نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت و اقتصاد، دانشکده بهداشت مدیریت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت واطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مدیریت خدمات سلامت، دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

م
قدمه: مطالعات طرح جا و مکان جهت پاسخ‌گویی بهتر به نیازها و افزایش کارایی فضاهای فیزیکی بیمارستان انجام می‌شود. از این رو، هدف عمده‌ی این پژوهش، اصلاح فرایندهای گردش کار بخش اورژانس از طریق مطالعه‌ی طرح جا و مکان در روند بازسازی بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های استان در سال 1390 در امر رسیدگی به بیماران اورژانسی بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی از نوع موردی، مرتبط با فضاهای بخش اورژانس بیمارستان شریعتی در سال 1390 بود. داده‌ها در 4 قسمت بررسی شرح وظایف و عملکردها، جریان گردش کار، چالش‌ها، فضاهای موجود و تغییرات طراحی، تقسیم‌بندی شدند و مشاهدات مستقیم جهت تدوین فرایندهای موجود کاری مطابق با کلیه‌ی فضاهای بالینی و پشتیبانی موجود در نقشه‌های بخش اورژانس سال 1390، از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد (مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استان) جمع‌آوری گردید. در نهایت تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار Excel
انجام شد.
یافته‌ها: از بین 6 هدف بازسازی، «راه‌اندازی تریاژ» اولویت اول را به خود اختصاص داد و در میان فرایندها و فضاهای بخش، فرایندهای پذیرش بیماران اورژانسی، مسمومیت و کودکان و فضاهای ورودی، تریاژ و قسمت بیماران بدحال و غیر بدحال اساسی‌ترین تغییرات را منطبق بر اولویت‌های استخراج شده داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به استانداردهای اعتباربخشی مبنی بر الزام رعایت استانداردهای واحد ساختمان، ضروری است مدیران بیمارستان‌ها به واحد مذکور -که یکی از علل مهم رضایتمندی است- توجه خاصی داشته باشند و این روش ساده، جامع و قابل اجرای مطالعه را در طی بازسازی بخش‌های بیمارستان، اصلاح عملکردها و فرایندها، تدوین برنامه‌ی بهبود کیفیت واحد ساختمان منطبق بر استانداردهای اعتباربخشی به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Location in Restructuring of the Emergency Department of Shariati Hospital, Isfahan, Iran*

نویسندگان [English]

  • Masoud Ferdosi 1
  • marziyeh Fattahi 2
  • Samaneh Jafari 3

1 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Studies of design location are done in order to respond better to the needs of the physical
spaces of the hospital. The present study aimed to improve workflow processes of emergency department
through the study of designing the location in restructuring of the emergency department of Shariati Hospital
in 2011 as one of the largest hospitals in Isfahan Province, Iran that has to deal with emergency patients.
Methods: This was a descriptive case study related to Emergency Department of Shariati Hospital in
2011. Data were collected in 4 Parts, i.e. reviewing the duties and functions, workflows, challenges and
existing spaces and design changes. According to the clinical and supportive areas in emergency plans in
2011, data were collected through standardized questionnaire and direct observations to codification
processes. Data were analyzed using Excel Software.
Results: Out of six objectives of restructuring, setting up triage had the first priority and among processes
and spaces, emergency patient admission process, toxicity admission process, children admission process,
entrance, triage, critical and noncritical patient section, had the most fundamental changes, respectively.
Conclusion: According to the accreditation standards, it is essential for hospital managers to pay
particular attention to the building standards, which is one of the major causes of patient satisfaction. They
may use the simple, comprehensive and applicable method of design location plans in hospital
restructuring, process improvement, and develop building quality improvement program according to
accreditation standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitals
  • Emergency Services
  • Hospital
  • Design Location
1. Shayan A, Mohebbi M, Roozbahani R. Comparison between workflow assessment urgent deviation Zahra,
Kashani, chamran, noor&ali Asghar Baastandard University in 2006, [Thesis]. Isfahan, Iran: School of
Medical Information & Management, Isfahan University of medical sciences; 2006. [In Persian].
2. Asefzadeh S, Reza Pour A. Management and Research of Hospital. 2nd ed. Qazvin, Iran: Qazvin University of
Medical Sciences; 2007. p. 133-8. [In Persian].                                                                                                                               3. Alirezaei M. Standard Design Guide spaces hospital (surgery). Tehran, Iran: Mahkameh Publication; 2010.
p. 24, 43-4. [In Persian].
4. Bahadori MK, Mirhashemi S, Panahi F, Tofighi Sh, Zaboli R, Hoseini shokoh SM, et al. Structure, process and
practices of the emergency unit of hospitals of baqyatallah University of Medical Sciences. J Mil Med 2007;
9(4): 257-64. [In Persian].
5. Jahani MA, Rastegar A, Hosseinpour M, Bijani A. Structure of space, personnel and equipment of hospital
emergency department of babol university of medical sciences based on national standards. J Babol Univ Med
Sci 2008; 10(6): 73-9. [In Persian].
6. Raissi AR, Shams L, Antique Chian G, Noori M. Optical design of therapeutic areas in the hospital. Isfahan,
Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2011. [In Persian].
7. Jalili M, Fathi M, Eslami B. Emergency management principle. Tehran, Iran: Ebonus; 2008. p. 4-14.
[In Persian].
8. Rahmani H, Arab M., Akbari F, Zeraati H. Structure, process and performance of the emergency unit of
teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2006;
4(4): 13-22. [In Persian].
9. Tadvylr O. The design and operation of the hospital, Ferasat MR. Tehran, Iran: Moein Publication; 1997.
p.23.
10.Sadler BL, Berry LL, Guenther R, Hamilton DK, Hessler FA, Merritt C, et al. Fable Hospital 2.0: The
Business Case for Building Better Health Care Facilities The Hastings Center Report. Academic journal article
from The Hastings Center Report 2011; 41(1): 12-3.
11.Mashayekhi S. Performance evaluation, emergency care hospitals of Semnan University [Thesis]. Tehran,
Iran: Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University; 2000. [In Persian].
12.Seyedi M, Heidari A, Khorrami Rad A, Ahmari Tehran H, Mashayekhi S. Performance evaluation, emergency
care hospitals of Semnan University, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, 2000.
Iran J Nurs 2009; 22(59): 42-50. [In Persian].
13.Khosravi S, Pouria mofrad A, Shamsipour M, Sorani H. Optimization design of the emergency services. J
Shahrekord Univ Med Sci 2006; 7(2): 71-80. [In Persian].
14.Keyvanara M, Rooholamin L. Comparison of Physical Space of Pediatric Wards in Isfahan Hospitals with
Standards. Health Inf Manage 2007; 4(1): 123-32. [In Persian].
15.Alimohammadi H, Alamdari S, Amini A, Sohrabi MR. Assessing access criteria to different parts of
emergency unit in general teaching hospitals of Shahid Beheshti Medical University. Payesh 2009; 8(3):
227-34. [In Persian].
16.Pines JM, Localio AR, Hollander JE, Baxt WG, Lee H, Phillips C, et al. The impact of emergency department
crowding measures on time to antibiotics for patients with community-acquired pneumonia. Ann Emerg Med
2007; 50(5): 510-6.
17.Sohrabi MR, Alimohammadi H. Privacy, Confidentiality and Facility Criteria in Designing Emer-gency
Departments of the Teaching Hospitals of Shahid Be notheshti University of Medical Sciences in 2007. J Res
Health Sci 2010; 10(1): 36-41.
18.Olsen JC, Cutcliffe B, O'Brien BC. Emergency department design and patient perceptions of privacy and
confidentiality. J Emerg Med 2008; 35(3): 317-20.
19.Vos L, Groothuis S, van Merode GG. Evaluating hospital design from an operations management perspective.
Health Care Manag Sci 2007; 10(4): 357-64.
20.Dr Ali Shariati Hospital. Quality improvement Unit, Code Quality Shariati Hospital, QI-QM-001. 2nd ed.
Isfahan, Iran: Dr Ali Shariati Hospital; 2011. (Unpublished).
21.Subordinate units, Isfahan management, Dr Ali Shariati hospital [Online]. 2012 [cite 2012 Aug 27]; Available
from: URL: www.isf-darman-sso.com/ShowPage.aspx? [In Persian].
22.Moskop JC, Marco CA, Larkin GL, Geiderman JM, Derse AR. From Hippocrates to HIPAA: privacy and
confidentiality in emergency medicine--Part I: conceptual, moral, and legal foundations. Ann Emerg Med
2005; 45(1): 53-9.
23.Dickinson G. Emergency department design and patient flow. Ann Emerg Med 1988; 17(6): 664.                                        24.Emami Razavi H, Mohaghegh MR, Razavi S. Standards for the accreditation of hospital. Tehran, Iran: Seda
Publication; 2010. [In Persian].
25.Hignett S, Lu J, Fray M. Observational study of treatment space in individual neonatal cot spaces. J Perinat
Neonatal Nurs 2010; 24(3): 267-73.
26.Moshabbaki AR. Health Facilities Design Manual - Hospital Architecture. Tehran, Iran: Parham Naghsh
Publication; 2009. [In Persian