نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 Isfahan University of Medical Sciences

3 - استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، کتابداری پزشکی، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس، جغرافیا، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مهارت، دانش و بهره‌وری انسان‌ها از جمله عوامل مهمی هستند که در موفقیت سازمان‌ها و مراکز بهداشت و درمان نقش اساسی دارند و مدیریت کیفیت فراگیر نیز به عنوان نوعی سیستم مدیریتی توجه ویژه‌ای به آن دارد. از طرفی دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان‌ها ضروری است و برای اجرای مدیریت دانش به یک بازه‌ی زمانی به نسبت طولانی، فراهم‌سازی بسترهای فکری و فرهنگی، مهارتی و آموزشی، کانون‌های دانشی و تکنولوژیکی نیاز است. مقاله‌ی حاضر درصدد تعیین رابطه‌ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بود.
روش بررسی: پژوهش توصیفی، همبستگی حاضر بر روی کل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های اصفهان (491 نفر) و علوم پزشکی اصفهان (594 نفر) در سال تحصیلی 91-1390 انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای- تصادفی متناسب با حجم (300 نفر) بود. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ی استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر بر اساس مدل Baldrige و پرسش‌نامه‌ی استاندارد مؤلفه‌های مدیریت دانش بر اساس مدل Pastor بودند که روایی آن‌ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن‌ها با استفاده از محاسبه‌ی ضریب Cronbach¢s alpha (87/0 = 1r) و (91/0 = 2r) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 18SPSS و آزمون t، ANOVA و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت.
یافته‌ها: در دانشگاه اصفهان به جز رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به جز تمرکز بر مشتری، تحلیل اطلاعات، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت فرایند، میانگین کلیه‌ی معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین در دانشگاه اصفهان میانگین همه‌ی مؤلفه‌های مدیریت دانش به جز پالایش دانش و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کلیه‌ی مؤلفه‌ها بیشتر از سطح متوسط بود. ضریب همبستگی بین نمرات معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر و مؤلفه‌های مدیریت دانش در سطح 05/0 ≥ P در دو دانشگاه معنی‌دار بوده و نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رابطه‌ی بین معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت دانش معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر می‌تواند در راستای عملکرد صحیح سازمان مؤثر باشد و همچنین تأثیر آن بر مدیریت دانش نیز موجب افزایش کارایی سازمان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Total Quality Management and Knowledge Management from the View of Faculty Members in University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences, Iran*

نویسندگان [English]

 • Susan Bahrami, 1
 • Mohammad Yarmohammadian 2
 • Masood Ferdosi 3
 • Rezvan Ojaghi 4
 • Fahimeh Sadat Ezadi Varaki 5
 • Marzieh Golkar 6

1 Educational Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Isfahan University of Medical Sciences

3 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 Health Services Management, School of Management and Medical Information, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

6 Geographic, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Human skills, knowledge and efficiency are important factors in the success of
organizations and community health centers which have a critical role in total quality
management (TQM) as a management system. Knowledge is necessary as a source for the
organizations survival. On the other hand, in order for implementation of knowledge
management, there is a need for a relatively long period, providing intellectual and cultural
contexts, educational skills and knowledge and technological centers. This study aimed to
determine the relationship between TQM and knowledge management from the perspective of
faculty members of Isfahan University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This was a descriptive-correlational study. The study subjects included the total of
faculty members of University of Isfahan (491 people) and Isfahan University of Medical
Sciences (594) during academic years 2009-2010 who were selected through proportionate
stratified random sampling (300). Data collection tools included a Baldrige questionnaire based
on the TQM model and knowledge management components based on Pastor standard
questionnaire. The content and face validity of questionnaires were confirmed and reliability
through Cronbach's alpha coefficient were obtained as 0.87 and 0.91, respectively.
Results: Mean of all the TQM criteria were higher than average in University of Isfahan except
leadership, strategic planning and human resource management. It was the same in Isfahan
University of Medical Sciences except criteria like focusing on customer, information analysis,
strategic planning and process management. All the components of knowledge management were
more than average level in Isfahan University of Medical Sciences, and except refining the
knowledge in University of Isfahan. Correlation coefficient between scores of TQM and knowledge
management components was significant (P ≤ 0.05). In addition, multiple regression showed that
the correlation between TQM and knowledge management was statistically significant.
Conclusion: TQM criteria can be effective in line with appropriate functioning of knowledge
management and its impact on organizational performance can also increase the efficiency of the
organization

کلیدواژه‌ها [English]

 • Introduction: Human skills
 • knowledge and efficiency are important factors in the success of organizations and community health centers which have a critical role in total quality management (TQM) as a management system. Knowledge is necessary as a source for the organizations
 • in order for implementation of knowledge management
 • there is a need for a relatively long period
 • providing intellectual and cultural contexts
 • educational skills and knowledge and technological centers. This study aimed to determine the relationship between TQM and knowledge management from the perspective of faculty members of Isfahan University of Medical Sciences
 • Iran. Methods: This was a descriptive-correlational study. The study subjects included the total of faculty members of University of Isfahan (491 people) and Isfahan University of Medical Sciences (594) during academic years 2009-2010 who were select
 • respectively. Results: Mean of all the TQM criteria were higher than average in University of Isfahan except leadership
 • strategic planning and human resource management. It was the same in Isfahan University of Medical Sciences except criteria like focusing on customer
 • information analysis
 • strategic planning and process management. All the components of knowledge management were more than average level in Isfahan University of Medical Sciences
 • and except refining the knowledge in University of Isfahan. Correlation coefficient between scores of TQM and knowledge management components was significant (P ≤ 0.05). In addition
 • multiple regression showed that the correlation between TQM and knowledge management was statistically significant. Conclusion: TQM criteria can be effective in line with appropriate functioning of knowledge management and its impact on organizationa
1. Tishehzan M, Kafilzadeh B. Innovation in educational management with the utilization of total quality
management. Governmental Management 2001; 25: 35-40. [In Persian].
2. Tabibi SJ. Total quality management in health and treatments part. Tehran, Iran: Jahan Rayane Publication; 2001.
[In Persian].
3. Longest BB. Managing Health Programs and Projects. New York, NY: John Wiley & Sons; 2004.
4. Danial Z. Effect of total quality management in determining the educational needs of critical wards nurses. Iran J
Crit Care Nurs 2009; 2(3): 117-21. [In Persian].
5. Bazargan A. Introduction to Assessing Quality in Higher Medical Education in Iran: challenges and perspectives.
Quality in Higher Education 1999; 5(1): 61-7. [In Persian].                                                                                                         6. Monavarian A. TQM or business re-engineering: an integrated model. Management and Development Process
2001; 15(2): 1-17. [In Persian].
7. Keyvanara M, Yazdekhasty A, Bahrami S, Masodian Y. The Relationship between Components of Knowledge
Management and Organizational Intelligence in the Schools of Isfahan University of Medical Sciences. Health
Inf Manage 2011; 8(5): 676-87. [In Persian].
8. Mosavi A. Knowledge management. Journal of Psychology & Educational science2006; (46): 40-2. [In Persian].
9. Frayyalv K. Knowledge management. Trans. Shirgir E. Tehran: Nagsh Simorgh Publication; 2005. [In Persian].
10. Gordon C. Society and knowledge. Trans. Faramarzi MT. Tehran: Sohrevardi Publication; 1998. [In Persian].
11. Samavi H, Baradaran M, Rezaei Moghadam K. Continuous Improvement of Instruction Process in Agricultural
Higher. Education System: Application of Total Quality Management. Journal of Agricultural Promotion and
Education in Iran 2009; 4(2): 27-42. [In Persian].
12. Zamani BE. Hosseini GH, Yarmohammad Zadeh P. Establishment of infrastructure, knowledge management in
Isfahan University. Journal of Educational Sciences Studies, 2008; 1(2): 49-66. [In Persian].
13. Rahnavard F, Khavandkar J. Identifying Critical Success Factors of Knowledge Management System in Academic
Centers & Faculties of Tehran. Journal of Iranian Technology Management 2008; 1(1): 49-64. [In Persian].
14. Kanji GK, Tambi AM. Total quality management and higher education in Malaysia. Total Quality Management
1999; 9(4-5): 130-2.
15. Rowley J. Is higher education ready for knowledge management? International Journal of Educational
Management, 2000; 17(4): 325-33.
16. Adinolfi P. Total quality management in public health care: A study of Italian and Irish hospitals. Total Quality
Management & Business Excellence 2003; 14(2): 141-50.
17. Yeh YM. The Implementation of Knowledge Management System In Taiwan's Higher Education. Journal of
College Teaching & Learning 2005; 2(9): 35-42.
18. Janpen P. Development of Total Quality Management (TQM) Model for Thai Communities Knowledge
Management Systems [Online]. 2006; Available from: URL:
http://libra.msra.cn/Publication/13860479/development-of-total-quality-management-tqm-model-for-thaicommunities-
knowledge-management/
19. Herci P, Belanchard K. Management of Organizational Behavior. Trans. Alagheband A. Tehran: Amikabir
Publication; 1999. [In Persian].
20. Sarafzadeh M, Hazeri Baghdad Abad A. Knowledge management and reference services in libraries. Electronic
Journal of Research and scientific evidence 2006; 4(4): 26. [In Persian].