نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت و اقتصاد دانشکده بهداشت مدیریت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سلامت یک پروسه‌ی چند محوری و در عین حال بسیار مهم است، از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارد و حاصل مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های جامعه دارد. آن چه در ارایه‌ی خدمات سلامت اهمیت بسیار دارد، مسأله‌ی عدالت است. در این مقاله سعی شد تا با بررسی آمار موجود، عادلانه بودن خدمات سلامت کشور در فاصله‌ی سال‌های برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه در پایان سال 1390 به صورت مروری انجام و برای گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجو و منابع کتابخانه‌ای بهره‌گیری شد. سپس یافته‌ها با توجه به هدف اصلی پژوهش، انتخاب و مرتب گردید. همان طور که بررسی‌ها نشان داد، اگر چه برای گسترش عدالت در سلامت از لحاظ محتوای قانونی و تدوین برنامه در کشورمان کاستی وجود ندارد، اما در اجرا، مسایل و مشکلات عدیده‌ای را ملاحظه می‌نماییم و با گذشت سال‌های متمادی و پایان یافتن برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، تحلیل آماری و گزارشات مدون سالیانه که به چه میزان اهداف برنامه محقق شده است، در دست نیست. لیکن طبق بررسی‌ها روند حرکت شاخص سیاست‌های بخش سلامت نتوانسته است تا تغییر معنی‌داری در جهت بهبود عدالت در دسترسی مالی ایجاد کند. با این وجود، پیشرفت‌هایی نیز داشته‌ایم اما لازم است که در این زمینه پژوهش‌های بیشتری صورت گیرد و علل ریشه‌ای عدم موفقیت برنامه‌ها بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Equity in Financial Indicators of the Health in Iran during the Third and Fourth Development Programs*

نویسندگان [English]

  • Saeed Karimi, 1
  • Najmeh Bahman Ziari 2

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Student Research Committee, Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical science, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Health is a multi-core processing and is very important. On the one hand, many factors involved in
creating and sustaining it and is the result of the participation of all administrative units of a community
and on the other hand, has a significant impact on other sectors of a society. What is important in the
health care is equity. The present study aimed to review the fairness and justice of our health services
during the third and fourth development programs. This study conducted in 2012 by reviewing the library
and internet to collect information about the subject. Then the research findings were organized and
arranged. As was stated, although there are no shortcomings in terms of legal content and planning for
expanding equity in financial access, there are numerous problems and by ending the third and fourth
development programs, there is no statistical analysis and annually documented reports to know to what
extent the goals have been achieved. Reviews showed that health sector policies could not significantly
improve equity in financial access. However, we have made improvements to some extent but more
research is needed to find out the root causes of unsuccessful applications.
Keywords: Equity; Health; Financial Indicators of Health; Development Plans

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity
  • Health
  • Financial Indicators of Health
  • Development Plans
1. Park K. Park's textbook of preventive and social medicine. 16th ed. Jabalpur, India: M/S Banarsidas Bhanot;
2000.
2. Babakhani M. Economic development, health and income inequality in Iran. Social Welfare Quarterly 2008;
7(28): 239-59.                                                                                                                                                                                  3. Asgari R, Ahmadi Gh, Ranjbar S. Equity in health system: Challenges and Solutions. Health Inf Manage 2008;
5(2(Special Issue)): 22. [In Persian].
4. Zandian H, Ghiasvand H, Nasimidoost R. Measurement of inequality in Ardebils health system resource
distribution with lorenz curve and gini coefficients: 2001 - 2008. [Research Project]. Ardebil, Iran: Ardebil
University of medical science. 2010; Available from URL: http://eprints.arums.ac.ir/2447/. [In Persian].
5. Braveman p. Monitoring equity in health: A policy-oriented approach in low-and middle-income countries.
[Online]. Available from URL: http://www.gega.org.za/download/braveman.pdf
6. Wagstaff A. Poverty and health sector inequalities. Bull World Health Organ 2002; 80(2): 97-105.
7. Jamshidi H. Equity in Health. Equity in Health. Proceedings of the 1st Congress of Equity in Health Care; 2009
Mar 10-11; Isfahan, Iran; 2009.
8. Razavi SM, Yasmangi K, Hasanzadeh A. Fairness in financial contribution. Tehran, Iran; 2005. [In Persian].
9. Alizadeh HM, Fazaeli A. Measuring equity in health financing index of Iran. Social Welfare Quarterly 2005;
5(1): 253-78. [In Persian].
10.Heydari Z. Equitable distribution of Income in the state 2011. [Online]. 2012 [cited 25 Dec 2012]; Available
from URL: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=191244.[In Persian].
11. .Akbari MA. Equity in Health [Online]. 2006 [cited 2006 Apr 22]; Available from: URL:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8501300591/
12.Yu CP, Whynes DK, Sach TH. Equity in health care financing: The case of Malaysia. Int J Equity Health 2008;
7: 15.
13.Asefzadeh S. Health care economics. Qazvin, Iran: Hadise Emroz; 1992. [In Persian].
14. Javadi M, Karimi S, Yaghoubi M, Kadkhodaie M. Organizational justice and responsiveness in selected private
and public hospitals of Isfahan, Iran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2011; 9(4): 11-20. [In Persian].
15.Karimi I. Health economics. Tehran, Iran: Gap; 2002. p. 214. [In Persian].
16.Karimi S, Moghadam SA. Designing a health equity audit model for Iran in 2010. J Res Med Sci 2011; 16(4):
541-52.
17.Bagherilankarani K, Lotfi F, Karimian Z. Introduction to Equity in health system. Shiraz, Iran: Navid Shiraz;
2010. [In Persian].
18.Mesgarpoor Amiri M. Equity in health system and looking at the situation of Iran. [Online]. 2011; Available from
URL: http://www.taamolnews.ir/fa/news/5343/. [In Persian].
19.Keshtkar M. Economic evaluation of health service delivery system [Thesis]. Tehran, Iran: University of Teacher
Training. 1994. [In Persian].
20.Doorslaer E, Wagstaff A. Equity in the finance and delivery of health care: an international perspective. Oxford:
US: Oxford University Press; 1993.
21.United Nations. Human development report. New York, NY: United Nations Press; 2005.
22.Mehrara M, Fazaeli AA, Fazaeli AA. Health finance equity in Iran: an analysis of household survey data (1382-
1386). J Health Adm 2010; 13(40): 51-62. [In Persian].
23.Balsini A. How were Indicators of social and economic equity in last years. [Online]. 2011; Available from URL:
http://www.donnya.info/index.php?option=com_content&view=article&id=%20822:ad&catid=36:news&Itemid=
55. [In Persian].
24.Yazdani Sh, Fatahzadeh A. Equity, balm for the health of individuals. [Online]. 2008 [cited 2008 Jun 4];
Available from: URL:
http://www.aftabir.com/articles/view/health_therapy/other/c13c1213443930_poverty_p1.php/
25.Karimi S, Javadi M, Jafarzadeh F. Economic burden and costs of chronic diseases in Iran and the world. Health
Inf Manage 2012; 8(7): 984-96. [In Persian].