نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه: دستیابی مستقیم و سریع به اطلاعات از جمله نیازمندی‌های اصلی کاربران اطلاعات در دنیای فن‌آورانه‌ی جدید است. امروزه، دیگر کاربران اطلاعات، به ویژه اطلاعات روز پزشکی و سلامت که روزامدی و دسترسی سریع به محتوای آن جزء ضروریات است، فرصت کافی برای جست‌وجو و دستیابی به اطلاعات را ندارند. از این‌رو، پژوهش حاضر اقدام به تعیین راه‌کارهایی به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و مناسب در سریع‌ترین زمان نمود.
روش بررسی: پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا اقدام به ارایه‌ی راه‌کاری برای یکپارچه‌سازی محتوا و خدمات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران نمود. با توجه به وجود حداقل یک کتابخانه‌ی مرکزی در هر یک از دانشگاه‌ها، تمامی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=28359)، که بر اساس فهرست ارایه شده در وبگاه این وزارت 46 دانشگاه می‌باشد، جامعه‌ی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. برای بررسی، توصیف و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و نرم‌افزار Excel استفاده گردید.
یافته‌ها: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مورد مطالعه و نیز نرم‌افزارهای مورد استفاده برای ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابشناختی و هم‌چنین برخی از نرم‌افزارهای اطلاعاتی، توجهی به مبادله‌ی اطلاعات و در نتیجه یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات خود با سایر کتابخانه‌های مرکزی ندارند. کتابخانه‌های مورد بررسی در 4/71 درصد موارد از نرم‌افزار کتابخانه‌ای پارس آذرخش استفاده می‌کردند. این نرم‌افزار از قالب ابرداده‌ای مارک برای اطلاعات کتابشناختی خود استفاده می‌کند. هم‌چنین در 86 درصد موارد، نرم‌افزارهای مورد بررسی امکان ارایه‌ی خروجی‌های ابرداده‌ای استاندارد را داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان از راه‌کارهای یکپارچه‌سازی در کتابخانه‌های مورد بررسی جهت بهره‌برداری اقتصادی از اطلاعات موجود استفاده کرد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان اذعان داشت که جهت بهره‌برداری اقتصادی از قابلیت‌های دانشی موجود در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید محتواهای ابرداده‌ای این مراکز یکپارچه‌ گردد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که از مدل جست‌وجوی هم‌زمان، تفاهم‌نامه‌ی 50/39Z و استاندارد ایزو 2709 استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content and Services Integration in Central Library Applications Software in Iranian Universities of Medical Sciences: An Important Step in Economic Usage of Existing Knowledge*

نویسنده [English]

  • mehdi Alipour-hafezi

Allameh tabataba'i university, Knowledge and information science department

چکیده [English]

Introduction: Direct and rapid access to information is one of the main necessities of the users in
new technological world. Nowadays, information users, particularly medical information in
which rapid access is of necessity, do not have enough time to search and access to information.
Therefore, the present study aimed to determine strategies to access required information as soon
as possible.
Methods: This study was performed using library research and content analysis to provide
strategies for content and services integration in central library software of Iranian Universities of
Medical Sciences. Since there is one central library in each university, all central libraries of 46
Iranian Universities of Medical Sciences affiliated to Ministry of Health and Medical Education,
constituted the study population. Descriptive statistics and Excel software were used in order to
analyze, describe, and evaluate the findings.
Results: Findings of this study illustrated that central libraries in the studied universities as well
as their used software for storage and retrieval of bibliographic information and also some of the
data software do not care about information exchange and consequently integration of
information with other academic central libraries. 71.4% of the studied libraries used Pars
Azarakhsh Software. The mentioned software uses MARC metadata format. In addition, 86% of
the studied applications could offer standard output metadata format.
Conclusion: Given the findings of this study, it is possible to use integration strategies in order to
exploit the existing data. Therefore, the studied libraries should integrate their bibliographic data.
Thus, it is recommended to use simultaneous searching model, Z39.50 protocol and ISO 2709
standard to integrate their data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libraries
  • Systems Integration
  • Knowledge Management
1. Davarpanah MR. Research and scientific information seeking in print and electronic materials. 2 nd ed. Tehran,
Iran: Dabizesh Publication; 2008. [In Persian].
2. Alipour-Hafezi M. Digital libraries. Ketabmah-Koliat 2007; 10(8-9): 16-21. [In Persian].                                                              3. Alipour Hafezi M. Interoperability between library software: a solution for Iranian libraries. Electronic Library
2008; 26(5): 726-34.
4. Alipour-Hafezi M. Examining interoperability between Iranian digital libraries: a proposal [PhD Theses]. Tehran,
Iran: Science and Research branch, Islamic Azad University; 2010. [In Persian].
5. Alipour-Hafezi M, Horri A, Shiri A, Ghaebi A. Interoperability models in digital libraries: an overviewr . The
Electronic Library 2010; 28(3): 438-52.
6. Maamarn Z. Contribution a la resolution des problems d' interoperabilite des systems: une method de conception
par frameworks orientes-agents logiciels [PhD Thesis]. Quebec City, QC: School of Philosophy in Computer
Science, University Laval; 1998.
7. Suleman H. Open Digital Libraries [PhD Thesis]. Blacksburg, VA: School of Doctor of Philosophy in Computer
Science and applications. Virginia Polytechnic Institute and State University; 2002.
8. Shen R. Applying the 5S framework to integrating digital libraries [PhD Thesis]. Blacksburg, VA: School of
Philosophy in Computer Science and Application, Virginia Polytechnic Institute and State University; 2006.
9. Needleman M. Z39.50 - a review, analysis and some thoughts on the future. Library Hi Tech 2000; 18(2): 158-65.