نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی ، مدیر مرکز اموزشی درمانی الزهرا،علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت سلامت و تحقیقات اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مدیریت خدمات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه بقیه الله علوم پزشکی، تهران، ایران

5 برنامه ریز آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سازمان‌های پیش‌رو در دنیای امروز در تلاش برای کسب نتایج و مزایای رقابتی هستند. امروزه، استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی و به کارگیری ابزارهای نوین مدیریت در حصول نتایج سازمانی مطلوب تأثیرگذار هستند. مدل سرآمدی یا مدل تعالی سازمانی، یکی از کاربردی‌ترین مدل‌های ارزیابی است که معیارهای ارزیابی خطوط راهنمایی برای سازمان‌ها را ایجاد می‌کند تا پیشرفت عملکرد خود را در زمینه‌ی مدیریت کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه‌گیری کند. هدف این مطالعه، شناخت نقاط قابل بهبود در بیمارستان الزهرا (س) با استفاده از مدل EFQM (European foundation for quality management) بود.
روش بررسی: این مطالعه، یک مطالعه‌ی کاربردی، از نوع مقطعی- توصیفی است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران بالینی و پشتیبانی بیمارستان الزهرا (س)، در رده‌های مختلف (میانی، ارشد و عملیاتی) در سال 1389 بود. این پژوهش با استفاده از رویکرد پرسش‌نامه از مدل‌های سرآمدی اجرا شد. روایی ابزار، پس از متناسب‌سازی سؤالات پرسش‌نامه بر اساس شرایط بیمارستانی با استفاده از نظرات خبرگان سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه Cronbach's alpha 88/0 تأیید شد که به صورت سرشماری، پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها بر حسب نوع آن‌ها و با استفاده از آزمون‌های t و ANOVA (Analysis of variance) در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 13 تحلیل شد.
یافته‌ها: بیمارستان مورد مطالعه در کل، 78/502 امتیاز کسب نمود. در حوزه‌ی توانمندسازها (60/259) و در حوزه‌ی نتایج (08/243) حاصل گردید. امتیاز و درصد هر کدام از معیارهای نه‌ گانه‌ی این مدل به شرح زیر به دست آمد: رهبرى 52 امتیاز (52 درصد)، خط‌مشی و استراتژی 43 امتیاز (54 درصد)، منابع انسانی 42 امتیاز (47 درصد)، منابع و شراکت‌ها 50 امتیاز (56 درصد)، فرایند‌ها 70 امتیاز (6/50 درصد)، نتایج مشترى 97 امتیاز (8/48 درصد)، نتایج کارکنان 5/31 امتیاز (35 درصد)، نتایج جامعه 7/30 امتیاز (51 درصد) و نتایج کلیدى عملکرد 6/83 (7/55 درصد).
نتیجه‌گیری: اجرای مدل خودارزیابی در این بیمارستان منجر به شناخت نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود شد. از معیارهای توانمند‌ساز، معیار کارکنان و از معیارهای نتایج، معیار نتایج کارکنان و معیار نتایج مشتری کمترین امتیازات را حاصل نمودند که به عنوان نقاط نیازمند بهبود اولویت‌بندی می‌شوند. بنابراین بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند و بیمارستان برای بهبود این معیارها برنامه‌ی اصلاحی تنظیم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Areas Require Improvement in Al-Zahra Hospital (Isfahan, Iran) Based on Application of the European Foundation for Quality Management Excellence Model*

نویسندگان [English]

  • Marzieh Javadi 1
  • Hamid Ganji 2
  • Ahmadreza Reiesi 3
  • Maryam Yaghoobi 4
  • Parvin , Hematian 5

1 PhD Student, Student Research Committee, Health Care Management, Health Management and Economic Research Center, University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 Chief Executive Officer of Al-Zahra Medical Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Educational Planning, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In today’s world, organizations are attempting to achieve advantages and
competitive results. Understanding mutual interactions between organizations and using modern
management techniques as well as modern management tools might have an influential effect on
obtaining optimal organizational results. Nowadays, one of the competitive advantages is applying
the excellence models. The present study aimed to evaluate the improvable areas in Al-Zahra
Hospital, (Isfahan, Iran) using EFQM (European foundation for quality management) model.
Methods: This was an applied, cross-sectional descriptive study. Data collection was performed
using EFQM questionnaire through census method. Thirty-nine managers were involved in all the
levels (junior, senior and operational management) of this study.
Results: The results showed the Al-Zahra Hospital obtained total score of 502.78 (out of 1000
scores). The obtained score was 259.60 in enablers area and 243.08 in results area. Each of the nine
EFQM-criteria score and percentages were as the following: Leadership 52 scores (52%) policy and
strategy 43 (54%), human resources 42 (47%), resources and companies 50 (56%) and processes 70
(50.6%) for the enablers area. In the results area customer satisfaction score was 97 (48.8%), staff
satisfaction 31.5 (35%), society results 30.7 (51%) and key performance results was 83.6 (55.7%).
Conclusion: Implementation of the self-evaluation model in this hospital led to identification of
strengths and areas in need of improvement. Out of enabler and results criteria, staff and
costumer satisfaction were with lowest scores, respectively; which are considered as the areas
with improvement prioritization. Therefore, further attention is required for improving these
modification criteria in hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitals
  • Self-Evaluation
  • Quality Management Model
1. Najmi M, Hoseini S. Excellende Model of European Foundation For Quality Management : Idea to Action.
Tehran, Iran: Ronas Publication; 2005.
2. Gerami MR, Nouralizadeh HR. Organizations Excellence, European Foundation For Quality Management. 1st ed.
Tehran, Iran: Sarmad Publication; 2007.   3. Sanchez E, Letona J, Gonzalez R, Garcia M, Darpon J, Garay JI. A descriptive study of the implementation of the
EFQM excellence model and underlying tools in the Basque Health Service. Int J Qual Health Care 2006; 18(1):
58-65.
4. Minkman M, Ahaus K, Huijsman R. Performance improvement based on integrated quality management models:
what evidence do we have? A systematic literature review. Int J Qual Health Care 2007; 19(2): 90-104.
5. Vernero S, Favaretti C, Orlandini D, Pavan P, Pilati G, Poletti P, et al. The EFQM Excellence Model application
and benchmarking in seven Italian healthcare Organizations. Proceeding of the Poster Presentation in ISQua’s
21st International Conference; Amsterdam, Netherlands; 2004.
6. Vernero S, Udo N, Gilberto B, Alessio R, Rita M. A two-level EFQM self-assessment in an Italian hospital".
International Journal of Health Care Quality Assurance 2007; 20(3): 215-31.
7. Theol M, Brandt E, Schmidt W. The Utilization of EFQM in the Health Promoting Hospital Rüdersdorf [Online].
Available from: URL: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5181/h11/undervisningsmateriale/readingmaterials/
Lecture-11/EFQM/efqm_example-brandt.pdf/
8. Maleki M, Izadi A. A comparative study on results of two hospitals in Tehran based on the Organizational
Excellence Model. J Qazvin Univ Med Sci 2008; 12(2): 63-8.
9. Eghbal F, Yarmohammadian MH, Seyadat SA. Application of European Foundation for Quality Management
Excellence Model via Performa Information System Approach for Assessing the Human Resources Management
Performance at Isfahan University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2009; 6(1): 65-74.
10.Maleki MR, Izadi AR. Empowerment position in Tehran social security hospitals based on the organizational
excellence model (The EFQM). Payesh 2010; 9(2): 131-6.
11. Farajpahlou A, Akhshik S. Assessment of quality performance management Shahid Chamran University Library
using the model EFQM. Library and Information Science Quarterly 2009; 12(1): 31.
12.Moeller J, Sonntag AK. PrFont34Bin0BinSub0Frac0Def1Margin0Margin0Jc1Indent1440Lim0Lim1Evaluation
of health services organizations, German experience with the EFQM excellence approaches in healthcare. The
TQM Magazine 2001; 13(5): 361-6.