نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدارک پزشکی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 مربی، مدارک پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 مربی، آمار زیستی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مقدمه: به دلیل این که بیمارستان‌ها ارایه دهندگان اصلی مراقبت سلامت هستند، برای به کار گرفتن سیستم‏های اطلاعاتی سلامت به عنوان مؤسسات هدف در نظر گرفته می‌شوند. بیمارستان‌ها برای مدیریت نیازمندی‌های رو به افزایش خود به سیستم اطلاعات بیمارستانی (Hospital information system یا HIS) اثربخش نیاز دارند. مطالعه‌ی حاضر اهمیت استفاده از HIS از دیدگاه کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را شناسایی نمود.
روش بررسی: در یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی که نمونه‌ی آماری آن کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بهار 1390 بودند، دیدگاه کارکنان با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته جمع‏آوری گردید. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی محتوی (بررسی منابع و گرفتن نظرات صاحب‌نظران) و پایایی آن با آزمون Cronbach¢s alpha (94/0) سنجیده شد. حجم نمونه با حجم جامعه (71 نفر) مساوی بود. داده‌ها با مراجعه‌ی حضوری جمع‌آوری و بعد از ورود به نرم‌افزار SPSS نسخه 19 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون 2c مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از دیدگاه کارکنان، اهمیت هر سه حیطه‌ی «معیارهای مختلف برای انتخاب HIS»، «اهمیت پیش نیازهای استقرار HIS» و «اهمیت استفاده از HIS» در حد زیاد تا خیلی زیاد (به ترتیب 4/91، 6/89 و 4/77 درصد) بود. بین افراد با تحصیلات بالاتر، استقرار پیش نیازهای HIS اهمیت بیشتری داشت. در بین افرادی که مدرک تحصیلی آن‌ها مرتبط با پست سازمانی بود، نیز اهمیت معیارهای انتخاب HIS بیشتر احساس می‏شد.
نتیجه‌گیری: کارکنان بخش مدارک پزشکی دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به استقرار HIS داشتند. مدیران در راه توسعه و ارتقای سیستم‌ها، باید توجه ویژه‌ای به نظرات و تجربیات کاربران داشته باشند.

عنوان مقاله [English]

Attitudes of Medical Record Department Staff in Hospitals Affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences about the Importance of Hospital Information System and its Implementation Prerequisites and Selection Criteria*

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Hayavi Haghighi 1
  • Mohammad Dehghani 2
  • Saeed Hosseini Teshizi 3
  • Behzad Asgari 3
  • Mostafa Reisi 4

1 Lecture, Medical Records, School of Paramedicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

2 Lecture, Medical Records, School of Paramedicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

3 Lecture, Biostatistics, School of Paramedicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

4 Medical Records, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Introduction: Since hospitals are the main healthcare providers, they are assumed as the main
institutions for implementing information systems. Hospitals need efficient hospital information
system (HIS) to manage their raising needs. This study reviewed the importance of HIS,
implementation of prerequisites and selection factors from views of staff of medical record
department in hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences.
Methods: This was a descriptive-cross sectional study in which study subjects included the staff
of medical record department of hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical
Sciences. Views of staff were collected through a researcher-made questionnaire. Validity of the
questionnaire was measured by content validity (by reviewing the relevant resources and faculty
members’ perspectives). Reliability was assessed by Cronbach’s alpha test (0.94). The sample
size was equal with the sample population (n = 71). The researchers collected the necessary data
through direct observation method.
Results: According to the views of staff, importance of every three aspects i.e. “different criteria
for selecting HIS”, “importance of prerequisites for HIS implementation” and “importance of
using HIS” was at high to very high level (91.4%, 89.6% and 77.4%, respectively). Staff with
higher educational level emphasized more on importance of HIS prerequisite implementation.
Importance of different criteria for selection of HIS was more obvious among staff with
educational level related to their organizational position.
Conclusion: Staff of medical record department had very positive attitude towards HIS
implementation. Managers have to pay higher attention to the views and experiences of these
users and staff in order to develop and upgrad these systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Information Systems
  • Information Management
  • Medical Records Department
1. Hubner-Bloder G, Ammenwerth E. Key performance indicators to benchmark hospital information systems - a
delphi study. Methods Inf Med 2009; 48(6): 508-18.
2. Tsiknakis M, Katehakis DG, Orphanoudakis SC. An open, component-based information infrastructure for
integrated health information networks. Int J Med Inform 2002; 68(1-3): 3-26.
3. Clifford GD, Blaya JA, Hall-Clifford R, Fraser HS. Medical information systems: a foundation for healthcare
technologies in developing countries. Biomed Eng Online 2008; 7: 18.
4. Malik M, Khan H. Understanding the Implementation of an Electronic Hospital Information System in a
Developing Country: A Case Study from Pakistan. Proceedings of the ACSC 2009: 32nd Australasian Computer
Science Conference; 2009 Jan 19-23; Wellington, New Zealand; 2009.
5. Ward J, Griffiths PM. Strategic planning for information systems. New York, NY: Wiley; 1996.
6. Bagayoko CO, Dufour JC, Chaacho S, Bouhaddou O, Fieschi M. Open source challenges for hospital information
system (HIS) in developing countries: a pilot project in Mali. BMC Med Inform Decis Mak 2010; 10: 22.
7. Mbananga N, Madale R, Becker P. Evaluation of hospital information system in the northern province in south
africa " using outcome measures [Online]. 2002; Available from: URL: http://www.mrc.ac.za/bod/nothern.pdf/
8. Kuhn KA, Giuse DA. From hospital information systems to health information systems. Problems, challenges,
perspectives. Methods Inf Med 2001; 40(4): 275-87.
9. Shortliffe EH, Perreault LE. Medical informatics: computer applications in health care and biomedicine Health
informatics. 2nd ed. Berlin, UK: Springer; 2001.
10. Alipour J, Hoseini Teshnizi S, Hayavi Haghighi MH, Feghhi Z, Sharifi R, Kohkan A. Users view about hospital
information system in children's hospital, Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Med J 2010; 14(2): 140-7.
[In Persian].
11. Vafaee A, Vahedian M, Esmaeily H, Kimiafar K. Views of Users towards the Quality of Hospital Information
System in Training Hospitals. J Res Health Sci 2010; 10(1): 47-53. [In Persian].
12. Ahmadi M, Barabadi M, Kamkar Haghigh M. Evaluation of Hospital Information Systems in the Medical
Records Department (Text in Persian). Health Inf Manage 2010; 7(1): 48-55. [In Persian].
13. Abdelhak M, Grostick S, Hanken MA, Jacobs E. Study Guide to Accompany Health Information: Management
of a Strategic Resource. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007.
14.Wager KA, Lee FW, Glaser JP. ManagingHealth Care Information Systems: A Practical Approach for Health
Care Executives. New York, NY: John Wiley & Sons; 2005.
15.Mokhtaripoor M, Siadat S. Information Technology in the hospitals of Isfahan: suggesting a model. Health Inf
Manage 2008; 5(1): 51-9. [In Persian].
16.Whitten P, Kuwahara E. A multi-phase telepsychiatry programme in Michigan: organizational factors affecting
utilization and user perceptions. J Telemed Telecare 2004; 10(5): 254-61.
17. Littlejohns P, Wyatt JC, Garvican L. Evaluating computerised health information systems: hard lessons still to be
learnt. BMJ 2003; 326(7394): 860-3.
18. Ahmadi M, Shahmoradi L, Barabadi M, Hoseini F. Usability Evaluation of Hospital Information Systems based
on IsoMetric 9241. Hakim 2011; 13(4): 226-33. [In Persian].
19. Kahooei M, Soleimani M, Ghazavi S, Alaei S. Views, Behavior and Satisfaction of the Nurses and Other
Hospital Ward Personnel about the Effectiveness of Computer Systems of Hospital Information on Caring
Process. Health Inf Manage 2007; 4(2): 193-202. [In Persian].