نوع مقاله : مقاله مروری نظام مند

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: در یک اقتصاد با زنجیره تأمینی از مواد اولیه تا محصول نهایی، ممکن است ریسک‌هایی ایجاد شود که سراسر زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و موقعیت بحرانی ایجاد کند. تاکنون 19 مقاله به شناسایی و اولویت‌بندی ریسک زنجیره تأمین گردشگری سلامت پرداخته‌اند که در نتایجشان تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، فراترکیب و مدل‌سازی ریسک زنجیره تأمین گردشگری سلامت بود.روش بررسی: در مرحله اول، از روش کیفی فراترکیب استفاده شد و کلید واژه‌‌هایی مانند «ریسک زنجیره تأمین گردشگری سلامت، ریسک زنجیره تأمین گردشگری مراقبت بهداشتی، ریسک زنجیره تأمین گردشگری پزشکی» در پایگاه‌های Web of Science، Google Scholar، SID (Scientific Information Database)، ProQuest، Emerald Insight، ScienceDirect و PubMed بررسی گردید. در مرحله دوم با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، مدل ریسک شناسایی‌ شده طراحی شد.یافته‌ها: با استفاده از روش فراترکیب، ریسک در قالب 7 کد مفهومی شامل « ریسک تأمین، فرایند، سازمانی، صنعت، شبکه، مشتری نهایی و محیطی گردشگری سلامت» دسته‌‌بندی گردید. همچنین، نتایج مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، ریسک محیطی گردشگری سلامت را به عنوان تأثیرگذارترین ریسک و ریسک سازمانی، شبکه، فرایند و تأمین گردشگری سلامت را به عنوان تأثیرپذیرترین ریسک نشان داد.نتیجه‌گیری: با توجه به مدل مفهومی مطالعه، ریسک محیطی دارای بیشترین اثرگذاری و ریسک تأمین، فرایند، سازمانی و شبکه دارای بیشترین اثرپذیری می‌باشند. بنابراین، بررسی ریسک زنجیره تأمین گردشگری سلامت برای کشورهایی که علاقمند به توسعه و بهبود کیفیت این صنعت هستند، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. همچنین، بهتر است مدیران، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه گردشگری سلامت، از مزایای شناسایی و تحلیل ریسک در سطح زنجیره تأمین غافل نشوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representing a Model of Health Tourism Supply Chain Risks, Meta-Synthesis Approach, and Structural-Interpretive Modeling

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Mazroui-Nasrabadi 1
 • Elham Mohammadipour 2

1 Assistant Professor, Production and Operations Management, Department of Management, School of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran

2 MSc, Business Administration, Department of Management, School of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In an economy with a supply chain from raw materials to the final product, there may be risks that affect the entire supply chain and cause a critical situation. To date, 19 articles have identified and prioritized the risks of the health tourism supply chain, the results of which show contradictions. Therefore, this study endeavored to do meta-synthesis and model the risks of the health tourism supply chain.Methods: In the first stage, the meta-synthesis qualitative method was used and keywords such as “health tourism supply chain risks, healthcare tourism supply chain risks, medical tourism supply chain risks” were reviewed in databases of Google Scholar, Web of Science, PubMed, ScienceDirect, Emerald Insight, ProQuest, and Scientific Information Database (SID). In the second stage, using the structural-interpretive modeling method, the identified risk model was developed.Results: Using the meta-synthesis method, risks were categorized into seven concept codes, including supply, process, organizational, industry, network, end customer, and environmental risks. Besides, the results of structural-interpretive modeling showed environmental risk of health tourism as the most effective risk and organizational, network, process, and supply risks as the most susceptible risks.Conclusion: According to the conceptual model of the study, environmental risk has the most impact and supply, process, organizational, and network risks have the most susceptibility. Therefore, examining the risks of the health tourism supply chain is important for countries interested in developing and improving the quality of this industry. Besides, managers, policymakers, and planners in the field of health tourism should take into account the benefits of risk identification and analysis at the supply chain level. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk
 • Supply Chain
 • Health Tourism
 • Meta-Synthesis
 1. Abdel-Basset M, Gunasekaran M, Mohamed M, Chilamkurti N. A framework for risk assessment, management and evaluation: Economic tool for quantifying risks in supply chain. Future Gener Comput Syst 2018; 90: 489-502.
 2. Lehtiranta L. Risk perceptions and approaches in multi-organizations: A research review 20002012. Int J Proj Manag 2014; 32(4): 640-53.
 3. Pettit T, Croxton K, Fiksel J. Ensuring supply chain resilience: development and implementation of an assessment tool. J Bus Logist 2013; 34(1): 46-76.
 4. Yembi Renault B, Agumba J. Risk management in the construction industry: A new literature review. MATEC Web Conf 2016; 66: 00008.
 5. Hu Y, Li J, Holloway LE. Resilient control for serial manufacturing networks with advance notice of disruptions. IEEE Trans Syst Man Cybern: Syst 2013; 43(1): 98-114.
 6. Manuj I, Mentzer JT. Global supply chain risk management. J Bus Logist 2008; 29(1): 133-55.
 7. Ojha R, Ghadge A, Tiwari MK, Bititci US. Bayesian network modelling for supply chain risk propagation. Int J Prod Res 2018; 56(17): 5795-819.
 8. Tayari Sh, Amini MT, Zardooee A. Determination and assessment of important factors of Iran medical tourism by importance-performance matrix. Heritage and Tourism Journal 2017; 2(5): 73-85. [In Persian].
 9. Momeni K, Janati A, Imani A, Khodayari-Zarnaq R. Barriers to the development of medical tourism in East Azerbaijan province, Iran: A qualitative study. Tour Manag 2018; 69: 307-16.
 10. Ridderstaat J, Singh D, DeMicco F. The impact of major tourist markets on health tourism spending in the United States. J Destin Mark Manag 2019; 11: 270-80.
 11. Lee HK, Fernando Y. The antecedents and outcomes of the medical tourism supply chain. Tour Manag 2015; 46(C): 148-57.
 12. Nazari AA, Talebi T, Abdolmaleki O. A review of the medical supply chain with an emphasis on cosmetic surgery in Iran. Heritage and Tourism Journal 2017; 2(5): 13-35. [In Persian].
 13. Ahmadimanesh F, Paydar MM, Asadi-Gangraj E. Designing a mathematical model for dental tourism supply chain. Tour Manag 2019; 75: 404-17.
 14. Azizi Usefvand R, Nahavandi N, Farzandi GH. The role of supply chain risk management on the efficiency of the pharmaceutical distribution companies. International Journal of Industrial Engineering and Production Management 2017; 28(1): 119-37. [In Persian].
 15. Jaberidoost M, Nikfar S, Abdollahiasl A, Dinarvand R. Pharmaceutical supply chain risks: A systematic review. Daru 2013; 21(1): 69.
 16. Vishwakarma V, Garg CP, Barua M. A fuzzy-based multi criteria decision making approach for supply chain risk assessment in Indian pharmaceutical industry. Int J Logist Syst Manag 2016; 25(2): 245-56.
 17. Vishnu CR, Sridharan R, Ram Kumar PN, Regi K, V. Analysis of the operational risk factors in public hospitals in an Indian state. Int J Health Care Qual Assur 2019; 33(1): 67-88.
 18. Wang L. Research on risk management for healthcare supply chain in hospital [PhD Thesis]. Liverpool, UK: Liverpool John Moores University; 2018.
 19. Wang HQ, Gao X, Wang SS. Research on risk identification and control of medicine supply chain. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2013 p. 367-77.
 20. Ouabouch L, Amri M. Analysing supply chain risk factors: A probability-impact matrix applied to pharmaceutical industry. J Logist Manag 2013; 2(2): 35-40.
 21. Faisal M. Risk analysis and mitigation strategies for pharmacy supply chain in Qatar. Proceedings of the POMS 2013: 24th Annual POMS Conference; 2013 May 3-6; Denver, Colorado, USA.
 22. Benazzouz T, Charkaoui A, Abdelwahed E. Risks related to the medical supply chain in public hospitals in Morocco: Qualitative study. Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 2018; 54(1): 19-29.
 23. Wasswa JH, Namulindwa A. Assessment of health supply chain risks in uganda: the case of uganda health supply chain project. Int J Sci Res 2020; 9(3): 9-11.
 24. Elleuch H, Hachicha W, Chabchoub H. A combined approach for supply chain risk management: Description and application to a real hospital pharmaceutical case study. J Risk Res 2014; 17(5): 641-63.
 25. Kumar A, Zavadskas EK, Mangla SK, Agrawal V, Sharma K, Gupta D. When risks need attention: Adoption of green supply chain initiatives in the pharmaceutical industry. Int J Prod Res 2019; 57(11): 3554-76.
 26. Zamora A, Adarme W, Arango-Serna M. Supply risk analysis: Applying system dynamics to the Colombian healthcare sector. Ingenieria e Investigacion 2013; 33(3): 76-81.
 27. Silva J, Araujo C, Marques L. Siloed perceptions in pharmaceutical supply chain risk management: A Brazilian perspective. Lat Am Bus Rev 2020; 21(3): 223-54.
 28. Kizito E, Kanyoma K, Khomba J, Sankhulani E, Hanif R. Sourcing strategy and supply chain risk management in the healthcare sector: A case study of malawi's public healthcare delivery supply chain. Journal of Management and Strategy 2013; 4: 16-26.
 29. Musonda MMJ, Mwanaumo EM, Thwala DW. Risk management in the supply chain of essential medicines. Singapore, Singapore: Springer Singapore; 2018 p. 1275-87.
 30. Vraja Sreedharan V, Kamala V, Arunprasad P. Supply chain risk assessment in pharmaceutical industries: An empirical approach. Int J Bus Innov Res 2019; 18(4): 541-71.