نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: n_darami@yahoo.com

2 استاد روانشناسی، مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت و اقتصاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد روان سنجی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در دنیای رقابتی امروز و روی آوردن سازمان‌ها به سمت خصوصی شدن، نقش مشارکت و متعهد بار آوردن کارکنان بیش از پیش ضروری بوده و در سازمان‌های بهداشتی، توجه به پرستاران اهمیت دو چندانی می‌یابد. از این رو پژوهش حاضر با هدف، تعیین رابطه‌ی بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانی در بین پرستاران بیمارستان‌های منتخب بخش خصوصی و دولتی شهر اصفهان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع رابطه‌ای- مقایسه‌ای بود و جامعه‌ی آماری آن شامل پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال 1389 بودند. تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 200 نفر برآورد شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی‌ حمایت سازمانی ادراک شده، پرسش‌نامه‌ی فرهنگ مشارکتی و پرسش‌نامه‌ی تعهد سازمانی استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه‌ها با نظر صاحب‌نظران روان‌شناسی تأیید شد و پایایی آن‌ها به کمک Cronbach’s alpha به دست آمد که به ترتیب برای پرسش‌نامه‌ی حمایت سازمانی ادراک شده 91 درصد، پرسش‌نامه‌ی فرهنگ مشارکتی 84 درصد و پرسش‌نامه‌ی تعهد سازمانی 75 درصد بود. مکان انجام پژوهش در 4 بیمارستان خصوصی و 4 بیمارستان دولتی منتخب شهر اصفهان بود که پس از دریافت مجوز با مراجعه به بیمارستان‌ها و توزیع پرسش‌نامه‌ها در میان پرستاران، به صورت تصادفی ساده، داده‌های پژوهش جمع‌آوری گردید. سپس تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی و استنباطی توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 صورت گرفت.
یافته‌ها: بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با بیشتر ابعاد تعهد در هر دو بخش خصوصی و دولتی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار وجود داشت (05/0 > P). همچنین نتایج حاصل از مقایسه‌ی میانگین‌ها نشان داد که بین نمرات حمایت سازمانی ادراک شده و هر سه بعد تعهد دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت معنی‌دار‌ی وجود دارد (01/0 > P)، اما بین میانگین‌های فرهنگ مشارکتی دو بخش تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی و تعهد، می‌توان عملکرد و کیفیت مراقبت در بخش خصوصی را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of Perceived Organizational Support and Corporate Culture with Organizational Commitment among Nurses in Private and Public Hospitals*

نویسندگان [English]

  • Zeinab Darami 1
  • Aboulghasem Nouri 2
  • Hossein Molavi 3

1 Industrial and Organizational Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: n_darami@yahoo.com

2 Professor, Psychology, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Professor, Psychometrics, School of Educational Sciences and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract
Introduction: In today’s competitive world and tendency of organizations toward privatization, the role
of involvement and commitment of staff is more vital, and in health organizations, taking nurses into
account is of much higher importance. Thus, this study aimed to investigate the relationship of perceived
organizational support and corporate culture with organizational commitment among nurses employed in
selected public and private hospitals in Isfahan, Iran.
Methods: This was a comparative-correlational study. The study population composed of nurses
employed in public and private hospitals. The sample size was estimated to be 200 and subjects were
selected through simple random sampling method. The data collection tools were questionnaire of
“perceived organizational support”, “corporate culture” and “organizational commitment”. The validity of
the questionnaires were confirmed by psychology experts and professionals and their reliability were
calculated using Cronbach’s alpha coefficient and were obtained 0.91 for perceived organizational support
questionnaire, 0.84 for corporate culture questionnaire and 0.75 for organizational commitment. The study
was conducted in four private and four public hospitals of Isfahan in 2010. Descriptive and referential
analysis of the data was provided using SPSS software.
Results: The findings indicated that there was a significant and positive relationship among perceived
organizational support and corporate culture with most dimensions of commitment in both public and private
sectors (P < 0.05). In addition, the results showed that there was a significant difference among the perceived
organizational support and all the dimensions of commitment between private and public sectors (P < 0.01).
However, there was no significant difference regarding corporate culture of these two sectors.
Conclusion: According to the findings, by increased perceived organizational support and corporate culture
and commitment in private sectors, it is expected that performance and quality of care will be improved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Organizational Support
  • Corporate Culture
  • Organizational Commitment
  • Nurses
  • Hospitals, Private
  • Hospitals, Public
1. Kikeri S, Moshtag Sefat F. Privatization and labor: what happens to workers when government divest? Tehran,
Iran: Center for Training and Industrial Research of Iran; 2009. [In Persian].
2. Faalpour A. Investigating the effect of privatization on improving the performance of employees of privatized
telecommunication companies of Varamin [Thesis]. Isfahan, Iran: The University of Isfahan; 2003. [In Persian].
3. Asadzandi M, Sayari R, Ebadi A, Sanainasab H. Mental health status of military nurses. J Mil Med 2009; 11(3):
135-42. [In Persian].
4. Dehghan Nayeri N, Nazari AA, Adib Hajbagheri M, Salsali M, Ahmadi F. Nurses views on productivity and its
influencing factors: "a qualitative study". Feyz 2004; 8(4): 43-51. [In Persian].
5. Adib-Hajbaghery M, Aminoroayaei Yamini E. Nurses perception of professional support. Feyz 2010; 14(2):
141-53. [In Persian].
6. Erickson RA, Roloff M. Reducing attrition after downsizing: Analyzing the effects of organizational support,
supervisor support, and gender on organizational commitment. International Journal of Organizational Analysis
2007; 15(1): 35-55.
7. Somers MJ. Organizational commitment, turnover and absenteeism: An examination of direct and interaction
effects. Journal of Organizational Behavior 1995; 16(1): 49-58.
8. Arumugam V, Boon OK. The influence of corporate culture on organizational commitment: case study of
semiconductor organizations in Malaysia. Sunway Academic Journal 2006; 3: 99-115.
9. Cunha RC, Cooper CL. Does privatization affect corporate culture and employee wellbeing? Journal of
Managerial Psychology 2002; 17(1): 21-49.
10.Houser J. A model for evaluating the context of nursing care delivery. J Nurs Adm 2003; 33(1): 39-47.
11. Liu Y. "Perceived organizational support and expatriate organizational citizenship behavior: The mediating role
of affective commitment towards the parent company". Personnel Review 2009; 38(3): 307-19.
12.Makanjee CR, Hartzer YF, Uys IL. The effect of perceived organizational support on organizational commitment
of diagnostic imaging radiographers. Radiography 2006; 12(2): 118-26.
13.Asiedu KF, Folmer H. Does Privatization Improve Job Satisfaction? The Case of Ghana. World Development
2007; 35(10): 1779-95.
14. Johari JB. The influence of corporate culture and organizational commitment on financial performance of
Malaysian organizations [Thesis]. Selangor, Malaysia: Partial Fulfillment of the Requirement, University Putra
Malaysia; 2002.
15. Travica B. Information politics and information culture: A case study. International Journal of an Emerging
Transdiscipline 2005; 8: 211-44.
16.Gardner JK, Thomas-Hawkins C, Fogg L, Latham CE. The relationships between nurses' perceptions of the
hemodialysis unit work environment and nurse turnover, patient satisfaction, and hospitalizations. Nephrol Nurs J
2007; 34(3): 271-81.
17. Eisenberger R, Huntington R, Hutchinson S, Sowa D. Perceived organizational support. Journal of Applied
Psychology 1986; 71(3): 50-507.
18.Baharloui F. The relationship between organizational justice and perceived organizational support and
organizational civil behavior of staff of Iran's national oil company [Thesis]. Isfahan, Iran: The University of
Isfahan; 2009. [In Persian].
19.Allen NJ, Meyer JP. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to
the organization. Journal of Occupational Psychology 1990; 63(1): 1-18.
20. Saiahi H, Shokrkon H. Relationship between job satisfaction, organizational commitment and job involvement
with intent to stay on job [Thesis]. Ahvaz, Iran: Ahvaz Branch: Islamic Azad University; 1996. [In Persian].
21. Panaccio A, Vandenberghe C. Perceived organizational support, organizational commitment and psychological
well-being: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior 2009; 75(2): 224-36.
22.Hochen T. The study of survivors employee job stress for privatization of govern ment enterprise- case of Taiwan
fertilizer company employee [MSc Thesis]. Washington DC: Human Resource Management - Department; 2000.
23. Ferrie JE, Martikainen P, Shipley MJ, Marmot MG, Stansfeld SA, Smith GD. Employment status and health after
privatisation in white collar civil servants: prospective cohort study. BMJ 2001; 322(7287): 647-51.
24. Shaw E. Privatization by stealth? The Blair government and public-private partnerships in the National Health
Service. Contemporary Politics 2003; 9(3): 277-92.
25.Reid MF, Riemenschneider CK, Allen MY, Armstrong DJ. Affective Commitment in the Public Sector: The Case
of IT Employees. Sigmis 2006; 15: 321-33.                                                                                                                                   26.Hosseini Fouladi Sh, Yarmohammadian MH, Ajmi S. The Relationship between organizational culture &
rganizational Mathurity of staffs in Isfahan Medical University Hospitals. Hospital 2009; 8(2): 37-43.
[In Persian].
27.Almost J, Laschinger HK. Workplace empowerment, collaborative work relationships, and job strain in nurse
practitioners. J Am Acad Nurse Pract 2002; 14(9): 408-20.
28.Aarons GA, Sommerfeld DH, Walrath-Greene CM. Evidence-based practice implementation: the impact of
public versus private sector organization type on organizational support, provider attitudes, and adoption of
evidence-based practice. Implement Sci 2009; 4: 83.
29.Honingh ME, Oort FJ. Teachers' organisational behaviour in public and private funded schools. International
Journal of Educational Management, 2009; 23(2): 172-84.
30. Liou KT. Professional Orientation and Organizational Commitment among Public Employees: An Empirical
Study of Detention Workers. J Public Adm Res Theory 1995; 5(2): 231-46.
31. Siegrist J. Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. J Occup Health Psychol 1996; 1(1): 27-41.