نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، جامعه شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات تعیین کننده اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علوم، اصفهان، ایران

2 مدرس، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات تعیین کننده اجتماعی سلامت، دانشگاه اصفهان گروه علوم پزشکی، اصفهان، ایران

3 روانشناسی، مرکز تحقیقات تعیین کننده اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات تعیین کننده اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: faty_tavakoly@yahoo.com

چکیده

مقدمه: تمرکز بر مقوله‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در سال‌های اخیر مبتنی بر تأثیر آن در افزایش و تولید سرمایه‌های انسانی و همچنین بالا بردن سطح سلامت عمومی جامعه بوده است. سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان عاملی برای موفقیت در برنامه‌های رفاه اجتماعی و سلامت عمومی مورد بحث می‌باشد و به همین دلیل امروزه در بررسی و تدوین شاخص‌های اجتماعی و شاخص‌های سلامت جسمی و روانی جایگاه خاصی دارد. هدف این مقاله، تعیین رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی با بهداشت روانی بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری را کلیه‌ی دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان در مقاطع مختلف تشکیل می‌دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (General health questionnaire یا GHQ) برای سلامت روانی و پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته برای سنجش سرمایه‌ی اجتماعی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: ضریب همبستگی بین مؤلفه‌های اعتماد، احساس تعلق و علاقه و معتمد بودن با بهداشت روانی در سطح 05/0 > P رابطه معنی‌دار و معکوس داشت. یافته‌ها همچنین بیانگر آن بود که بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانشجویان و بهداشت روانی آنان رابطه‌ی معکوس وجود دارد.
نتیجه‌گیری: از جمله موارد قابل توجه، پایین بودن سطح مشارکت، اعتماد، احساس تعلق و علاقه و مورد اعتماد بودن دانشجویان نسبت به اکثریت گروه‌‌ها و نهادهای اجتماعی است و این نشان دهنده‌ی پایین بودن میزان سرمایه‌ی اجتماعی در بین آن‌ها می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Capital and Mental Health*

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Keyvanara 1
  • Nahid Tavakoli 2
  • Raheleh Samouei 3
  • Fatemeh Tavakoli 4

1 Associate Professor, Medical Sociology, Social Determinant of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Lecturer, Management and Health Information Technology, Social Determinant of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Psychology, Social Determinant of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Social Sciences, Social Determinant of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: faty_tavakoly@yahoo.com

چکیده [English]

Introduction: The focus on social capital in recent years has been based on the effect of this capital on
producing and increasing the human capital and also improving the level of general health in the society.
The social capital is discussed as a potential in successful social welfare programs and general health; and
for the same reason, a specific place has been assigned to investigate and codify the social, physical and
mental health indices. The purpose of this study was to identify the relationship between social capital and
mental health among the social sciences students in University of Isfahan, Iran.
Methods: The investigation was conducted using descriptive and correlation studies. Initially, the
concepts of social capital and mental health were identified using script studies and then the data were
collected and expressed. The relationship between students’ social capital and mental health were
analyzed using SPSS software.
Results: The findings showed an inverse statistically significant correlation between confidence,
belongingness, affection, and trustworthiness with mental health. Based on the findings of the study, there
was a relationship between students’ social capital and mental health.
Conclusion: One of the significant indices was the low level of communion, confidence, belongingness,
affection and trustworthiness among students which is an indication of lower social capital among them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Mental Health
  • Students
1. Kolma J. Foundation of Social Views. Trans. Sabouri M. Tehran, Iran: Ney Publication; 2000. [In Persian].
2. Madani Ghahfarokhi S. Sex Issues from Destruction of social capital. Women in Development & Politics 2003;
1(5): 7-34. [In Persian].
3. Sharifian Sani M, Maleki Saeed Abadi. Social Capital: Theoretical framework. Social Welfare Quarterly 2006;
6(23): 45-66. [In Persian].
4. Pilkington P. Social capital and health: measuring and understanding social capital at a local level could help to
tackle health inequalities more effectively. J Public Health Med 2002; 24(3): 156-9.
5. Patnam R. Democrasi and Traditional of Civil. Trans. Delforuz MT. Salam Newspaper 2006. p. 432. [In Persian].
6. Fokoyama F. Social Capital and preservation. Trans. Tavasoli Gh. Tehran, Iran: Iranian Community Publication;
2000. [In Persian].
7. Falzer P. Developing and Using Social Capital In Public Mental Health. Mental Health Review Journal 2007;
12(3): 34-44.
8. Scott H, Harvey W. Social capital and mental health. Lancet 2003; 362(9383): 505-6.
9. Firoozabadi A. Survey on Social Capital and related factors [PhD Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran;
2005. [In Persian].
10.Dadsetan P. Stress (Disease of New Civilization). Tehran, Iran: Roshd Publication; 1998. [In Persian].
11. Lahsaeizadeh A, Moradi G. The relationship between Capital Social and Mental Health among Immigrants.
Social Welfare Quarterly 2007; 7(26): 161-82.
12. Iman MT, Moradi G, Hosseini S. The Comparative Survey on Capital Social and Mental Health among students
in Shiraz and Tehran Universities. Social Welfare Quarterly 2008; 8(30-31): 143-69. [In Persian].
13. Fatehi A. Effect of Students ' Social Capital on Social Identity in Tehran [PhD Thesis]. Isfahan, Iran; University
of Isfahan; 2005. [In Persian].
14.Nikoogoftar M. Survey on Hierarchy of values among 18-30 years people [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: University
of Isfahan; 1998.
15. Seyyedan F, Abdolsamadi M. The Relation of Social Capital with Mental Health in Women and Men. Social
Welfare Quarterly 2011; 11(42): 229-54. [In Persian].