نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بازدهی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی در سازمان‌ها به عنوان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه و منبع آن سازمان، اثری به مراتب بیش از سایر عوامل در موفقیت و بهره‌وری خواهد داشت. هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان با استفاده از مدل Achieve از نظر کارکنان بود که بر مبنای آن، میزان تأثیر عواملی مانند توانایی فرد، شناخت شغل، حمایت سازمان، انگیزش کارکنان، اعتبار تصمیمات مدیران، بازخور عملکرد و عوامل محیطی بر اثربخشی و ارتقای عملکرد کارکنان شناسایی شد.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از شاخه‌ی میدانی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان (1201 نفر) تشکیل می‌دادند. نمونه‌ی آماری با استفاده از روش نسبت موافقین و مخالفین، 168 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده بر مبنای گروه شغلی و ابزار استفاده شده در این تحقیق، پرسش‌نامه از نوع محقق ساخته شامل
34 سؤال در مقیاس لیکرت بود. پایایی سؤالات تحقیق از طریق محاسبه‌ی ضریب Chronbach¢s alpha، 84/0 به دست آمد. روایی آزمون توسط صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت. در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های One sample t، Paired- t و Hottelling T2 استفاده شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: از نظر کارکنان مورد تحقیق، عوامل هفت‌گانه مشخص شدند و بر اساس مدل Achieve با بهره‌وری و ارتقای عملکرد کارکنان نقش معنی‌داری داشتند و در بین این عوامل، انگیزش به عنوان مؤثرترین عامل بر ارتقای عملکرد کارکنان شناخته شد (28/4 = x) و عواملی مانند حمایت سازمان از کارکنان (26/4 = x) و توانایی و مهارت کارکنان (22/4 = x) در اولویت بعدی قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: انگیزش به عنوان مؤثرترین عامل و عواملی مانند حمایت سازمان از کارکنان و توانایی و مهارت کارکنان در اولویت بعدی بر ارتقای عملکرد کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing on Productivity of Staff based on ACHIEVE Model A Case Study: Staff of Dr. Shariati Hospital of Isfahan, Iran*

نویسندگان [English]

  • Akbar Etebarian 1
  • Karim Azarbayejani 2
  • Saeid Salehizadeh 3
  • Amirhossain Honarmand 4

1 Assistant Professor, Management, School of Management, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Economic, School of Economic, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 MSc, Public Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 Public Management, School of Management, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: It has been experienced that performance improvement and promotion of human resources
as the most valuable assets of an organization has the most vital role in its success. The aim of this study
was measuring impression of ACHIEVE (ability and skill, clarity, help, incentive, evaluation, validity,
environment) model on functional promotion of staff.
Methods: It was a descriptive study which included all the medical, paramedical and financial staff
(n = 1201) of Dr. Shariati Hospital in Isfahan, Iran. Sampling was done through a stratified random
method and data was collected using a researcher-made questionnaire. Cronbach’s alpha was calculated as
0.841 and validity of the questionnaire was confirmed by experts (n = 186). In data analysis, one sample
t-test, paired t-test, Hotelling’s T2 were used.
Results: The results showed that seven factors introduced by ACHIEVE model had a significant
relationship with staff performance and productivity especially for incentive (motivation factor)
(x = 4.28); however, organizational support (x = 4.26) and individual skill (ability) of staff (x = 4.22) were
in next preferences.
Conclusion: Motivation factor as the most influencing factor on the promotion of staff function
influenced on their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Employees
  • ACHIEVE Model
  • Hospitals
1. Khaki.GH. Introduction to Productivity Management. 1st ed. Tehran, Iran: Sayeh Nema Publication; 1998.
[In Persian].
2. Ansari M. Employee motivation and productivity of human resources, scientific ways of improving productivity
of employees. Tehran, Iran: 2001. [In Persian].
3. Ostadzadeh M. Factors affecting the rise and fall of productivity of employees. Tehran, Iran: State Management
Training Center Publication; 2008. [In Persian].
4. Fayzi H. The Study Factors lowering the quality of decision making of middle managers Isfahan University of
Medical Sciences [Thesis]. Isfahan, Iran: University of Isfahan; 1996. [In Persian].
5. Hersy P, Blanchard K. Human resources management and organizational behavior used. Trans. Kabiri GH.
Tehran, Iran: Majed Publication; 1992. [In Persian].
6. Rezaiyan A. Organizational Behavior Management. Tehran, Iran: Samt Publication; 2001. [In Persian].
7. Robbinz SP. Organizational behavior. Trans. Parsaeiyan A, Arabi M. Tehran, Iran: Publications Office of
Cultural Research; 2002. [In Persian].
8. Doaei H. Human Resource Management. Mashhad, Iran: Bayane hedayat noor Publication; 2002. [In Persian].
9. Shahbaygi M. The relationship between productivity of human resources and total of organization [Project].
Tehran, Iran: Payam e Noor University; 1996. [In Persian].
10. Etemadi M. An Evaluation Productivity of human resources and it causes low And provide solutions for
increasing its using ACHIEVE Model [Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiyat Modares University; 1999. [In Persian].
11.Mirtavousi H. Factors Influencing Promotion of Employees Function in Islamic Azad University Naragh Branch
Using ACHIEVE Model? [Project]. Arak, Iran: Naragh Branch, Islamic Azad University; 2007. [In Persian].
12. Edelman LB. Legal ambiguity and symbolic Stucture: Organizational mediation of civil rights Low. American
Journal of Sociology 1992; 97(6): 1531-76.
13.Barclay LJ. Following in the footsteps of Mary Parker Follett: Exploring how insights from the past can advance
organizational justice theory and research. Management Decision 2005; 43(5): 740-60.
14. Fujino M, Nojima Y. Effects of ward rotation on subsequent transition processes of Japanese clinical nurses. Nurs
Health Sci 2005; 7(1): 37-44.
15.Clarke M, Drudy Sh. Teaching for Diversity, Social Justice and Global Awareness. European Journal of Teacher
Education 2006; 29(3): 371-86.
16. Jordan S, Brauner E. Job rotation in nursing anesthesiological care. PFLEGE 2008; 21(2): 114-24. [In Persian].
17. Taheri Sh. Productivity and its analysis in organization. Tehran, Iran: Hestan Publication; 1999. [In Persian].
18. Stanli DM. Culture organizational management. Trans. Mirsepasi N, Motamed Gorji P. Tehran, Iran: Morvarid
Publication; 1994. [In Persian].
19. Zahavi M. The nursing staff participation in strategic decisions at the Shariati Hospital [Project]. Isfahan, Iran:
Social Security Administration's treatment of the Isfahan province; 2009. [In Persian].