نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، فناوری آموزشی، دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران

چکیده

م
قدمه: دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی آن‌ها مسؤول تربیت دانشجویانی هستند که مسؤولیت‌های اجتماعی موجود در جامعه را بر عهده می‌گیرند. برای تحقق اهداف جامعه و دانشگاه، اعضای هیأت علمی باید به رؤسای خود، همکاران و دانشجویان اعتماد کنند. اعتماد، باور استادان به قابلیت‌های جمعی را در پی خواهد داشت و موجب خودکارامدی جمعی اعضای هیأت علمی ‌خواهد شد. هدف این مطالعه، شناسایی نقش اعتماد در خودکارامدی جمعی اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه‌های منتخب دولتی شهر اصفهان بود.
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که در آن 261 نفر از اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان در سال تحصیلی90-1389، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌های استاندارد اعتماد سازمانی و محقق ساخته‌ی خودکارامدی جمعی بودند و روایی صوری و محتوایی آن‌ها توسط متخصصان تأیید شد و ضریب پایایی آن‌ها به ترتیب 81/0 و 89/0 محاسبه گردید. بررسی‌های آماری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: اعتماد و خودکارامدی جمعی اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان همبستگی معنی‌دار دارند
(63/0 = r) و 65 درصد از تغییرات خودکارامدی جمعی آن‌ها توسط اعتماد و مؤلفه‌های آن قابل پیش‌بینی می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که
67 درصد از تغییرات خودکارامدی جمعی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان، تنها از طریق مؤلفه‌های اعتماد به همکاران و اعتماد به دانشجویان قابل پیش‌بینی است. تغییرات خودکارامدی جمعی توسط مؤلفه‌ی اعتماد به دانشجویان، در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 41 درصد قابل پیش‌بینی می‌باشد و در دانشگاه صنعتی اصفهان 69 درصد از این تغییرات از طریق مؤلفه‌های اعتماد به رئیس و اعتماد به همکاران، قابل پیش‌بینی است.
نتیجه‌گیری: اعتماد و خودکارامدی جمعی اعضای هیأت علمی همبستگی معنی‌داری دارند و خودکارامدی جمعی ‌از طریق اعتماد و مؤلفه‌های آن قابل پیش‌بینی می‌باشد، بنابراین اهمیت ایجاد روابط و فضای سازمانی همراه با اعتماد برجسته می‌شود. در همین راستا، رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها باید در زمینه‌ی ترویج فرهنگ اعتماد همت گمارند و با ایجاد جو سازمانی مناسب، در پی انسجام، هماهنگی و تقویت باورهای خودکارامدی جمعی باشند. این اقدامات می‌تواند تسهیل و ایجاد بسترهای لازم برای موفقیت اعضای هیأت علمی و دانشجویان را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Trust and Collective Efficacy among the Faculty Members at University of Isfahan, Isfahan University of Medical Sciences, and Isfahan Industrial University, Iran*

نویسندگان [English]

  • Sayed Hamid Raza Shavaran 1
  • Saeed Rajaeepour, 2
  • Iraj Kazemi, 3
  • Bibi-Eshrat Zamani 4

1 PhD Candidate, Educational Administration, School of Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Educational Administration, School of Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Statistics, School of Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Instructional Technology, The University of Isfahan. Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Universities and their faculty members are responsible for educating students for social
responsibilities. If the faculty members are to contribute to the attainment of university and societal goals,
they should trust their dean, colleagues, and students. This will facilitate the collective efficacy of faculty
members. If faculty members believe in their collective abilities, the attainment of academic goals
becomes feasible. The main objective of this research was to study the relationship between trust and
collective efficacy of faculty members in Isfahan selective public universities, Iran.
Methods: This was a descriptive-correlation study. From all faculty members of University of Isfahan,
Isfahan University of Medical Sciences, and Isfahan Industrial University a sample of 261 subjects was
selected through proportional stratified random sampling in 2011. Data gathering tools included the
standardized questionnaire of organizational trust and a self-administered questionnaire of collective
efficacy, which their reliability coefficients were estimated 0.81 and 0.89, respectively. To analyze the
collected data, SPSS software version 16 was utilized and analysis was done through descriptive and
inferential statistics including correlation and multiple regression.
Results: The findings indicated that collective efficacy was affected by faculty members’ trust and its
components in all three universities. However, collective efficacy at University of Isfahan could be
predicted only through trust in students and colleagues. Trust in students affected the collective efficacy of
Isfahan University of Medical Sciences faculty members, while the collective efficacy of faculty members
in Isfahan Industrial University could be predicted through trust in dean and colleagues.
Conclusion: Collective efficacy of the faculty members may be predicted through trust and its components.
It is, therefore, suggested that university chancellors, college deans, and departments chairpersons attempt to
create and maintain a space of trust for faculty members. This can be accomplished through encouraging
cooperative culture, maintaining coordination among academic departments, and faculty empowerment.
These measures would lead to the improvement of university performance in general

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Self Efficacy
  • Faculty Members
  • Universities
1. Fives H, Looney L. College Instructors' Sense of Teaching and Collective Efficacy. International Journal of
Teaching and Learning in Higher Education 2009; 20(2): 182-91.
2. Rousseau DM, Sitkin SB, Burt RS, Camerer C. Not so different after all: a cross-discipline view of trust. Acad
manage rev 1998; 23(3): 393-404.
3. Smith PA, Shoho AR. Higher Education Trust, Rank and Race: A Conceptual and Empirical Analysis. Innovative
Higher Education 2007; 32(3): 125-38.
4. Lewicki RJ, Tomlinson EC, Gillespie N. Models of Interpersonal Trust Development: Theoretical Approaches,
Empirical Evidence, and Future Directions. Journal of Management 2006; 32(6): 991-1022.
5. Mishra AK. Organizational responses to crisis. In: Kramer RM, Tyler TR, editors. Trust in Organizations:
Frontiers of Theory and Research.Thousand Oaks, CA: SAGE; 1996.
6. Hoy WK, Smith PA, Sweetland SR. The Development of the Organizational Climate Index for High Schools: Its
Measure and Relationship to Faculty Trust. The High School Journal 2003; 86(2): 38-49.
7. Tschannen-Moran M, Hoy WK. A Multidisciplinary Analysis of the Nature, Meaning, and Measurement of
Trust. Review of Educational Research 2000; 70(4): 547-93.
8. Gage CQ. The meaning and measure of school mindfulness: an exploratory analysis [Thesis]. Columbus, OH:
Ohio State University; 2003.
9. Rotter JB. A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality 1967; 35(4): 651-65.
10.Cummings LL, Bromiley P. The organizational trust inventory (OTI). In: Kramer RM, Tyler TR, editors. Trust
in Organizations: Frontiers of Theory and Research.Thousand Oaks, C: SAGE; 1996. p. 302-30.
11.Geist JR, Hoy WK. Cultivating a culture of trust: enabling school structure, teacher professionalism, and
academic press. Leading and Managing 2004; 10(1): 1-17.
12.Hosmer LT. Trust: The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics. The Academy
of Management Review 1995; 20(2): 379-403.
13.Hoy WK, Gage CQ, Tarter CJ. School Mindfulness and Faculty Trust: Necessary Conditions for Each Other?
Educational Administration Quarterly 2006; 42(2): 236-55.
14.Hoy WK, Kupersmith WJ. The meaning and measure of faculty trust. Educational and Psychological Research
1985; 5(1): 1-10.
15. Petersen KS. Collective Efficacy and Faculty Trust: a study of social processes in schools [Thesis]. San Antonio,
TX: University of Texas at San Antonio; 2008. 2013.
16. Tschannen-Moran M. Collaboration and the need fortrust. Journal of Educational Administration 2001; 39(4):
308-31.
17.Ramsden P. Learning to Lead in Higher Education. London, UK: Routledge; 1998. p. 210-1.
18.Bandura A. Social learning theory. New York, NY: Prentice Hall; 1977.
19. Gully SM, Incalcaterra KA, Joshi A, Beauien JM. A meta-analysis of team-efficacy, potency, and performance:
interdependence and level of analysis as moderators of observed relationships. J Appl Psychol 2002; 87(5): 819-32.
20.Bandura A. Exercise of Human Agency through Collective Efficacy. Current Directions in Psychological Science
2000; 9(3): 75-8.
21.Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York, NY: Worth Publishers; 1997.
22.Hoy WK, Miskel CG. Educational Administration: Theory, Research, and Practice. New York, NY: McGraw
Hill; 2007. p. 572-8.
23.Huber GP. Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. Organization Science 1991;
2(1): 88-115.
24.Ribiere VM. The critical role of trust in knowledge management [PhD Thesis]. Aix-en-Provence, France: Paul
Cézanne University; 2005.
25.Woolfolk Hoy A. Self Efficacy in College Teaching Essays on Teaching Excellence. Toward the Best in the
Academy 2004; 15(7): 121-4.
26. Lev S, Koslowsky M. Moderating the collective and self-efficacy relationship. Journal of Educational
Administration 2009; 47(4): 452-62.
27.Deluga RJ. The Relation between Trust in the Supervisor and Subordinate Organizational Citizenship Behavior.
Military Psychology 1995; 7(1): 1-16.
28.Dirks KT. The Role of Trust in Organizational Settings. Organization Science 2001; 12(4): 450-67.
29. Flaherty KE, Pappas JM. The Role of Trust in Salesperson-Sales Manager Relationships. The Journal of Personal
Selling and Sales Management 2000; 20(4): 271-8.