نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی دوره‌ای ساختار سازمانی در هر سازمان از ملزومات است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، بر اساس مدل Stephen Robbins بود.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، همه‌ی مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 90-1389 (44 نفر) بودند. حجم نمونه 15 نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی ترجمه شده‌ی استاندارد Robbins صورت گرفت. روایی این ابزار با نظر 7 نفر از متخصصان مدیریت و کتابداری تأیید شد و پایایی آن با استفاده از Cronbach's alpha، 87% به دست آمد. جمع‌آوری داده‌ها به صورت حضوری، پستی و اینترنتی بود و برای تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (میانگین، میانه، نما و انحراف معیار) و نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: میزان سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در حد مطلوب نبود؛ میزان پیچیدگی کم (42/17)، رسمیت زیاد (17/24) و تمرکز نیز زیاد (58/37) بود.
نتیجه‌گیری: ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود؛ میزان پیچیدگی، کم و رسمیت و تمرکز، زیاد بود؛ بهتر است میزان ابعاد بررسی شده، تعدیل و بهینه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Structure of Medical Sciences University Libraries in Iran based on Stephen Robbins Model*

نویسندگان [English]

  • Zeinab Tamizi 1
  • Ebrahim Afshar 2
  • Saeed Rajaepour 3
  • Hossein Samavatian 4

1 Library and Information Sciences, School of Psychology and Educational Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Library and Information Sciences, School of Psychology and Educational Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Higher Education, School of Psychology and Educational Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: It is necessary for every organization to periodically study its structure. The aim of
this study was to identify the organizational structures of libraries of university of medical
sciences in Iran based on Stephen Robbins model.
Methods: This was a descriptive survey. The study population included all the central library
managers of medical university libraries in Iran in 2010-2011 (n = 44). Fifteen managers were
selected through simple random sampling method. Data were collected using the standard
translated questionnaire of Robbins. The validity of this scale has been confirmed using seven
library and management professionals and specialists. Its reliability was obtained 87% using
Cronbach’s alpha coefficient. Data were analyzed by SPSS software and descriptive statistics.
Results: Libraries in universities of medical sciences in Iran lack efficient structures and are not
in an acceptable rate, i.e. the complexity was less than the average level, and the formalization
and centralization were greater than the standard level.
Conclusion: The study results suggested that the organizational structures of universities of
medical sciences in Iran are not efficient. Dimensions of the given structures need to be revised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Organizational Structure
  • Iran
1. Robbins SP. Organization theory: Structure, design & application. Trans. Alvani SM, Danaei Fard H. Tehran,
Iran: Saffar Publication; 2004. p. 23, 79, 81. [In Persian].
2. Aarabi SM. Organizational structure design. Tehran, Iran: Cultural Research Bureau of Iran; 2003. p. 85.
[In Persian].
3. Daft Richard L. Theory & planning of the organization. Trans. Parsaeian A, Arabi SM. Tehran, Iran: Cultural
Research Bureau of Iran; 2001. p. 286. [In Persian].
4. Robbins S. Basics of organizational behavior. Trans. Omidvarian, F, Akhavan A, Raessi Far K. Tehran, Iran:
Mehraban Publication; 2006. p. 348-9. [In Persian].
5. Frank PE. Job satisfaction of administrators of academic nursing units in higher education as it relates to formal
organizational structure [Thesis]. Salt Lake City, UT: University of Utah; 1982.
6. Folami LB. An investigation into the perceptions of accounting firms organizational structure [Thesis]. Atlanta,
GA; Georgia State University; 1999.
7. Pertusa-Ortega EM, Zaragoza-Sáez P, Claver-Cortés E. Can formalization, complexity, and centralization
influence knowledge performance? Journal of Business Research 2010; 63(3): 310-20.
8. Hejrati M. A study of organizational structure of Tarbiat Modarres University [Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat
Modares University; 1995. [In Persian].
9. Chitsazan A. A study of the organizational structure of Kashan University [Thesis]. Tehran, Iran; University of
Tehran; 1996. [In Persian].
10.Hajforosh A. A study of the structures of the Department of Education's Institution for Research [MSc Thesis].
Tehran, Iran: Institute of Management and Planning Studies; 2002. [In Persian].
11.Hamzelo SH. Study of Effectiveness of organizational structure of Arak institution of Water [MSc Thesis].
Tehran, Iran: Ministry of Energy, Management Research and Training Institute; 2003. [In Persian].
12.Naderi E, Seif Naraghi M. Research methods and its evaluation in human sciences. Tehran, Iran: Arsbaran
Publication; 2009. p. 115. [In Persian].
13.Robbins SP. Organization Theory: Structure, Design, and Applications. New York, NY: Prentice-Hall; 1987.
p. 488-92.
14.Abasszadegan M, Fotovat A. Application of validity & reliability in research. Tehran, Iran: Cultural Research
Bureau of Iran; 2005. p. 13. [In Persian].