نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، علوم کامپیوتر، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

3 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشکده ی فناوری های نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مدیران و ارایه دهندگان خدمات بیمارستانی جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و پیشبرد اهداف آن باید به سیستم اطلاعات بیمارستانی مناسب دسترسی داشته باشند. به منظور پاسخگویی به این نیاز، در این مقاله به ارزیابی میزان رعایت اصول استاندارد ایزو 10/9241 در ماژول مدارک پزشکی نرم‌افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک مطالعه توصیفی- مقطعی بوده است که طی آن بر اساس اصول استاندارد ایزو 10/9241 ماژول مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هفت بیمارستانی که در آن‌ها پیاده‌سازی گردیده است، از طریق سیاهه استاندارد ایزو 10/9241 متشکل از 74 مؤلفه درجه‌بندی شده در مقیاس لیکرت 5 گزینه‌ای، با استفاده از تجربیات کاربران سیستم در سال 1388 مورد سنجش قرار گرفت. این سیاهه، استاندارد سازمان جهانی استاندارد‌سازی بوده است و امکان تغییر در مؤلفه‌های آن وجود نداشت. با این حال برای اطمینان از بومی‌سازی سیاهه و تناسب آن با محیط پژوهش، روایی آن با نظر استادان رشته‌های نرم‌افزار و پایایی آن از طریق بازآزمایی Cronbach's Alpha برابر با 95 درصد به تأیید رسید. داده‌ها با مراجعه مستقیم پژوهشگر به مراکز و تکمیل سیاهه جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصیفی (شاخص‌های تمایل مرکزی و پراکندگی) تحلیل گردید.
یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد که تناسب نرم‌افزار با وظایف کاربران 68 درصد، خود- توصیف‌ کنندگی نرم‌افزار 67 درصد، قابلیت کنترل کاربر 70 درصد، انطباق با نیازهای کاربر 74 درصد، خطا‌ پذیری 69 درصد، امکان خصوصی‌سازی 53 درصد، امکان آموزش مطلوب کاربر 68 درصد و میزان مقبولیت کلی نرم‌افزار 67 درصد بود.
نتیجه‌گیری: پایه و اساس تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، و برنامه‌ریزی در سطوح مدیریت اجرایی و بالینی بیمارستان، اطلاعات دقیق، صحیح، به هنگام و معتبر و تفسیر درست این اطلاعات است. به نظر می‌رسد توسعه دهندگان نرم‌افزار باید در طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار تجدید نظر نموده و ضمن کاهش خطاهای سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب، تناسب آن با وظایف کاربران، خود- ‌توصیف ‌کنندگی، قابلیت کنترل، سازگاری با انتظارات کاربران، خطا‌ پذیری، مناسب بودن برای خصوصی‌سازی و امکان آموزش مطلوب کاربر را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Medical Records Module of the Selected Hospital Information System Software in Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, According to ISO 9241-10*

نویسندگان [English]

  • Saeed Saeedbakhsh 1
  • Asghar Ehteshami 2
  • Mahtab Kasaei Isfahani 3

1 Lecturer, Computer Sciences, School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD Student, Health Information Management, HMERC, Iran University of Medical Sciences, Tehran

3 Health Information Management, School of Advanced Medical Technologies, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital managers and healthcare providers should access to hospital information
system (HIS) in order to enhance their efficiency and effectiveness in the organization. Accurate,
appropriate, precise, timely and valid information as well as an appropriateness information
system are required for their tasks and a basis for decision-making in various levels of the
hospital management. The present study was conducted to assess selected HIS in hospitals
affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, according to ISO 9241-10.
Methods: This was an applied, descriptive cross-sectional study in which seven selected HIS
medical records modules were assessed using ISO 9241-10 questionnaire consisting 74 ranked
components and entities in hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. The content
validity and reliability were confirmed and the obtained data were analyzed through SPSS
software, and descriptive statistics were used to examine measures of central tendencies.
Results: Data analysis suggested the following percentages concerning the software: 68%
appropriateness for user’s tasks, 67% self-descriptiveness, 70% controllability by user, 74%
compatibility with user’s expectations, 69% error tolerance, 53% possibility of individualization,
and 68% possibility of desired learning for user. The total acceptability with the ISO 9241-10
Software was 67%.
Conclusion: Information is the basis for policy and decision-making in various levels of the
hospital management. Consequently, it seems that developers of HIS should reduce HIS errors
and increase its appropriateness for the tasks, self-descriptiveness, controllability, conformity
with user’s expectations, error tolerance, appropriateness for individualization and
appropriateness for user’s learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Information Systems
  • Standards
  • Medical Records
  • Software
  • Evaluation
1. Lippeveld T, Sauerborn R, Bodart C. Design and Implementing of Health Information System.Trans. Farzadfar F,
Hadadi M, Farzadfar F. Tehran, Iran: Kelk Deerin Press; 2005. p. 1-2. [In Persian].
2. Heywood A, Rhode J. Using Information for Action. Trans. Zare M, Zahravi F. Tehran, Iran: Simindokht Press;
2005. p. 1-4.
3. Tabibi J, Ebadi Azar F, Tourani S, Khalesi N. Total Quality Management in Health System. Tehran, Iran: Jahan
Rayaneh Press; 2001.
4. Farshid P. Views of Medical Records Department Administrators and Medical Records Faculties towards the
Medical Records Graduated Participation in Hospital Information System development [MSc Thesis]. Tehran,     Iran: Iran University of Medical Sciences; 2002 . [In Persian]. 5. Shahmoradi L. Developing a model for Hospital Information System Assessment [MSc Thesis]. Tehran, Iran:
Iran University of Medical Sciences: 2004. [In Persian].
6. Bakker AR. Hospital Information Systems: Scope, Design, Architecture. Amsterdam, BV: North-Holland; 1992.
7. Aghajani M. Comparative and analytical Study of Hospital Information Systems. Teb Tazkiyeh 2002; 11(4): 29-36.
8. Tanner M, Lengeler C. From the efficacy of disease control tools to community effectiveness. Transactions of the
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 1993; 87(5): 499-525.
9. Likourezos A, Chalfin DB, Murphy DG, Sommer B, Darcy K, Davidson SJ. Physician and nurse satisfaction with
an Electronic Medical Record system. J Emerg Med 2004; 27(4): 419-24.
10. Alipour J, Hoseini Teshnizi S, Hayavi Haghighi MH, Feghhi Z, Sharifi R, Kohkan A. Users view about hospital
information system in children's hospital, Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Med J 2010; 14(2): 140-7. [In Persian].
11. Alvarez RC, Zelmaer J. Standardization in health informatics in Canada. Proceedings of the 10th European
Conference on Information Technology Evaluation (ECIT-2003); 2003 Sep 25-26; Madrid, Spain; 2003.
12.Wyatt JC, Wyatt SM. When and how to evaluate health information systems? International Journal of Medical
Informatics 2003; 69(2-3): 251-9.
13. Saeed Bakhsh S, Sadoughi F, Ehteshami A, Kasai Esfahani M. Assessment of Ability of User Education in
Medical Records Module of Selected HIS in Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2011;
10(5): 877-87. [In Persian].
14. Farahbakhsh M, Fozoonkhah S, Hasanzade A, Houshian E, Khodaii N, Asemani N. Health information system
Health administrators and experts programs' points of views Tabriz University of Medical Sciences (2003). J
Health Adm 2007; 9(26): 15-22. [In Persian].
15. Ebadi Azar F, Kahooei M, Soleimani M, Ghazavi S, Ghods A, Alaei S, et al. The impact of hospital information
computerized network on clinical departments curative services personnel. (Semnan University of Medical
Sciences-Amir Al-Momenin hospital). J Health Adm 2008; 11(31): 7-16. [In Persian].
16. Anderson JG. Clearing the way for physicians' use of clinical information systems. Communications of the ACM
1997; 40(8): 83-90.
17. Kimiyafar K, Moradi G, Sadooghi F, Sarbaz M. Views of users towards the quality of hospital information
system in training hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2007; 4(1):
43-50. [In Persian].
18. Habibi Koulaei M, Hossein Pour K, Mobashri E, Behnam Pour N. The Hospitals Managers Awareness and
Attitude about Hospital Information Systems Usage. J Health Adm 2008; 10(30): 43-50. [In Persian].
19. Kimiyafar KH. A study on the views of users about the quality of hospital information system in training
hospitals in Mashhad University of Medical Sciences [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehan University of Medical
Sciences; 2006. p. 55. [In Persian].
20.Moradi G, Sarbaz M, Kimiyafar K, Shafiei N, Setayesh Y. Hospital Information System Role in Sheikh Hospital
Performance Improvement in Mashhad. Health Inf Manage 2008; 5(2): 159-66. [In Persian].
21. Abdelhak M, Grostick S, Hanken MA. Health Information: Management of a Strategic Resource. Philadelphia,
PA: Elsevier Health Sciences; 2007.
22. Hamborg KC, Vehse B, Bludau HB. Questionnaire Based Usability Evaluation of Hospital Information Systems.
Electronic Journal of Information Systems Evaluation 2004; 7(1): 21-30.
23. Rashid Najafi F. Suitable Design: The Effective System for the All Users. Internal Journal of Iranian Institute for
Standard and Industrial Research 2010; 982: 7. [In Persian].
24. Ahmadi M, Rezaei-Hachesoo P, Shahmoradi L. Electronic health record: structure, content, and evaluation.
Tehran, Iran: Jafari Publication; 2008. [In Persian].
25. Lee F, Teich JM, Spurr CD, Bates DW. Implementation of physician order entry: user satisfaction and selfreported
usage patterns. J Am Med Inform Assoc 1996; 3(1): 42-55.
26. Darbyshire P. User-friendliness of computerized information systems. Comput Nurs 2000; 18(2): 93-9.
27. Ebadi Fardazar F, Ansari H, Zohour A, Marashi SS. Study of users' attitudes about the computerized hospital
information systems (HIS). Payesh 2007; 6(1): 11-8. [In Persian].
28. Masarat E, Sheikhtaheri A, Ziar S. Survey of physicians’attitude towards computerized physician order entry
system implementation in Shohadaye Tajrish hospital affiliated to Shahid Beheshti University of Medical
Sciences. Proceedings of the 2nd National Congress of Medical Records Students; 2006 Dec 20-22; Shiraz, Iran.
[In Persian]