نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، برنامه ریزی مدیریت آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و اقتصاد، دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، محلات، ایران

چکیده

مقدمه: منظور از خدمت‌رسانی ناب ادراک شده، آن دسته از خدمات درمانی است که نیازهای بیماران را به لحاظ اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه‌ی پذیرش و سرویس‌دهی درمانی بیمارستان و مراکز خدمات درمانی تکاپو می‌کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه‌ی بین دسترسی به زیرسامانه‌ی مدیریت اطلاعات درمانی بیماران با خدمت‌رسانی ناب ادراک شده به منظور ارایه‌ی یک مدل مناسب بود.
روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی بیماران مراکز خدمات درمانی- پزشکی شهر اصفهان تشکیل دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات از شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس (103 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‌های خدمات درمانی موجود در سطح شهر اصفهان در سال 91-1390)، استفاه شده است. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته در خصوص زیرسامانه‌های مدیریت اطلاعات حاوی 36 و پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته در خصوص خدمات‌رسانی ناب ادراک شده مشتمل بر 12 گویه و پرسش‌نامه‌ی رضایتمندی بیماران از نحوه‌ی سرویس‌دهی مشتمل بر 15 گویه با طیف پنج درجه‌ای لیکرت بود که با استفاده از مطالعات انجام شده (ادبیات موجود و نظرات متخصصان و استادان و مطالعات مقدماتی)، پرسش‌نامه‌های مورد نظر تهیه شد و روایی پرسش‌نامه به لحاظ محتوا تأمین گردید و بر اساس روش Cronbach's alpha، ضریب اعتبار آن‌ها به ترتیب معادل 87/0، 93/0 و 89/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها بر اساس نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و LISREL (Linear structural relationships) صورت گرفت.
یافته‌ها: زیرسامانه‌ی مدیریت اطلاعات شرایط پذیرش بیمار، دارای اثر مستقیم (34/0)، مدیریت اطلاعات پذیرش سرپایی دارای اثر مستقیم (27/0) بر خدمات‌رسانی ناب ادراک شده است. زیرسامانه‌ی مدیریت اطلاعات پذیرش سرپایی دارای اثر مستقیم (42/0)، زیرسامانه‌ی مدیریت اطلاعات پذیرش بستری دارای اثر مستقیم (33/0)، زیرسامانه‌ی مدیریت اطلاعات مدارک و سوابق پزشکی بیمار دارای اثر مستقیم (13/0) ‌بر رضایتمندی بیماران از نحوه‌ی سرویس‌دهی است. شاخص براز مدل نهایی تحقیق به قرار ذیل می‌باشد: شاخص برازش تطبیقی (‍‍CFI یا Comparative fit index) برابر با 944/0، شاخص Tucker-Lewis (TLI یا Tucker-Lewis index) برابر با 926/0، شاخص برازش هنجار شده‌ی مقتصد (PNFI یا
Parsimony normed fit index) برابر با 784/0، شاخص برازش تطبیقی مقتصد (PCFI یا Parsimony comparative fit index) برابر با 638/0‌، ریشه‌ی میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA یا Root mean square error of approximation) برابر با 078/0، 2χ نسبی برابر با، شاخص نیکویی برازش شده (GFI یا Goodness of fit index) برابر با 953/0، مقدار 2χ (Chi-square) برابر با 592/268 و سطح معنی‌داری برابر با 001/0 > P.
نتیجه‌گیری: تهیه‌ی زیرسامانه‌های مدیریت اطلاعات همواره باید در راستای کیفی‌سازی خدمات‌رسانی به بیماران جهت درمان، در نظر گرفته شود تا سرویس‌دهی مؤثری در خصوص پذیرش بیماران صورت گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between Availability of Therapy Information Management Infrastructures and Perceived Lean Services for Patients*

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 1
  • Farhad Shafiepour Motlagh 2

1 Associate Professor, Educational Management Planning, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Educational Administration, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran

چکیده [English]

Introduction: The perceived lean services are definite type of the therapy services that patients’ needs are
responded based on information about how to receive services in hospitals and medical centers. The
present study aimed to determine the relationship between availability of patients’ therapy information
management infrastructures and perceived lean services to find suitable model.
Methods: The study population included all the patients in the hospitals and medical centers of Isfahan,
Iran (n = 103). Subjects were selected by available sampling method (2011-2012). This was a descriptivecorrelative
study in which the data were collected through three researcher-made questionnaires:
Questionnaire of availability to patients’ therapy information management infrastructures (33 items,
α = 0.87), questionnaire of perceived lean services (12 items, α = 0.93) and questionnaire of patient’s
satisfaction (15 items, α = 0.89).
Results: The results indicated the direct effects of information management infrastructures caused by
condition of perception for patients (0.34) and information management for outpatients (0.27) in addition
to the direct effect of the outpatients (0.42) and direct effects of information management for reception of
patients due to any additional time (0.33). Moreover, there was a direct effect of information management
for patients’ medical documents and literacy (0.13). The comparative fit index (CFA) showed that the
measurement model fit the data very well with a goodness of fit index (GFI) of 0.9 and adjusted goodness
of fit index (AGFI) equal to 0.953, root mean square error of approximation (RMSEA) equal to 0.078, and
a chi-square equal to 268.6 (P < 0.001).
Conclusion: The therapy information management infrastructures must be prepared to enhance quality of
services to patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Management
  • Patients
  • Perceived Lean Services
  • Access to Information
1. Bayati A. The Study of Bedridden Patients' Satisfaction in Hospitals of Arak Medical University about Remedy
Services. J Arak Univ Med Sci 2000; 3(4): 6-11. [In Persian].
2. Sarchami R, Sheikhi M. Patient's satisfaction of quality services in emergency departments. J Qazvin Univ Med
Sci 2001; 5(2): 64-8.
3. Roudpeyma SH, Sadeghian N, Khalighi Monfared M, Azadfar S, Naraghi E, Shakiba F. Designate the
Outpatients' Satisfaction of Services' Quality in Ayatolla talleghani Hospital of Tehran City" for 1380-81 Years.
Pajouhesh Dar Pezeshki 2013; 27(4): 209-15. [In Persian].
4. Zafarghandi MR, Rezaei SA, Khalkhali H. Evaluation of patient satisfaction rate of admission processing in the
hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Hakim 2005; 8(3): 31-7. [In Persian].
5. Tavakkoli N, Yarmohammadian MH, Ajami S, Hassanzadeh A. Information management on emergency
departments at Isfahan University of Medical Sciences. J Health Adm 2006; 9(24): 17-22. [In Persian].
6. Sheikhi M, Javadi A. Patients' satisfaction of medical services in Qazvin educational hospitals. J Qazvin Univ
Med Sci 2004; 7(5): 62-6. [In Persian].
7. Hatam N, Askarian M, Pourmohamadi K. The Implication of Quality Improvement Module in Using Medical
Records and its Effect on Hospital Income. Health Inf Manage 2008; 5(2): 111-9. [In Persian].
8. Moradi Gh, Sarbaz M, Kimiafar K, Shafiei N, Setayesh Y. The Role of Hospital Information System on Dr
Sheikh Hospital Performance Promotion in Mashhad. Health Inf Manage 2008; 5(2): 159-66. [In Persian].
9. Jarlier A, Charvet-Protat S. Can improving quality decrease hospital costs? Int J Qual Health Care 2000; 12(2):
125-31.
10.Reichertz PL. Hospital information systems--past, present, future. Int J Med Inform 2006; 75(3-4): 282-99.
11.Omidvari S, Shahidzadeh A, Montazeri A, Azin SA, Harirchi AM, Soori H., et al. Patient satisfaction with
emergency departments. Payesh 2008; 7(2): 141-52. [In Persian].