نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

مقدمه: رویکرد یکپارچگی در مدیریت زنجیره تأمین سبز، تلاش‌های هماهنگ برای تنظیم منابع مختلف را در یک سازمان و در سراسر زنجیره‌های تأمین برای اجرای بهترین روش‌ مدیریت محیط ‌زیست امکان‌پذیر می‌سازد و منجر به بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار در مراکز خدمات درمانی یزد صورت گرفت.   روش بررسی: این مطالعه از نوع کمی- کیفی بود و نمونه آماری آن را 10 نفر از خبرگان و 110 نفر از کارشناسان زنجیره تأمین بیمارستان‌های دولتی شهر یزد تشکیل داد. ابتدا با انجام تحقیق مروری و روش تحلیل مضمون، شاخص‌های اولیه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار شناسایی گردید. سپس بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مراکز خدمات درمانی، شاخص‌های مذکور مورد بازبینی قرار گرفت. مطابق با شاخص‌های نهایی، پرسش‌نامه‌ای جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش بین مدیران و کارشناسان بخش خدمات درمانی 6 بیمارستان دولتی یزد توزیع شد. در نهایت، داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری بر پایه‌ روش کم‌ترین مربعات جزیی تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: یکپارچگی زنجیره تأمین به ترتیب 78، 75 و 68 درصد از تغییرات ابعاد عملکرد پایدار به ترتیب اجتماعی، اقتصادی و زیست ‌محیطی را تبیین نمود. بنابراین، یکپارچگی زنجیره تأمین سبز در این مراکز می‌تواند باعث کاهش آلودگی‌های زیست‌ محیطی، بهبود وجهه اجتماعی، ارتقای سطح کیفی خدمات و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی مراکز خدمات درمانی شود.نتیجه‌گیری: خروجی نهایی مطالعه حاضر، مدل اندازه‌گیری رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و بهبود عملکرد پایدار مراکز خدمات درمانی شهر یزد می‌باشد که برای کارشناسان امر سلامت به‌ منظور برنامه‌ریزی جهت بهبود پایداری در مراکز خدمات درمانی، مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Green Supply Chain Integration and Sustainable Performance in Healthcare Centers of Yazd, Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Sayyadi-Tooranloo 1
 • Reihaneh Hafizi-Atabak 2

1 Associate Professor, Operations Research, Department of Industrial Management, School of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran

2 MSc, Industrial Management, Department of Industrial Management, School of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran

چکیده [English]

Introduction:Applying an integration approach to green supply chain management in health care centers can improve its performance, as integration enables coordinated efforts to regulate different resources within organization and across supply chains for implementing best practices in environmental management. This study endeavors to investigate the relationship between green supply chain integration and sustainable performance in healthcare centers of Yazd, Iran.Methods: The participants of this quantitative-qualitative study were 10 specialists and 59 experts from the supply chain of public hospitals in Yazd. Initially, library studies, and content analysis were conducted, and the initial indicators were identified. Then, based on semi-structured interviews with 10 university experts and healthcare centers, these indicators were reviewed. According to the final indicators, a questionnaire was distributed among managers and health service experts of six public hospitals in Yazd to evaluate the study variables. Finally, 59 questionnaires were collected and employed to analyze the data through the SmartPLS software.Results: The final output of the study was a model for measuring the relationship between green supply chain integration and improving the sustainable performance of health care centers in Yazd, which will be useful for health experts to plan to improve sustainability in healthcare centers.Conclusion: Supply chain integration expressed 78%, 75%, and 68% of the changes in the dimensions of sustainable social, economic, and environmental performance, respectively. In effect, the integration of the green supply chain in these centers will reduce environmental pollution, improve the social facets, and elevate the quality of services, and ultimately improve the economic performance of healthcare service centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospitals
 • Supply Chain
 • Environment
 • Performance
 1. Acquah I, Agyabeng-Mensah Y, Afum E. Examining the link among green human resource management practices, green supply chain management practices and performance. Benchmarking: An International Journal 2021; 28(1): 267-90.
 2. Khaleeli M, Pradeep S, Krishnadas L. The effects of environmental knowledge and green products awareness on green management and sustainable performance: Evidence from manufacturing sector in UAE. Manag Sci Lett 2021; 11(3): 757-62.
 3. Sarkis J. A boundaries and flows perspective of green supply chain management. Supply Chain Manag 2012; 17(2): 202-16.
 4. Heshmati A. The application of the healthcare supply chain in crisis and natural disasters. Journal of Decisions and Operations Research 2019; 3(4): 359-67. [In Persian].
 5. Hussain M, Ajmal MM, Gunasekaran A, Khan M. Exploration of social sustainability in healthcare supply chain. J Clean Prod 2018; 203: 977-89.
 6. Ozkan O, Akyurek ÇE, Toygar SA. Green supply chain method in healthcare institutions. In: Chaos, Complexity and Leadership 2014. New York, NY: Springer; 2016. p. 285-93.
 7. Balan S, Conlon S. Text analysis of green supply chain practices in healthcare. J Comput Inf Syst 2018; 58(1): 30-8.
 8. Rajabpour E, Afkhami Ardakani M. The relationship between green human resource management and green supply chain management. Strategic Studies in the Oil and Energy Industry 2020; 11(44): 317-42. [In Persian].
 9. Wong CY, Wong C, Boon-itt S. Integrating environmental management into supply chains: A systematic literature review and theoretical framework. Int J Phys Distrib Logist Manag 2015; 45(1/2): 43-68.
 10. Mirhabibi SD, Farsijani H, Modiri M, Kahlili Damghani K. Improving the integration of supply chain for successful implementation of world class manufacturing by using IPA: Evidence from electronic home appliance industries. Journal of Industrial Management Studies 2020; 18(57): 275-306. [In Persian].
 11. Song Y, Cai J, Feng T. The influence of green supply chain integration on firm performance: A contingency and configuration perspective. Sustainability 2017; 9: 763.
 12. Khan S. Impact of Authentic Leaders on Organization Performance. Int J. Bus Manag 2010; 5(12): 167-72.
 13. Pambreni Y, Khatibi A, Azam SM, Tham J. The influence of total quality management toward organization performance. Manag Sci Lett 2019; 9(9): 1397-406.
 14. Yusliza MY, Yong JY, Tanveer MI, Ramayah T, Noor Faezah J, Muhammad Z. A structural model of the impact of green intellectual capital on sustainable performance. J Clean Prod 2020; 249: 119334.
 15. Han Z, Huo B. The impact of green supply chain integration on sustainable performance. Ind Manag Data Syst 2020; 120(4): 657-74.
 16. Mousa SK, Othman M. The impact of green human resource management practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework. J Clean Prod 2020; 243: 118595.
 17. Chiou TY, Chan HK, Lettice F, Chung SH. The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan. Transp Res E: Logist Transp Rev 2011; 47(6): 822-36.
 18. Wong CY, Wong CWY, Boon-itt S. Effects of green supply chain integration and green innovation on environmental and cost performance. Int J Prod Res 2020; 58(15): 4589-609.
 19. Zhu Q, Feng Y, Choi SB. The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management. J Clean Prod 2017; 155: 46-53.
 20. Zailani S, Krishnaswamy J, Vengadasan G, Premkumar R. Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. Int J Prod Econ 2012; 140(1): 330-40.
 21. Rico JC, Oruezabala Gl. Green supply management in the healthcare public sector: Stakes, practices, and perspectives. Int J Healthc Manag 2012; 5(3): 154-63.
 22. Zaid AA, Jaaron AAM, Talib Bon A. The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. J Clean Prod 2018; 204: 965-79.
 23. Norazlan A, Habidin N, Roslan M, Zainudin MZ. The development of sustainable supply chain management practices and sustainable performance in Malaysian healthcare industry. Int J Ethics Eng Manag Edu 2014; 1(2): 51-5.
 24. Han Z, Huo B. The impact of green supply chain integration on sustainable performance. Ind Manag Data Syst 2020; 120(4): 657-74.
 25. Ma Y, Men J, Li M, Li X. Sustainable performance evaluation: evidence from listed chinese mining corporations. Entropy 2021; 23(3): 349.
 26. Malik SY, Hayat Mughal Y, Azam T, Cao Y, Wan Z, Zhu H, et al. Corporate social responsibility, green human resources management, and sustainable performance: Is organizational citizenship behavior towards environment the missing link? Sustainability 2021; 13(3): 1044.
 27. Pislaru M, Herghiligiu I, Robu IB. Corporate sustainable performance assessment based on fuzzy logic. J Clean Prod 2019; 223: 998-1013.
 28. Zhou C, Xia W, Feng T, Jiang J, He Q. How environmental orientation influences firm performance: The missing link of green supply chain integration. Sustain Dev 2020; 28(4): 685-96.
 29. Afum E, Agyabeng-Mensah Y, Sun Z, Frimpong B, Kusi LY, Acquah ISK. Exploring the link between green manufacturing, operational competitiveness, firm reputation and sustainable performance dimensions: a mediated approach. J Manuf Technol Manag 2020; 31(7): 1417-38.
 30. Longoni A, Luzzini D, Guerci M. Deploying environmental management across functions: The relationship between green human resource management and green supply chain management. J Bus Ethics 2018; 151(4): 1081-95.
 31. Paille P, Chen Y, Boiral O, Jin J. The impact of human resource management on environmental performance: An employee-level study. J Bus Ethics 2014; 121(3): 451-66.
 32. Rawashdeh A. The impact of green human resource management on organizational environmental performance in Jordanian health service organizations. Manag Sci Lett 2018; 8(10): 1049-58.
 33. Kong T, Feng T, Huang Y, Cai J. How to convert green supply chain integration efforts into green innovation: A perspective of knowledge-based view. Sustain Dev 2020; 28(5): 1106-21.
 34. Omar H, Ali M, Jaharadak A. Green supply chain integrations and corporate sustainability. Uncertain Supply Chain Manag 2019; 7(4): 713-26.
 35. Sun Y, Sun H. Green innovation strategy and ambidextrous green innovation: The mediating effects of green supply chain integration. Sustainability 2021; 13: 4876.
 36. Wu G. The influence of green supply chain integration and environmental uncertainty on green innovation in Taiwan's IT industry. Supply Chain Manag 2013; 18(5): 539-52.
 37. Mansouri AR, Iranzadeh S, Ahadi A. Designing a model of social performance for green supply chain using fuzzy mathematical programming under uncertain conditions. Journal of Operational Research and its Applications (Journal of Applied Mathematics) 2018; 15(3): 87-106. [In Persian].
 38. Seyyed MG, Niloofar Nejati YN, Amir GS. The effect of green supply chain management practices on performance and competitiveness in a Chadormaloo Iron Ore Mine. Modiriat-E- Farda 2021; 19(65): 165-89. [In Persian].
 39. Honari MT, Mirfakhraddini SH, Dehghan Dehnavi H, Totonchi J. The role of environmental impacts on the sustainable green supply chain (Case study: Iranian Ceramic and Tile Industries). Journal of Animal Environment 2019; 11(3): 443-52. [In Persian].
 40. Abu Seman NA, Govindan K, Mardani A, Zakuan N, Mat Saman MZ, Hooker RE, et al. The mediating effect of green innovation on the relationship between green supply chain management and environmental performance. J Clean Prod 2019; 229: 115-27.
 41. Akhtar, P. Drivers of green supply chain initiatives and their impact on economic performance of firms: Evidence from Pakistan's manufacturing sector. Journal of Competitiveness 2019; 11(2): 5-18.
 42. Ma W, Cheng Z, Xu S. A game theoretic approach for improving environmental and economic performance in a dual-channel green supply chain. Sustainability 2018; 10(6): 1918.
 43. Saeed A, Jun Y, Nubuor SA, Priyankara HP, Jayasuriya MP. Institutional pressures, green supply chain management practices on environmental and economic performance: A two theory view. Sustainability 2018; 10(5): 1517.
 44. Laosirihongthong T, Adebanjo D, Choon Tan K. Green supply chain management practices and performance. Ind Manag Data Syst 2013; 113(8): 1088-109.
 45. Fakhrzad MB, Khayat Sarkar H, Johari Naeimi F. Investigating the relationship between supply chain management strategy and sustainable supply chain performance with structural equation modeling approach. Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 2021; 8(17): 215-25. [In Persian].
 46. Ehsanifar M, Siahchashmharzandi M. The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management. Logistics Thought 2021; 19(75): 169-90. [In Persian].
 47. Tootian S, Saedi L, Seifi MH. The effect of green supply chain on economic performance through adjustment role of customer governance. Logistics Thought 2020; 19(72): 123-40. [In Persian].
 48. Tavakoli Dehaghani MR, Shahverdiyani S, Mosapur H. Sustainable supply chain and environmental and financial performance. Iranian Journal of Trade Studies 2018; 22(85): 171-94. [In Persian].
 49. Jaaffar AM, Kaman ZK. green supply chain management practices and environmental performance: a study of employee's practices in Malaysia chemical related industry. J Environ Treat Tech 2020; 8(1): 125-31.
 50. Dubey R, Gunasekaran A, Samar Ali S. Exploring the relationship between leadership, operational practices, institutional pressures and environmental performance: A framework for green supply chain. Int J Prod Econ 2015; 160: 120-32.
 51. Azimi H, Moosavi F, Khorshidi P. Investigating the effect of market orientation on environmental performance with the mediating role of green supply chain management strategies. Environmental Researches 2021; 12(23): 219-32. [In Persian].