نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران و دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 دانشیار، اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، آموزش پزشکی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

4 دانشیار، پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: آموزش مجازی در حال حاضر به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت ارزیابی دروس ارایه شده مجازی مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1400 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل 221 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی آبادان، اصفهان، بوشهر و همدان بود که با توجه به محدود بودن تعداد، از روش تمام‌شماری استفاده شد. جامعه مورد بررسی تا پایان نیم‌سال دوم سال 1400 در دو نیم‌سال در کلاس‌های مجازی آموزشی شرکت کرده بودند. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه خودایفا و بر مبنای مدل Kirkpatrick که شامل سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار از مدل مذکور را می‌سنجد، جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Mann-Whitney U و Kruskal-Wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره حیطه‌های واکنش، یادگیری، تغییر رفتار و ارزیابی دروس ارایه شده مجازی به ترتیب 08/12 ± 38/40، 70/5 ± 60/16، 40/6 ± 90/20 و 30/17 ± 80/57 برآورد گردید. میزان تأثیر دوره‌های آموزش مجازی برگزار شده در بین دانشجویان مقطع کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ضعیف گزارش شد.نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن میزان رضایت دانشجویان از دروس ارایه شده مجازی، کاهش سطح یادگیری و تغییر رفتاری نامناسب، گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی برای زمینه‌سازی استفاده از آموزش مجازی و کسب رضایت، یادگیری و تغییر رفتار یادگیرندگان، باید نسبت به ارتقای برنامه‌های آموزش مجازی خود بر اساس مدل Kirkpatrick برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Librarianship and Medical Information Undergraduate Students' Viewpoints on the Situation of Students' Virtual Education in Iranian Medical Universities in 2021

نویسندگان [English]

 • Abdolrasoul Khosravi 1
 • Farhad Lotfi 2
 • Mohammadreza Yazdankhah-Fard 3
 • Kamran Mirzaei 4

1 MSc Student, Medical Education, Department of Medical Education, Virtual University of Medical Sciences, Tehran AND Associate Professor, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information, School of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Associate Professor, Health Economics, Department of Health Economics, School of Management and Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Medical Education, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

4 Associate Professor, Social Medicine, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Introduction: Virtual education is currently considered an unavoidable necessity. This study endeavored to determine the status of evaluation of virtual courses offered in the field of medical library and information science of medical universities (bachelor’s degree) in the academic year 2021.Methods: This was a descriptive survey research. The population included 221 undergraduates of medical library and information science at Abadan, Isfahan, Bushehr, and Hamedan universities of medical sciences, Iran. Due to the limited number, the complete enumeration method was used. By the end of the second semester of the academic year 2021, the study population had participated in two semesters of virtual classes. Data were collected by a self-administered questionnaire based on the Kirkpatrick model, which includes three levels of reaction, learning, and behavior, and analyzed using Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test.Results: The mean scores of reaction, learning, behavior change, and evaluation of virtual lessons were 40.38 ± 12.08, 16.60 ± 5.70, 20.90 ± 6.40, and 57.80 ± 17.30, respectively. The effectiveness of virtual education courses held among undergraduates in medical library and information science was reported to be weak.Conclusion: Due to the low level of students' satisfaction with the virtual courses, reducing the level of learning, and inappropriate behavioral change, medical library and information science departments should do necessary planning to improve their virtual education programs based on Kirkpatrick model to pave the way for the use of virtual education and gaining satisfaction, learning, and changing learners' behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distance Education
 • Library Science
 • Students
 1. NikooNezhad S, Zamani BE. Comparison between interaction and social presence of students enrolled in actual and virtual programs in terms of demographic factors and academic achievement. Journal of Applied Sociology 2014; 25(3): 119-34. [In Persian].
 2. Bender L. Interim guidance for COVID-19 prevention and control in schools. United Nations Children's Fund (UNICEF) [Online]. [cited 2020 Mar]; Available from: URL: https://www.unicef.org/media/66216/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
 3. Teimoury H, Salimi S. The relationship teachers attitude toward the use of educational technologies in teaching process with motivation and academic achievement. Information and Communication Technology in Educational Sciences 2020; 11(41): 61-79. [In Persian].
 4. Zhalehjoo N, Arabi M, Momeni Z, Akbari Kamrani M, Khalili A, Riahi S, et al. Virtual education status from the perspective of students at Alborz University of Medical Sciences in the Covid-19 pandemic period. Journal of Medical Education Development 2021; 14(42): 37-45. [In Persian].
 5. Kaufman R, Keller JM. Levels of evaluation: Beyond Kirkpatrick. Hum Resour Dev Q 1994; 5(4): 371-80.
 6. Soleymani MR, Shahrzadi L. The effectiveness of in-service training courses for librarians in Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Health Inf Manage 2016; 12(6): 741-7. [In Persian].
 7. Sarkar Arani MR, Moghadam AR. Innovation in distance education development of online and web - based learning. Journal of Educational Innovations 2003; 2(3): 77-108. [In Persian].
 8. Vafaeenajar A, Mohammadi M, Khiabani B, Ibrahimpour H. Attitude and performance of faculties towards the implementation of the electronic learning system (ELS) in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) in 2009. Iran J Med Educ 2011; 11(2): 120-7. [In Persian].
 9. Karimi M, Farsad M, Mazloumi Mahmoudabad SS, Sadeghi MT, Dehghani Tafti AA. Effect of health education on knowledge and hygiene practices in incumbents' food preparation and distribution centers. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2003; 11: 16-22. [In Persian].
 10. Ghanbarnia M. Evaluating the effectiveness of e-learning courses based on the Kirk Patrick model in the National Oil Company [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University; 2013. [In Persian].
 11. Yasini A, Taban M. Study of the effectiveness of virtual education courses from the perspective of professors and students (Case study: University of Tehran). Journal of Iranian Higher Education 2015; 7(4): 175-200. [In Persian].
 12. Sad Mohammadi M, Sarmadi M, Farajolahi M, Ghobannia A. Study of the status of virtual higher education in terms of education services provided in Iran. Journal of Research in Educational Systems 2015; 9(29): 32-54. [In Persian].
 13. Yazdani F. Assessing the effectiveness of teachers’ in-service virtual training system. Information and Communication Technology in Educational Sciences 2015; 5(2): 97-122. [In Persian].
 14. Saberi R, Sharifzadeh M. Evaluation of the curriculum implemented in E-Learning of Farhangian University: The position of needs, content and method in E-Learning. Journal of New Strategies for Teacher Education 2020; 5(8): 11-28. [In Persian].
 15. Najimi A, Yamani N, Soleimani B. Needs Assessment of Virtual Training Development: Assessment of the Level of Readiness at Faculties of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2017; 17(0): 70-6. [In Persian].
 16. Saberi A, Kazempour E, Porkar A. Feasibility of utilizing virtual education from the viewpoints of professors, students and information technology staff (IT) in Guilan University of Medical Sciences. Research in Medical Education 2018; 10(1): 29-1. [In Pesian].
 17. Shayan S, Nowroozi Rad N. Evaluation of the effectiveness of staff in-service training system, Tehran Taleghani Hospital with Kirickpatrik approach. Journal of Medicine and Cultivation 2019; 28(2): 10-23. [In Persian].
 18. Hakimzadeh R, Afandideh N. Qualification of e-learning medical education courses of Tehran University of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci 2014; 7(4): 257-64. [In Persian].
 19. Jafarian H, Sameiani M, Azari A. Evaluate the effectiveness of training course for staff Chaharmahal and Bakhtiari province police chief in 1394, according to Kirkpatrick evaluation model. Studies of Management of Police Training 2021; 9(3): 1-15. [In Persian].
 20. Tarin H, Naderi N, Heidari Sureshjani N. Evaluating the effectiveness of in-service training courses based on CIPP model in Kermanshah University of Medical Sciences. Higher Education Letter 2018; 10(40): 27-50. [In Persian].
 21. Zamanian P, Abdollahi SM. Feasibility study of combined education in the field of photography of Payame Noor University of Isfahan and evaluation of its effectiveness. Journal of Educational Research 2021; 16(66): 119-40. [In Persian].
 22. Moradi N, Orakifar N, Hoseini M, Bostani H, Eslami K, Iravani M, et al. Status of virtual teaching in clinical education of rehabilitation fields: A narrative review. Educational Developement of Jundishapur 2021; 12(2): 363-73. [In Persian].
 23. Abbasi Kasani H, Haji Zeynalabdini M, Reisi A. Pathology of university of medical sciences e-learning system based on Khan model. Medical Education and Development 2018; 12(4): 227-39. [In Persian].
 24. Mirzaei M, Ahmadipour F, Azizian F. Viewpoints of students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences towards e-Learning in teaching clinical biochemistry. Medical Education and Development 2012; 7(2): 67-74. [In Persian].