نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پرستاری و مامایی، بیمارستان شهید بهشتی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: m.janghorbani@yahoo.com

2 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و اقتصاد، دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 خدمات مدیریت سلامت، بیمارستان شهید بهشتی، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، خدمات مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: ایمنی بیمار دغدغه‌ای جهانی در تمامی عرصه‌های خدمات سلامت است. مراقبت و خدمات غیر ایمن علاوه بر تحمیل رنج به انسان‌ها، هزینه‌های اقتصادی سنگینی نیز به بار می‌آورد. با توجه به حساسیت ویژه‌ی ایمنی بیمار در اتاق عمل، هدف این پژوهش، ارزیابی وضعیت ایمنی بیمار در اتاق عمل بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر، کاربردی از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1390 در اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی انجام شد و داده‌های مربوط به پژوهش از طریق تکمیل پرسش‌نامه‌ی استاندارد بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization یا WHO) به روش سرشماری توسط 20 نفر از مدیران ارشد، میانی، عملیاتی و پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی جمع‌آوری گردید. به منظور ارزیابی سطح ایمنی بیمار، میانگین امتیاز 5/0-0 نشان دهنده‌ی سطح عملکردی ضعیف، 7/0-5/0 سطح متوسط و 1-7/0 سطح خوب است. با توجه به استفاده از پرسش‌نامه‌ی استاندارد سازمان جهانی بهداشت در زمینه‌ی ارزیابی وضعیت ایمنی، روایی و پایایی آن تأیید شده می‌باشد. در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین امتیاز محور حاکمیت و رهبری 35/0 ± 7/0، جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه 37/0 ± 56/0، خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد 35/0 ± 73/0 و محیط ایمن 37/0 ± 78/0 بود و به ترتیب نشان دهنده‌ی وضعیت خوب، متوسط، خوب و خوب می‌باشد. میانگین امتیاز وضعیت کلی ایمنی 36/0 ± 71/0 بود و عملکرد خوب را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: به منظور دستیابی به سطح خوب کلیه‌ی محورهای پرسش‌نامه، لازم است هدف‌گذاری‌ها در سطح برنامه‌ریزی استراتژیک بیمارستان انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Safety Status in Operating Rooms of Shahid Beheshti Hospital, Isfahan, Iran by the World Health Organization Standards for Safety-Friendly Hospitals*

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Janghorbani 1
  • Ahmadreza Raisi, 2
  • Sanaz Dehghani 3
  • Arefeh Mousavi 4

1 Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: m.janghorbani@yahoo.com

2 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Health Management Services, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan, Iran

4 MSc Student, Health Management Services, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: Global patient safety is the concern of all areas of the health care. In addition to the human
suffering in those inflicted unsafe care and services, it has a heavy economic cost. Due to the sensitive
patient safety in the operation rooms, the present study aimed to assess patient safety in the operating rooms.
Methods: This was a descriptive cross-sectional study that was conducted in Shahid Beheshti Hospital,
Isfahan, Iran operating room in 2011. The data were collected through standard questionnaires for patient
safety friendly hospital census from 20 senior, middle and executive managers as well as operating room
staff of Shahid Beheshti Hospital. In order to assess the level of patient safety, average score of 0-0.5
represented a poor level of performance, 0.5-0.7 an average level and 0.7-1.0 showed an intermediate level.
Results: Average score for rule and leadership was 0.7 ± 0.35. In community participation and interaction
with patients 0.56 ± 0.37, in evidence-based clinical services 0.73 ± 0.35, in safe and secure environment
0.78 ± 0.37 which indicated the average, good, good, and good states, respectively. The average overall
safety score was 0.71 ± 0.36 and showed a good performance.
Conclusion: Although the score for the level of safety was good, the organizational policies and programs
in this area at present are not sufficient to achieve a higher level. Necessary investments in strategic
planning must be investigated in order to achieve 100% standards in the four domains

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Assessment (Health Care)
  • Patient Safety
  • Operating Room
  • Hospitals
Abdi Zh, Maleki MR, Khosravi A. Perceptions of patient safety culture among staff of selected hospitals
affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Payesh 2011; 10(4): 411-9. [In Persian].
2. Aspden P, Corrigan JM, Wolcott J, Erickson SM. 04Patient Safety: Achieving a New Standard for Care.
Washington, DC: National Academies Press; 2004.
3. Christian CK, Gustafson ML, Roth EM, Sheridan TB, Gandhi TK, Dwyer K, et al. A prospective study of patient
safety in the operating room. Surgery 2006; 139(2): 159-73.
4. Kunders GD, Katakam GS. Hospitals Planning, Design and Management. New York, NY: McGraw-Hill; 2001.
5. Moullin M. Eight essentials of performance measurement. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv
2004; 17(2-3): 110-2.
6. Pauniaho S, Lepojarvi M, Peltomaa K, Saario I, Isojarvi J, Malmivaara A, et al. A surgical checklist increases
patient safety. Suomen Lääkärilehti 2009; 49(64): 4249-54.
7. Emami Razavi SH. Ravaghi H. Mohaghegh MR. Assessment of Patient Safety in Hospitals a Manual for
evaluators. Tehran, Iran: Mehr Ravesh Publications; 2012. p. 29. [In Persian].                                                                             8. Soozani A, Bagheri H, Poorheydari M. Survey nurse,s view about factors affects medication errors in different
care units of Imam Hossein hospital in Shahroud. Knowledge & Health Journal 2007; 2(3): 8-13. [In Persian].
9. Gibbs VC. Patient safety practices in the operating room: correct-site surgery and nothing left behind. Surg Clin
North Am 2005; 85(6): 1307-19, xiii.
10.Wolf EJ. Promoting patient safety through facility design. Healthcare Executive 2003; 18(4): 16-20.
11. Farkhonde F. Assesment of Safety Patient Calture from Nurses in Educational Hospitals of Shiraz [MSc Thesis].
Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical Sciences; 2009. [In Persian].
12.Najafi A. Model Designed to Assess Hospital Performance. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences
Publication; 2008. [In Persian].