نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه پزشکی تهران علوم، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت دولتی، سازمان مرکزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت منابع انسانی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران

5 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در دنیای متحول امروز، علاوه بر ساخت سرمایه‌ی انسانی، یکی از چالش‌های دیگر در رفتار سازمانی، ایجاد و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی است و با این که سرمایه‌ی اجتماعی ویژگی جمع دارد، ولی از تلاش‌های فردی افراد در جهت ایجاد اعتماد، روابط و همکاری ناشی می‌شود. بدون سرمایه‌ی اجتماعی، کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند بود. این مقاله رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و سازمان یادگیرنده را مورد شناسایی قرار داده است.
روش بررسی: این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر اهداف از نوع بنیادی می‌باشد. جامعه‌ی آماری آن 120 نفر از کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم بود که با توجه به جدول Morgan حجم نمونه، 92 نفر شد. نمونه‌ها بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سرمایه‌ی اجتماعی از طریق مدل و پرسش‌نامه وحید وزیری‌راد (بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی ظرفیت یادگیری) و سازمان یادگیرنده به وسیله مدل و پرسش‌نامه Sanke مورد آزمون قرار گرفت. ضریب Cronbach’s alpha به ترتیب برای هر پرسش‌نامه برابر با 95 درصد و 85 درصد بود. پرسش‌نامه‌ی مذکور شامل نظرات نمونه با استفاده از آمار استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که بین سرمایه‌ی اجتماعی و سازمان یادگیرنده در ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم رابطه معنی‌دار وجود دارد (5% ≤ P).
نتیجه‌گیری: از آن جا که سرمایه‌ی اجتماعی بر بهبود و ارتقای سازمان یادگیرنده تأثیر دارد، باید به این سرمایه و تأثیر آن بر بهبود سازمان‌ها توجه خاص کرد و جنبه‌های ضعیف‌تر سرمایه‌ی اجتماعی را در ادارات و بخش‌های دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Association between Social Capital and Learning Organization (A Case Study: Staff of Qom University of Medical Sciences)*

نویسندگان [English]

  • Hossein Mobaraki 1
  • Sayed Ali Akbar Ahmadi 2
  • Mohammad Reza Daraei 3
  • Mansureh Abbasi 4
  • Mohammad Hadi 5

1 Assistant Professor, Rehabilitation Management, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Public Administration, Central Organization, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 PhD Candidate, Human Resource Management, Post-Graduate Center, Payam Noor University, Tehran, Iran

4 MSc Student, Public Administration, Tehran Gharb Branch, Payam Noor University, Tehran, Iran

5 Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In today’s changing world, in addition with establishing human capital, supporting
social capital is one of other challenges in organizational behavior. Furthermore, social capital is
a public characteristic, but it is resulted from individual efforts in making trust, relationships and
cooperation. Without social capital, staff would not have willingness to share information and
knowledge. This article investigated the social capital and the learning organization.
Methods: This was a descriptive-correlational study with practical and fundamental objectives.
The study population included 120 staff of Qom University of Medical Sciences. The sample size
was 92 subjects according to the Morgan’s table. They were randomly selected and their
viewpoints concerning the social capital were collected. The views were analyzed through
inferential statistics by SPSS software.
Results: The results showed that there was a significant correlation between the social capital and
learning organization in Qom University of Medical Sciences (P < 5%).
Conclusion: Since social capital influences on improving and promoting the learning
organization, this type of capital in addition with other weaker aspects of social capital in
administrations and departments of medical universities must be identified and strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Organizational Learning
  • Organization
1. Bastani S, Salehi Heykoori M. Social networks and gender characteristics of manufacturing and functional
interaction networks. Sociological Review 2007; (30): 63-96.
2. Nahapiet J, Ghoshal S. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of
Management Review 1998; 23(2): 242-66.
3. Aminbeidokhti AA, Nazari M. Presenting a theoretical model for internalization of Social capital dimensions for
improving economic performance. Rahbord-e-Yas 2009; (19): 55-75.
4. Wain B. Management and social capital. Trans. Alvani SM, Rabiei MR. Tehran, Iran: Industry Management
Press; 2004. p. 36.
5. Graham PJ. Social capital and its measurement. Trans. Mohammadi MA, Hashemi Kohanzad H . Tehran, Iran:
Welfare and Rehabilitation Sciences Publications; 2004. p. 11.
6. Akbari A. Role of social capital in association [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Social Sciences University; 2004. p. 11.
7. Sharifian Sani M. Social capital, civil society, social policy. Tehran, Iran: Fara Publication; 2002.
8. Chalapi M. Discipline Sociology. Tehran, Iran: Nashre Nei Press; 1996. p. 157.
9. Timberlake S. Social capital and gender in the workplace. Journal of Management Development 2005; 24(1): 34-44.
10.Azkia M, Ghafari GR. Rural development with emphasize on rural society of Iran. Tehran, Iran: Nashre Nei
Press; 2004. p. 278-91.
11. Theron A. The Creation of a Learning Organization in a Rapidly Changing Environment [PhD Thesis]. Pretoria,
South Africa: University of Pretoria-South Africa; 2002.
12. Sicilia MA, Lytras MD. The semantic learning organization. Learning Organization 2005; 12(5): 402-10.
13.Marquardt MJ. Building the Learning Organization: Mastering the 5 Elements for Corporate Learning. 2nd ed.
Boston, MA: Nicholas Brealey Publishing; 2002. p. 176-90.
14. Senge PM, Kleiner A, Roberts C, Roth G, Ross R, Smith B. The Dance of Change: The Challenges to Sustaining
Momentum in Learning Organizations. 1st ed. Doubleday, NY: Crown Business; 1999. p. 70-5.
15.Maricopa Community Colleges. 2008-2009 Annual Report; Employee and Organizational Development. Tempe,
AZ: Maricopa Community Colleges; 2009:
16.Markuwat M. Learning Organization. Trans. Zali MR. Tehran, Iran: University of Tehran Press; 2006. p. 146.
17.Vaziri V. The relation of social capital and development of learning capacity. Tehran, Iran: University of Tehran
Press; 2007.
18.Mohan G, Mohan J. Placing social capital. Prog Hum Geogr 2002; 26(2): 191-210.