نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: esmdoc@gmail.com

2 روانشناسی بالینی، سازمان آموزش و پرورش، فراشبند، ایران

چکیده

مقدمه: از مهم‌ترین مسایل نیروی انسانی سازمان‌ها، سلامت جسمی و روانی کارکنان شاغل است. پدیده‌های استرس، فرسودگی شغلی و عاطفی کارکنان تأثیر بسزایی در کارایی آنان دارد. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود.
روش بررسی: این مطالعه، توصیفی- همبستگی بود که با استفاده از پرسش‌نامه‌ی فرسودگی شغلی Jakson و Maslach انجام گرفت که مقدار پایایی آن برابر مقدار 78/0 بود. نمونه‌ی پژوهش شامل 111 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1390 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند.
یافته‌ها: کتابداران در اثر فرایند کاری، دارای تحلیل‌رفتگی عاطفی، عدم موفقیت فردی و مسخ شخصیت بالایی بودند. همچنین بین سن و سابقه‌ی شغلی با فرسودگی شغلی و مؤلفه‌های آن رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده شد، به این معنی که با افزایش سن و سابقه‌ی کار، فرسودگی شغلی آنان نیز افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که با افزایش سن و سابقه‌ی کار، کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، فرسودگی شغلی آنان در سه مؤلفه‌ی مربوط به آن افزایش یافته است. از این رو مدیران کتابخانه‌ها باید با اتخاذ تصمیم‌ها و اقدامات به موقع در همه‌ی سطوح، موجبات بهره‌وری و شکوفایی هر چه بیشتر در سرمایه‌ی نیروی انسانی را فراهم آورند تا از این طریق امکان ارایه‌ی خدمات اطلاعاتی مناسب و روزآمد به کاربران آن‌ها فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Burnout and its Relationship with Age and Experience of Librarians of Academic Libraries in Tehran, Iran*

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Mostafavi 1
  • Mohamad-Ali Ghasemi-Nejad 2

1 PhD student, Information and Knowledge Science, School of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran (Corresponding Author) Email: esmdoc@gmail.com

2 Clinical Psychology, Education Organization, Farashband, Iran

چکیده [English]

Introduction: An important aspect of human resource organization is mental health workers. The
phenomena of emotional stress and burnout have a significant effect on employee performance. The purpose
of the present study was to measure burnout and its dimensions in the librarians of Tehran Universities.
Methods: This was a descriptive–correlation study. The data collection tool was the Maslach Burnout
Inventory. The reliability of this test is 0.76. The study samples consisted of 111 university librarians
working in academic libraries in Tehran, Iran, in 2012. They were selected using cluster sampling.
Results: The findings showed that librarians had high emotional exhaustion, depersonalization, and lack
of personal accomplishment during their work process. In addition, age and occupational experience were
significantly related to occupational burnout and its components. This means that with increase in their
age and their career experience their burnout also increased.
Conclusion: The results suggest that with increase in age and work experience of librarians, burnout and
its three components have increased. Accordingly library managers can create an environment for greater
productivity and prosperity in human capital in order to provide users with appropriate and up-to-date
information by making timely decisions and taking action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • Librarians
  • Universities
1. Comerchero V. Gender, Tenure Status, Teacher Efficacy, Perfectionism and Teacher Burnout. New York, NY:
ProQuest, 2008.
2. Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. The Maslach Burnout Inventory. 3rd ed. Palo Alto, CA: Consulting
Psychologists Press; 1996.
3. Maslach C. What have we learned about burnout and health? Psychol Health 2001; 16(5): 607-11.
4. Rahimi F. National studies on librarianship and information organization. Fasnameh Ketab 2009; 20(1): 289-302.
[In Persian].
5. Arshadi N. Desinging and testing of model of important Emotional exhaustion among NISO company (Ahwaz)
[PhD Thesis]. Ahwaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahwaz; 2006. [In Persian].
6. Khosravi M. Tension in libraries. Faslname Ketab 2004; 15(4): 48-53. [In Persian].
7. Ashrafirizi H, Kazempour Z. A Survey on Job Stressors of Librarians Working in Libraries of Isfahan University
of Medical Sciences, Iran. Health Inf Manage 2011; 8(1): 41-9. [In Persian].
8. Sheesley DF. Burnout and the Academic Teaching Librarian: An Examination of the Problem and Suggested
Solutions. Journal of Academic Librarianship 2001; 27(6): 447-51.
9. Togia A, Koustelios A, Tsigilis N. Job satisfaction among Greek academic librarians. Library & Information
Science Research 2004; 26(3): 373-83.
10. Siamian H, Shahrabi A, Vahedi M, Abbsai Rad A, Yazdani Cherati J. Stress and burnout in libraries &
information centers. Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and
Practice Singapore; 2006 Apr 3-6; Singapore; 2006. p. 268. [In Persian].
11.Doshi A. Reducing library-related stress holistically [Online]. 2009; Available from: URL:
http://www.liscareer.com/doshi_stress.htm/
12.Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior 1981;
2(2): 99-113.
13.Ghobari BB, Nabavi M, Shrikool M. Factors effective on borne out teachers blind, deaf and normal student in
guidance school level on city of Tehran. Journal of Psychology and Education 2006; 35(2): 109-35. [In Persian].
14.Najafi M, Solati Dehkordi K, Forouzbakhsh F. Relationship between staff burnout and mental health in staff of
nuclear energy organization, Isfahan. J Shahrekord Univ Med Sci 2000; 2(2): 34-41. [In Persian].
15.McKenna J. Canadian Library Human Resources Short-Term Supply and Demand Crisis Is Averted, But a
Significant Long-Term Crisis Must Be Addressed. Evidence Based Library and Information Practice 2007; 2(1):
121-7.