نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی (نویسنده‌ی مسؤول) Email: Ab.sh80@yahoo.com

2 مربی، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکترای تخصصی، اطفال، مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه‌ای یافته است. در چند سال اخیر، اقداماتی نیز در جهت استقرار استاندارد اعتباربخشی در کشورمان در جریان بوده است که در سال 1390 جایگزین استانداردهای ارزشیابی بیمارستان گردید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های منتخب استان اصفهان بر اساس مدل عملکردی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین‌الملل بود.
روش بررسی: مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1390 بر روی چهار بیمارستان دکتر غرضی، دکتر شریعتی، فاطمه الزهرا (س) نجف‌آباد و شهید بهشتی صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، 13 چک‌لیست مدل عملکردی کمیسیون اعتباربخشی بین‌المللی با 323 گزاره‌ی مورد تأیید مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. پژوهشگر از طریق مشاهده‌ی مستندات و پرسش از نمایندگان مدیریت کیفیت بیمارستان، داده‌ها را جمع‌آوری و بر اساس اهداف پژوهش در سطح آمار توصیفی و در نهایت از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار داد.
یافته‌ها: میزان آمادگی بیمارستان‌های منتخب در استانداردهای بیمار محور حدود 64 درصد و در استانداردهای سازمان محور حدود 66 درصد بود. بیمارستان‌های مورد بررسی در راستای استقرار استانداردهای اعتباربخشی با میانگین حدود 65 درصد دارای آمادگی نسبی بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به این که بیمارستان‌های مورد مطالعه دارای نظام مدیریت کیفیت (9000 ISO یا
International Organization for Standardization 9000) بود، امکان استقرار استانداردهای نوین ارزیابی فرایند، پیامد و ساختاری به جای استانداردهای سنتی در این بیمارستان‌ها وجود دارد. در این راستا، برخی از محورهای مورد بررسی، از جمله حقوق بیمار باید به طور جدی مورد توجه متولیان نظام سلامت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Readiness of Hospitals with Quality Management Systems Based on Joint Commission on Accreditation Standards*

نویسندگان [English]

  • Shirin Abbassi 1
  • Nahid Tavakoli 2
  • Mohammad Moslehi 3

1 MSc, Medical Record, Management, Treatment of Social Security. Isfahan, Iran (Corresponding Author)Email: ab.sh80@yahoo.com

2 Lecturer, Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Pediatrician, Social Security Organization, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Recently, the accreditation program has been used increasingly by an emphasis on
patient safety. In Iran, efforts have been made to establish the accreditation program. In 2011, it
replaced previous standards of traditional evaluation system. As the impact of accreditation plan
need internal self assessment against minimal standards, this study aimed to survey the readiness
of selected hospitals in Isfahan based on the functional model of Joint Commission on
Accreditation.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on four hospitals in Isfahan, Iran.
Data was collected using 13 checklists based on the functional model of Joint Commission
International Accreditation. The checklists were verified by the Iranian Ministry of Health. Data
was collected via observations and interviews with hospital representatives in quality
management. All statistical analyses were performed using SPSS.
Results: The readiness of the selected hospitals in Isfahan was 64% regarding patient-based
standards and 66% for facility-based standards. In general, the studied hospitals had adequate
readiness for implementation of accreditation standards.
Conclusion: As the study population has ISO 9000 certification, it is possible to replace old
methods of process, outcome, and structure evaluation with new standards. Accordingly, patient
rights have to be considered by health care employers in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Management System
  • Hospitals
  • Accreditation
  • Joint Commission on Accreditation of Hospitals
1. Onyebuchi A, Arah TC, Klazinga NS. Updating the Key Dimensions of Hospital Performance: The Move
towards a Theoretical Framework. Proceedings of the 3rd Workshop on Hospital Performance Measurement;
2003 Jun 13-14; Barcelona, Spain; 2003.
2. Emami Razavi H, Mohaghegh M. Hospital Accreditation Standards. Tehran, Iran: Seda Publication; 2008.
[In Persian].
3. WHO health systems strategy. Evidence for Information and Policy Cluster [Online]. 2003; Available from:
URL: http://www.who.int/healthsystems/strategy/eip/en/index.html/
4. International standards in medical education: assessment and accreditation of medical schools'--educational
programmes. A WFME position paper. The Executive Council, the World Federation for Medical Education.
Med Educ 1998; 32(5): 549-58.
5. Joint Commission Resources. Joint commission international accreditation: listening and leading [Online]. 2003;
Available from: URL: http://www.jointcommissioninternational.org/
6. Scrivens E. A Taxonomy of the Dimensions of Accreditation Systems. Social Policy & AdministrationSocial
Policy & Administration 1996; 30(2): 114-24.
7. ALPHA Program. Principles and standards for accreditation programs. Melbourne: International Society for
Quality in Health Care [Online]. 2000; Available from: URL: www.isqua.org/
8. World Health Organization. Self-assessment tool for health promotion standards and indicators in hospitals
(Draft). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe [Online]. 2004; Available from: URL:
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/E85054.pdf/
9. Donahue KT, vanOstenberg P. Joint Commission International accreditation: relationship to four models of
evaluation. Int J Qual Health Care 2000; 12(3): 243-6.
10. Veillard J, Champagne F, Klazinga N, Kazandjian V, Arah OA, Guisset AL. A performance assessment
framework for hospitals: the WHO regional office for Europe PATH project. Int J Qual Health Care 2005; 17(6):
487-96.
11. Schwark T. Concept for a Hospital Accreditation System in Georgia [Online]. 2005; Available from: URL:
http://www.abtassociates.com/reports/0858_Concept_Hospital_Accreditation_Georgia_ENG.pdf/
12. Bagger D. Quality Assessment Tools in Hospitals. Towards a voluntary European Accreditation System?
Proceedings of the EAHM-Seminar; 2007 Nov 16; Dusseldorf, Germany; 2007.
13. Al TM, Salem B, Habil I, El OS. Evaluation of accreditation program in non-governmental organizations' health
units in Egypt: short-term outcomes. Int J Qual Health Care 2009; 21(3): 183-9.
14. Chase W. Certification and Accreditation. Summary Report. September 2007. MCDI GOL-CHAL Hospital and
Health Center Accreditation Summary Report [Online]. 2007; Available from: URL: www.mca.org.ls/HEALTH/
15. Toorani S. Readiness of Iran University hospitals in obtain the International Joint Commission Accreditation.
Proceedings of the 2nd Accreditation International Congress; 2010 Jun 11-13; Tehran, Iran; 2010. [In Persian].
16. Sadaghiani E. Evaluation and Accreditation System in Healthcare Facilities [Project]. National Project of Country
Development (Tootak), No: 80118, Tehran, Iran; 2005. [In Persian].
17.Ministry of Health. Guidelines of Standards and Evaluation Instructions for general hospitals. Tehran, Iran:
Office of Health Assessment and Treatment; 1997. [In Persian].  18. Carbonu DM. Promoting a Holistic Multidisciplinary Team Approach to Patient Assessment and Reassessment:
Challenges and Outcomes. Proceedings of the 17th International Nursing Research Congress Focusing on
Evidence-based Practice; 2009 Jul 19-22; Doha, Qatar; 2009.
19. Sekimoto M, Imanaka Y, Kobayashi H, Okubo T, Kizu J, Kobuse H, et al. Impact of hospital accreditation on
infection control programs in teaching hospitals in Japan. Am J Infect Control 2008; 36(3): 212-9.
20. Abor PA, Nkrumah GA, Abor J. An examination of hospital governance in Ghana. Leadership in Health Services
2008; 21(1): 47-60.
21. Heydar SJ, Bimal KM, Manju B. Perception of Accreditation on Human Resource Development and
Management in hospitals Accredited by CCHSA,JCI and NABH : A Comparative Study. Journal of Economics
Theory 2010; 4(1): 20-4.
22. Rana BK. Accreditation as a tool for quality improvement in a healthcare setting: Indian scenario. Proceedings of
the Kuwait Quality SummitMeeting; 2010 May 25-26; Kuwait City, Kuwait; 2010.