نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت خدمات سلامت، دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت واطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز مدیریت بلایا و فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مدرس اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان.

چکیده

مقدمه: سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم‌ترین وظایف و مسؤولیت‌های مدیریت سازمان محسوب می‌شود. در واقع مدیران، مسؤول میزان و نوع تعهد کارکنان نسبت به ارزش‌های رسمی می‌باشند. چرا که نیروی انسانی متعهد و وفادار به سازمان می‌تواند تأثیر چشمگیری بر خدمت ارایه شده در سازمان‌های سلامت بگذارد. هدف از این پژوهش، شناسایی میانگین ابعاد سه‌گانه‌ی تعهد سازمانی (مشتمل بر عاطفی، مستمر و هنجاری) در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان بوده است.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی- مقطعی و در سال 1390 صورت پذیرفت و جامعه‌ی آماری پژوهش، کارکنان حوزه‌ی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان بود. تعداد نمونه 128 نفر و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای با پایایی و روایی تأیید شده در مطالعات قبلی می‌باشد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به کارگیری آزمون‌های آماری Spearman و آنالیز واریانس تحلیل گردیده‌اند.
یافته‌ها: امتیاز تعهد سازمانی، 79/59 به دست آمد. در میان ابعاد سه‌گانه‌ی تعهد سازمانی، بعد تعهد عاطفی با کسب 2/69 امتیاز در اولویت اول و تعهد تکلیفی با 4/56 امتیاز و تعهد مستمر با 6/50 امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند (حداکثر امتیاز 100 بود).
نتیجه‌گیری: ضروری است تا مدیران سازمان با توجه به نقش کارکنان شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی در تضمین سلامت مردم و نجات جان آن‌ها در مواقع بروز حوادث و سوانح تمرکز بیشتری در زمینه‌ی ارزش‌های سازمانی و بعد تعهد مستمر کارکنان نموده و با اقداماتی نظیر بالا بردن امنیت شغلی، ایجاد تغییرات مثبت در فرهنگ سازمانی، ارایه‌ی آموزش‌های مناسب و توجیهی قبل از استخدام و اجرای برنامه‌های تشویقی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان خود تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Commitment of Staff in Isfahan Emergency Medical and Disaster Management Center, Iran*

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohammad Ehsan Farahabadi 1
  • marziyeh Fattahi 2
  • Mehrzad Artang 3
  • Akbar Hassanzadeh 4

1 Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Disaster Management and Emergency Medicine Centre, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Lecturer, Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most important duties of manager is to organize and maintain enterprise
systems. Managers are responsible for the amount and type of employee commitment to the values of
organization. Committed and loyal workforces have significant impact on health service delivery in health
organization. The purpose of this study was to identify average of three dimensions of commitment (i.e.
affective, continuous and normative commitment) of disaster management and emergency medical staff.
Methods: This cross-sectional study was carried out in 2011. The staffs of Isfahan Emergency Medical
and Disaster Management Center (Iran) were the study subjects. Sample size was estimated as 128
subjects using simple random sampling with 0.2 as the accuracy of sampling. Data were collected using
questionnaire that its validity and reliability had been tested in past studies. Data were analyzed by SPSS
software and application of Spearman correlation and analysis of variance (ANOVA).
Results: The mean score of organizational commitment was 59.7. The score of affective commitment was
69.2 (first rank), continuance commitment was 50.6 (third rank) and normative commitment was 56.4
(second rank). The maximum score was 100.
Conclusion: Due to the critical role of emergency medical staff in ensuring the health of people and save
them in case of accidents, it is essential for managers to concentrate on organizational culture and also
continuous commitment by activities such as increasing job security, creating positive changes in
organizational culture, providing appropriate training and orientation before the recruitment. Incentive
programs with the aim of increasing organizational commitment in employees could be another solution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Personnel
  • Emergency Medical Services
1. Khaghanizade M, Vafadar Z, Salari MM. Recommendations for administrating suggestion system. Homaye
Salamat 2007; 4(5): 13-7. [In Persian].
2. Haji Amini Z, Vafadar Z, Rahmani R, Khaghanizade M, Daneshmandi M. Effect of implementation of
suggestions' system on the extend of organizational commitment of the personnel working in ICU. Iran J Crit
Care Nurs 2009; 2(1): 21-6. [In Persian].
3. Hersey P, Blanchard KH, Johnson DE. Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources. 9th
ed. New York, NY: Pearson Prentice Hall, 2008.
4. Hoseineian SH, Majidi A, Habibi A. Effective Factors on Organizational Commitment to increase Human
Resource Effeciveness. Danesh-e-Entezami 2007; 9(2): 9-25. [In Persian].
5. Tuten TL, Neidermeyer PE. Performance, satisfaction and turnover in call centers: The effects of stress and
optimism. Journal of Business Research 2004; 57(1): 26-34.
6. Raeesi Z. Effect of empowerment strategies on the rate capability of nursing staff of cardiac and neurosurgical
critical care units of Shahid Beheshti hospital of Shiraz [MSc Thesis]. Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical
Sciences; 2004. [In Persian].
7. Nehrir B, Ebadi A, Tofighi Sh, Karimi Zarchi AA, Honarvar H. Relationship of job satisfaction and
organizational commitment in hospital nurses. J Mil Med 2010; 12(1): 23-6. [In Persian].
8. Yaghoubi M, Karimi S, Raeisi A, Javadi M, Sharbafchi N. A study of relationship between the learning
organization and organizational commitment among managers in educational hospitals of Isfahan University of
Medical Sciences. Health Information Management 2010; 7(2): 225-34. [In Persian].
9. Saroughi A. Survey on effects of organizational Commitment on Job Quitting in managers & Staff of rah-ahan
Company. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Management, Tehran University; 2003. [In Persian].
10. Sajadi H, Khamesipoor M, Hassanzadeh A, Vali L. Organizational commitment and job quitting among staff in
Administrative chancellery of Isfahan University of Medical Sciences. Iran Occupational Health 2009; 6(3):
32-40. [In Persian].
11.Chang CS, Chang HC. Perceptions of internal marketing and organizational commitment by nurses. J Adv Nurs
2009; 65(1): 92-100.
12.Meyer JP, Allen NJ. Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application. New York, NY: SAGE;
1997.
13. Powell DM, Meyer JP. Side-Bet Theory and the Three-Component Model of Organizational Commitment.
Journal of Vocational Behavior 2004; 65(1): 157-77.
14. Leach LS. Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. J Nurs Adm 2005; 35(5):
228-37.
15.Morhead G. Organizational Behavior. Trans. Alvani M, Meamarzadeh Gh. Tehran, Iran: Morvarid Publication;
2001. [In Persian].
16. Sahebzadeh M, Sheibani D. Satisfaction among clients from Disaster Management & Emergency Medical
Services Center in transmit to Isfahan hospitals [Project]. Isfahan, Iran: School of Management and Medical
Information Science, Isfahan University of Medical Sciences; 2008. [In Persian].
17.Yaghobi M, Saghaeian Nejad S, Norozi M, Rezaie F. Relation between Organization Commitment, Job Stress &
Organization Justice among Isfahan University of Medical Science Hospitals. J Health Adm 2009; 12(35): 25-32.
[In Persian].
18. Laka Mathebula MR. Modeling the relationship between organizational commitment, leadership style, human
resources management practices and organizational trust [Doctoral Thesis]. Pretoria, South Africa: School of
economic and management sciences, University of Pretoria; 2004.                                                                                            19. Schoorman FD, Mayer RC, Davis JH. An integrative model of organization trust: past, present and future.
Academy of Management Review 2007; 32(2): 344–54.
20. Porter LW, Bigley GA, Steers RM. Motivation and work behavior. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin; 2003.
21.Allen NJ, Meyer JP. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to
the organization. Journal of Occupational Psychology 1990; 63(1): 1-18.
22. Talebpour M. Analysis of job attitudes of managers, staff and faculty members in schools of physical education
and their relationship with organizational climate. [PhD Thesis]. School of Physical Education and Sports
Sciences, Tehran University; 2006. [In Persian].
23.Golkar T. Survey on Comments of MA and Ph.D. employed in Shiraz education, about some reasons for job
quitting of education professionals [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Psychology and Educational Sciences,
University of Tehran; 2005. [In Persian].
24.Hamidi M. Relationship between organizational structure, organizational effectiveness and commitment of staff
in the areas of sports organizations [PhD Thesis]. Tehran Iran: School of Physical Education, University of
Tehran; 2000. [In Persian].
25.Mossadeghrad AM. A survey about the relationship between job satisfaction and organizational commitment
among staffs of Isfahan University of Medical Sciences hospitals [Project]. Isfahan, Iran: School of Management
and Medical Information Science, Isfahan University of Medical Sciences; 2005. [In Persian].
26.Kamali M, Soltani Nejad A, Tourani S. Relationship between organizational commitment and job satisfaction of
psychiatric hospital. Zahedan J Res Med Sci 2010; 12(2): 51. [In Persian].
27.Haji Babaei M. Research on the impact of organizational culture on organizational commitment of employees in
Asia Insurance Company [MSc Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 2008. [In Persian].
28.Mahdavi M. A comparative study of organizational commitment and desire to Job quitting in public Tehran
hospitals [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Health and Medical Research, Tehran University; 2006.
[In Persian].