with Chronic Diseases under the COVID-19 Pandemic in Tehran, Iran, and the Ways for Improving it

نویسندگان [English]

 • Ali Mojarad-Hefzabad 1
 • Haniyeh Sadat Sajadi 2
 • Fatemeh Soleymani 3
 • Meisam Seyedifar 4

1 PhD Student, Pharmacy, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Knowledge Utilization Research Center, University Research and Development Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, Department of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, Department of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Given the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic on routine healthcare delivery, access to the drugs needed was challenging for patients with chronic diseases. This study endeavored to identify the problems of these patients in accessing their medicine during COVID-19 and the proposed solutions from the perspective of concerned people.Methods: This qualitative study was conducted through semi-structured individual interviews. Participants (n = 34) were purposefully selected from health policymakers, physicians, pharmacists, and patients with chronic diseases in Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Data were analyzed through the content analysis method.Results: Data analysis was categorized into six themes and 15 sub-themes. Primary challenges included medical care, accessing the required drugs, patient’s financial ability, and access to information. Strategies were related to governance situation in the drug sector and the drug supply chain.Conclusion: To improve patients' access to the medicine they need in crises, proper planning to supply the medicine, using the capacity of pharmacies and pharmacists, setting up systems related to telemedicine, and faster implementation of electronic prescription is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medicine
 • Chronic Diseases
 • Epidemics
 • COVID-19
 1. Ewen M, Zweekhorst M, Regeer B, Laing R. Baseline assessment of WHO's target for both availability and affordability of essential medicines to treat non-communicable diseases. PLoS One 2017; 12(2): e0171284.
 2. National Committee for the Control and Prevention of Non-Communicable Diseases. National document for the prevention and control of non-communicable diseases and related risk factors in the Islamic Republic of Iran in the period 2015 to 2025; Tehran, Iran: INCD; 2015: [In Persian].
 3. World Health Organization. Roadmap for access to medicines, vaccines and health product 2019-2023: Comprehensive support for access to medicines, vaccines and other health products. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2019.
 4. Chan EYY, Kim JH, Lo ESK, Huang Z, Hung H, Hung KKC, et al. What happened to people with non-communicable diseases during COVID-19: Implications of H-EDRM policies. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(15): 5588.
 5. Chan EYY. Public health humanitarian responses to natural disasters. New York, NY: Taylor and Francis; 2017.
 6. Kluge HHP, Wickramasinghe K, Rippin HL, Mendes R, Peters DH, Kontsevaya A, et al. Prevention and control of non-communicable diseases in the COVID-19 response. Lancet 2020; 395(10238): 1678-80.
 7. Saqib MAN, Siddiqui S, Qasim M, Jamil MA, Rafique I, Awan UA, et al. Effect of COVID-19 lockdown on patients with chronic diseases. Diabetes Metab Syndr 2020; 14(6): 1621-3.
 8. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy. JAMA 2020; 323(18): 1775-6.
 9. Kang C, Yang S, Yuan J, Xu L, Zhao X, Yang J. Patients with chronic illness urgently need integrated physical and psychological care during the COVID-19 outbreak. Asian J Psychiatr 2020; 51: 102081.
 10. Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet 2020; 395(10223): 470-3.
 11. Chudasama YV, Gillies CL, Zaccardi F, Coles B, Davies MJ, Seidu S, et al. Impact of COVID-19 on routine care for chronic diseases: A global survey of views from healthcare professionals. Diabetes Metab Syndr 2020; 14(5): 965-7.
 12. Palmer K, Monaco A, Kivipelto M, Onder G, Maggi S, Michel JP, et al. The potential long-term impact of the COVID-19 outbreak on patients with non-communicable diseases in Europe: Consequences for healthy ageing. Aging Clin Exp Res 2020; 32(7): 1189-94.
 13. World Health Organization. Rapid assessment of service delivery for NCDs during the COVID-19 pandemic. Geneva, Switzerland: WHO; 2020.
 14. Emmanuel AN, Chinelo JO, Chima MA, Chiamaka HJ, Ibilolia DA, Esther CN. Impact of the COVID-19 pandemic on consumers' access to essential medicines in Nigeria. Am J Trop Med Hyg 2020; 103(4): 1630-4.
 15. Liao Y, Ma C, Lau AH, Zhong M. Role of pharmacists during the COVID-19 pandemic in China - Shanghai Experiences. J Am Coll Clin Pharm 2020.
 16. Basu S. Non-communicable disease management in vulnerable patients during COVID-19. Indian J Med Ethics 2020; V(2): 103-5.
 17. Visacri MB, Figueiredo IV, Lima TM. Role of pharmacist during the COVID-19 pandemic: A scoping review. Res Social Adm Pharm 2021; 17(1): 1799-806.
 18. Hoti K, Jakupi A, Hetemi D, Raka D, Hughes J, Desselle S. Provision of community pharmacy services during COVID-19 pandemic: A cross sectional study of community pharmacists' experiences with preventative measures and sources of information. Int J Clin Pharm 2020; 42(4): 1197-206.