نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (نویسنده‌ی مسؤول) Email: shams@mng.mui.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت مراقبت های بهداشتی، دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه پزشکی اصفهان علوم، اصفهان، ایران

3 مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، تیران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه بیش از هر زمان دیگر فراموش کرده‌ایم که حل دشواری‌های بهداشتی بستگی به آن دارد که خود مردم چه کاری را باید برای خودشان انجام دهند. وظیفه‌ی خطیر خدمات بهداشتی هوشمندانه از جمله نظام مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی (Primary health care یا PHC)، کمک به سلامتی مردم با تأکید بر پیشگیری، در مقابل خدمات پزشکی با هزینه‌های کمرشکن، وابستگی‌آور و کم‌اثر است. هدف تحقیق حاضر، سنجش اصول فلسفی پیشگیری با PHC و تعیین آگاهی و نگرش مدیران نهادهای مختلف سلامت اصفهان از اصول فلسفی نه گانه‌ی این مراقبت‌ها بود.
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی- پیمایشی بود. جامعه‌ی مورد مطالعه 384 نفر از مدیران ارشد، میانی و اجرایی اصفهان در نهادها و سازمان‌های مختلف مربوط به سلامت مانند دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و ... در سال 89-1388 بودند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته و حاوی سه دسته سؤالات پایه، دانشی و نگرشی نسبت به اصول فلسفی نه‌گانه‌ی PHC بود. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصین مربوط و پایایی آن توسط آزمون پایلوت و با آلفای 84 درصد مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده وارد نرم‌افزار کامپیوتری SPSS نسخه‌ی 16 گردید و مراحل آمار توصیفی با میانگین و درصد و آمار تحلیلی با آزمون t، ANOVA و همبستگی Pearson مورد محاسبه قرار گرفت.
یافته‌ها: بالاترین میانگین نمره‌ی آگاهی از اصول فلسفی نه‌گانه‌ی PHC مربوط به بعد فلسفی «انگیزه و عشق خدمت به مردم» و برابر 41/12 ± 39/98 و کمترین آن مربوط به بعد فلسفی «برابری و عدالت» و برابر با 17/29 ± 75/65 بود. بالاترین میانگین نمره‌ی نگرش مربوط به بعد فلسفی «هماهنگی بین‌بخشی» و برابر با 97/22 ± 55/81 و کمترین آن مربوط به بعد فلسفی «برابری توزیع» و برابر با 79/12 ± 15/49 بود.
نتیجه‌گیری: نمره‌ی میانگین آگاهی تمامی رده‌های مدیریتی کمی بالاتر از 80 به دست آمد. اگر چه تا نمره‌ی عالی 100 فاصله دارد، اما برای یک نظام سلامت رسیدن به آن کار بسیار دشواری است و باید در این زمینه تلاش نمود. نمره‌ی میانگین نگرش 65 به دست آمد. این نتیجه خوبی برای این سیستم محسوب نمی‌شود، چرا که نگرش بالاتر مدیران نقشی کلیدی در به اجرا درآمدن اصول PHC است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Viewpoint of Isfahan, Iran Health Managers with Philosophical Principles of Primary Health Care

نویسندگان [English]

  • Asadollah Shams 1
  • Mojgan Mosaddegh 2
  • Saeed Afrough 3
  • Elham Asadi 2

1 Assistant Professor, Health Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: shams@mng.mui.ac.ir

2 BSc Student, Health Care Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Information Technology Management, Tiran Branch, Islamic Azad University, Tiran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, more than ever we have forgotten that solving health problems depends upon
what people should do for themselves. Helping people is a vital issue along with intelligent health
services, against treatment services which make people depended, and are high-cost and less effective.
The aim of the present study was to assess the philosophical principles of the prevention in primary health
care (PHC) and the knowledge and belief of the directors of the health care in this regard.
Methods: This was a descriptive-analytical survey. Research tools was a researcher-made questionnaire with
three types of basic, knowledge and attitude questions about 9 philosophical principles of PHC. Validity and
reliability were approved by experts and Cronbach’s alpha (84%), repectively. Study population included
384 individuals of top, middle and executive managers of Isfahan, Iran Health Institutions in 2002. Student’s
t-test, analysis of variance (ANOVA) and Pearson’s correlation tests were used.
Results: The highest mean knowledge score of the nine philosophical principles of PHC belonged to "love
and motivation" (98.3 ± 41.1) and the lowest philosophical dimension score belonged to "equality and
justice" (65.7 ± 29.2). The highest average score of philosophical attitude was in "coordinate between
section” (81.5 ± 23.0) and the lowest philosophical dimension belonged to "equality" (49.1 ± 12.8).
Conclusion: The average score for all the categories of knowledge management was a little higher than
80. The mean attitude score was 65. This result was not good for the system; because the attitude of
managers plays a key role in the run up to the principles of PHC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viewpoint
  • Awareness
  • Attitudes
  • Primary Health Care
1. Park G. Health Services Manual. Trans. Shojaei Tehrani H. Rasht, Iran: Guilan University of Medical Sciences; 2006.
2. Asefzadeh S, Reza Pour A. Health and Treatment Management. Qazvin, Iran: Qazvin University of Medical
Sciences; 2006.
3. Oliaei Manesh A. Iranian program of social factors about determine dimension of health. Proceedings of the
National Congress of Equity in Health System; 2009 Mar 11-12; Tehran, Iran; 2009. p. 34-6. [In Persian].
4. Mosadeg Rad AM. Principles of health and treatment services management. Tehran, Iran: Dibagaran Publication;
2002. p. 24-6.
5. Hammad AE, Smith DL. Primary Health Care Reviews: Guidelines and Methods. Geneva, Switzerland: World
Health Organization; 1992.
6. Sham A. Survey of effective factors in referral system in Isfahan Province of Educational Hospitals Isfahan
University of Medical Sciences. Proceedings of the National Congress of Equity in Health System; 2009 Mar
11-12; Tehran, Iran; 2009. p. 369-73.
7. Chalmers KI, Luker KA, Bramadat IJ. Students' knowledge of and attitudes towards primary health care. Nurse
Educ Today 1998; 18(5): 399-405.
8. Ballard RC. Syndromic case management of STDs in Africa. Afr Health 1998; 20(3): 13-5.
9. Jazestani M. Survey of Family Medicine Effective on the Health Index Promotion in Isfahan Health Center.
Proceedings of the National Congress of Equity in Health System; 2009 Mar 11-12; Tehran, Iran; 2009.
10.Gaffary A. Create level treatment services of map to down. Journal of Biomedical Engineering and Laboratory
Equipment 2006; 6(69): 9-10.
11. Shojaei H, Ebadi Farazar F. Health Services Principles, Tehran, 2005. Tehran, Iran: Samat Publication; 2005.
12. Tarigat H. Referral system based on family medicine. Proceedings of the National Congress of Equity in Health
System; 2009 Mar 11-12; Tehran, Iran; 2009.