نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلا عرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده ی مدیریت و اطلا عرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، کتابداری و اطلا عرسانی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: طب سنتی نه تنها برای مراقبت از سلامت و بهبود کیفیت زندگی کارایی دارد، بلکه برای تشخیص و درمان بیماری‌ها نیز به کار می‌رود. از این رو توجه به این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تولیدات علمی و ترسیم نقشه‌ی علمی پژوهشگران ایرانی حوزه‌ی طب سنتی طی سال‌های 1990 تا 2011 در پایگاه Web of science بود.
روش بررسی: این پژوهش، به شیوه‌ی پیمایشی و با روش علم‌سنجی، 288 مدرک نمایه شده‌ی پژوهشگران ایرانی در حوزه‌ی طب سنتی پایگاه Web of science طی سال‌های 1990 تا 2011 را مورد بررسی قرار داد، سپس با استفاده از نرم‌افزار HistCiteTM به بررسی تحلیلی و ترسیم نقشه‌ی تاریخ‌ نگاشتی تولیدات علمی این حوزه و میزان رشد و توسعه‌ی آن آثار در بازه‌ی زمانی 21 ساله پرداخته شد.
یافته‌ها: حوزه‌ی طب سنتی ایران با 288 رکورد توانسته است رتبه‌ی 26 جهان در این علم را کسب نماید. متوسط نرخ رشد تولیدات علمی این حوزه طی این سال‌ها 32/53 درصد بود. عبداللهی با 13 مدرک و دانشگاه علوم پزشکی تهران با 60 مدرک، بیشترین سهم را در تولیدات علمی این حوزه داشتند. در بررسی نوع منابع مشخص شد که محققان تمایل دارند پژوهش‌های خود را در قالب مقاله ارایه دهند. نشریه Journal of ethnopharmacology نیز بیشترین مدارک تولید شده‌ی محققان ایرانی را منتشر کرده بود. همچنین هیچ خوشه‌ای از 50 مدرک برتر شکل نگرفت.
نتیجه‌گیری: روند رشد تولیدات علمی ایران در حوزه‌ی طب سنتی به لحاظ کمی از شیب قابل قبولی برخوردار است، اما تولیدات علمی این حوزه از لحاظ دریافت میزان استنادات جهانی و محلی بسیار ضعیف بوده و این امر نشان دهنده‌ی عدم تأثیرگذاری این پژوهش‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Scientific Production and Scientific Mapping of Iranian Researchers in Traditional Medicine during 1990-2011 in Web of Science*

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Zahedi Anaraki 1
  • Niloofar Hodhodinezhad 2
  • Hasan Ashrafi Rizi 3

1 MSc Student, Medical Library and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding Author)

2 BSc Student, Student Research Committee, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Health Information Research Center, Isfahan University of Medical Sciencess, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Traditional medicine is not only useful in health care and improvement of quality
of life, but also is applied in diagnosis and treatment of diseases. Hence, paying more attention to
this area is of high important. This study aimed to evaluate the scientific production and scientific
mapping of Iranian researchers in traditional medicine during 1990-2011 in “Web of Science”
database.
Methods: This was an applied study in which scientometric indicators have been used.
Documents of Iranian researchers in traditional medicine in Web of Sciences during 1990-2011
were analyzed and then, the historiography of scientific productions was depicted.
Results: Studies have shown that Iranian researchers in traditional medicine could be ranked as
the 26th in the world in term of scientific productions with 288 document records. Furthermore,
the growth rate of scientific publications of this area was 53.3%. In addition, Abdollahi with 13
records and Tehran University of Medical Sciences with 60 records had the highest rate of
scientific production in this field. Moreover, most documents were presented as articles and were
published in Journal of Ethnopharmacology. No cluster was established from the top 50 records.
Conclusion: In general, growth rate of scientific production in traditional medicine of Iranian
researcher has an upward trend. Nevertheless, global and total citations of these publications are
very poor which indicates that these publications are not effective enough

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Production
  • Traditional Medicine
  • Scientometrics
1. Michalopoulos A, Falagas ME. A bibliometric analysis of global research production in respiratory medicine.
Chest 2005; 128(6): 3993-8.
2. Nitrini R. The scientific production of Brazilian neurologists: 1995-2004. Arq Neuropsiquiatr 2006; 64(2B): 538-42.
3. Ugolini D, Puntoni R, Perera FP, Schulte PA, Bonassi S. A bibliometric analysis of scientific production in
cancer molecular epidemiology. Carcinogenesis 2007; 28(8): 1774-9.
4. Osareh F, Marefat R. The growth of scientific productivity of Iranian researchers in MEDLINE. Rahyaft 2005;
(35): 39-44. [In Persian].
5. Danesh F, Sohieli F, Mesrinejad F. Mapping Scientific Structure among Researchers in Medical Sciences Using
Histcitetm Software: A Case Study in Isfahan University of Medical Sciences. Informology 2009; 6(3): 59-80.
[In Persian].
6. Alijani R, Karami Na. A Review of Scientific Publications by Iranian Researchers on Stem Cells in the Isi
Database. Yakhteh 2010; 11(4): 456-8. [In Persian].
7. Serati Shirazi M, Goltaji M. A Study of the Science Production in Dentistry Using Web of Science Database
(2000-2009). J Dent Shiraz Univ Med Sci 2011; 12(2): 171-3. [In Persian].
8. Who Traditional Medicine Strategy 2002-2005 [Online]. 2002 [cited 2011 Sep 21]; Available from: URL:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1.pdf/
9. WHO. Traditional Medicine [Online]. 2011 [cited 2011 Sep 21]; Available from: URL:
http://www.who.int/topics/traditional_medicine/en/
10. Osareh F, McCain KW. The structure of Iranian chemistry research, 1990-2006: An author cocitation analysis.
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2008; 59(13): 2146-55. [In Persian].
11. Osareh F, Khademi R. Visualizing the Intellectual Structure of Iranian Physicists in Scisearch, 1990-2009: An
Author Co-citation Analysis (ACA). www.ijism.ricest.ac.ir/ojs/index.php/ijism/article/view/144. International
Journal of Information Science and Management. [In Persian].
12. Dehghanpour N. The scientific mapping of Iranian engineering researches in Dialogue database in 1990-2008
[Thesis]. Isfahan, Iran: School of Education and Psychology, The University of Isfahan; 2010. [In Persian].
13. Pashootanizadeh M, Osareh F. Citation Analysis and Histographic Outline of Scientific Output in Agriculture
Using Science Citation Index (2000-2008). Journal of Information Processing and Management 2009; 25(1): 23-
52. [In Persian].
14. Soheili F. Mapping the Structure of Scientific Publication of Tehran Medical University in WOS Database.
Health Inf Manage 2011; 8(6): 861-71. [In Persian].
15. Fattahi R, Danesh F, Soheili F. Scholarly Production by Researchers at Ferdowsi University of Mashhad (Fum) in
Web of Science: an Analysis of the Global Status. Library and Information Research Journal 2011; 1(1): 175-96.
[In Persian].
16. Nokarizi M, Soheyli F, Danesh F. Mapping scientific structure of researchers of the university of Birgand in the
Web of Science in 1992-2009 [Project]. Birjand, Iran: The University of Birjand; 2010. [In Persian].
17. Hamidi A, Asnafi AR, Osareh F. Analytical Survey and Mapping Structure of Scientific Publications in the
Bibliometrics, Scientometrics, Infometrics and Webometrics Fields In Web Of Science Database During 1990-
2005. Library and Information Science 2008; 11(2): 161-82. [In Persian].
18. Paul RJ. Visualizing A Knowledge Domain's Intellectual Structure [Online]. 2001; Available from: URL:
http://www.mendeley.com/research/visualizing-a-knowledge-domains-intellectual-structure/