نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت و اقتصاد دانشکده بهداشت مدیریت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده مدیریت بهداشت و پزشکی انفورماتیک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

م
قدمه: استفاده از خدمات تشخیصی پرهزینه با تکنولوژی سطح بالا در دهه‌ی گذشته افزایش یافته است. تحقیقات انجام شده دلایل متعددی را با توجه به سیستم بهداشتی وکشوری که آن مطالعات در آن انجام شده است، گزارش کرده‌اند، از جمله مسن شدن جمعیت، پیشرفت در تکنولوژی‌های تشخیصی که منجر به کاربرد بیشتر خدمات تشخیصی در عرصه‌های بالینی می‌شود، افزایش تعداد رادیولوژیست‌ها، دسترسی به این نوع خدمات و پزشکان که در استفاده از این گونه خدمات مؤثر هستند. مطالعه‌ی حاضر با هدف، تعیین میزان استفاده از خدمات تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (Magnetic resonance imaging یا MRI) در سال‌های 1389و 1390 و با توجه به تخصص پزشکان، نوع MRI و صندوق تحت پوشش انجام شد.
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع تحلیلی بود. اطلاعات کلیه‌ی خدمات MRI به تفکیک انواع MRI، تخصص پزشکان و صندوق‌های مختلف بیمه‌ی خدمات درمان به روش سرشماری در نیمه‌ی اول سال‌های 1389 و1390 شمسی با استفاده از پایگاه داده‌ای در اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی اصفهان جمع‌آوری گردید. معیار ورود خدمات MRI ارایه شده تحت پوشش بیمه‌ی خدمات درمانی بود. از نرم‌افزار Excel جهت جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات MRI در گروه‌های مختلف (نوع تخصص، صندوق و انواع MRI) استفاده گردید.
یافته‌ها: بیشترین میزان تجویز خدمات MRI مربوط به پزشکان ارتوپدی به تعداد 843 و 819 به ترتیب در سال‌های 1390 و 1389 شمسی و سپس مربوط به متخصصین مغز و اعصاب در سال 1390 و 1389 شمسی بود. بیشترین میزان MRI‌ انجام شده (میانگین 1472 عدد) مربوط به صندوق کارکنان دولت وکمترین میزان (میانگین 17 عدد) مربوط به بیمه‌شدگان صندوق خویش‌فرما می‌باشد. در رابطه با نوع MRI بیشترین میزان تجویز، MRI شکمی در سال 1389 شمسی بود (به تعداد 1218) که در سال 1390 شمسی کاهش یافته است و در سال 1389 شمسی مربوط به ناحیه‌ی کمری (به تعداد 921) بوده است. تعداد کلMRI  انجام شده در سال 1390 شمسی نسبت به سال 1389 شمسی به تعداد 177 افزایش یافته بود.
نتیجه‌گیری: میزان استفاده از خدمات MRI افزایش یافته است که با توجه به افزایش تعداد مراکز MRI، شاید بتوان تقاضای القایی را یکی از عوامل اصلی در افزایش استفاده از این خدمات دانست. شاید از دیگر عوامل مؤثر در استفاده از این خدمات عدم قطعیت حرفه‌ای، فشار زمانی هنگام معاینه بیمار، توقع و انتظارات بیماران برای تجویز داروها و خدمات تشخیصی بیشتر و فقدان سیستم پرداخت صحیح و پرداخت ناکافی به پزشکان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilization of Magnetic Resonance Imaging in Patient Covered by Isfahan Health Care Insurance, Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Karimi 1
  • Fatemeh Rezaei 2
  • Ayan Kordi 3

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Student Research Committee, Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Student Research Committee, Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The use of high-cost and high-tech magnetic resonance imaging (MRI) has expanded over
the past decade. A recently conducted research reported various causes with regard to their own country
and healthcare system included aging population and advances in diagnostic technologies which could
result in diagnostic services to become more applicable in clinical arena. Increasing number of
radiologists, access to physicians and these types of services affect its use. This study aimed to determine
the level of magnetic resonance imaging service utilization in 2010-2011 for specialties, types of MRI and
fund coverage.
Methods: This was an analytical study. Information of various MRI types, prescribed MRI by each
specialists and various fund of health insurance was extracted from the Isfahan Health Insurance, Iran
database through census method during 2010 and 2011 midyears. Excel was used to analyze each group.
Results: Over two midyears (2010-2011), total number of prescribed MRI increased about 177 MRIs.
Neurologists and orthopedic specialists ordered the most scans (843 and 819 scans in 2011 and in 2012,
respectively which was related to orthopedic specialists and then to neurologists) and were the most
frequent users of CT/MRI scans. Abdominal scans (n = 1218) in 2010 and lumbar scans (n = 921) in 2011
were the most ordered scans, respectively. The most prescribed MRI was related to government
employees fund (average number = 1472) and the lowest was related to self-employed insured fund
(average number = 17).
Conclusion: Increased number of performed MRI is rooted from different causes. Increased number of
MRI centers could cause an upward trend. Other effective factors in utilization these services would be
time pressure for physical examination, professional uncertainty, patients' expectations to prescribe more
drugs and diagnostic services, lack of a proper payment system and inadequate payments to physicians

کلیدواژه‌ها [English]

  • Induced Demand
  • Insurance
  • Magnetic Resonance Imaging
1. Borretzen I, Lysdahl KB, Olerud HM. Diagnostic radiology in Norway trends in examination frequency and
collective effective dose. Radiat Prot Dosimetry 2007; 124(4): 339-47.
2. Saadat S, Ghodsi SM, Firouznia K, Etminan M, Goudarzi K, Naieni KH. Overuse or underuse of MRI scanners
in private radiology centers in Tehran. Int J Technol Assess Health Care 2008; 24(3): 277-81.
3. Sodickson A, Baeyens PF, Andriole KP, Prevedello LM, Nawfel RD, Hanson R, et al. Recurrent CT, cumulative
radiation exposure, and associated radiation-induced cancer risks from CT of adults. Radiology 2009; 251(1):
175-84.
4. Mitchell JM. Utilization trends for advanced imaging procedures: evidence from individuals with private
insurance coverage in California. Med Care 2008; 46(5): 460-6.
5. Lee SI, Saokar A, Dreyer KJ, Weilburg JB, Thrall JH, Hahn PF. Does radiologist recommendation for follow-up
with the same imaging modality contribute substantially to high-cost imaging volume? Radiology 2007; 242(3):
857-64.
6. Levin DC, Rao VM. Turf wars in radiology: other causes of overutilization and what can be done about it. J Am
Coll Radiol 2004; 1(5): 317-21.
7. Tsai WC, Kung PT, Liao KP. The impact of physician supply on the utilization of ambulatory care under the
national health insurance. Mid-Taiwan J Med 2004; 9: 27-37.
8. Kung PT, Tsai WC, Yaung CL, Liao KP. Determinants of computed tomography and magnetic resonance
imaging utilization in Taiwan. Int J Technol Assess Health Care 2005; 21(1): 81-8.
9. Baumgarten DA, Nelson RC. Outcome of examinations self-referred as a result of spiral CT of the abdomen.
Acad Radiol 1997; 4(12): 802-5.
10.Chrysanthopoulou A, Kalogeropoulos A, Terzis G, Georgiopoulou V, Kyriopoulos J, Siablis D, et al. Trends and
future needs in clinical radiology: insights from an academic medical center. Health Policy 2007; 80(1): 194-201.
11. Toms AP, Cash CJ, Linton SJ, Dixon AK. Requests for body computed tomography: increasing workload,
increasing indications and increasing age. Eur Radiol 2001; 11(12): 2633-7.
12. Fisher ES, Welch HG. Avoiding the unintended consequences of growth in medical care: how might more be
worse? JAMA 1999; 281(5): 446-53.
13.Baker L, Birnbaum H, Geppert J, Mishol D, Moyneur E. The relationship between technology availability and
health care spending. Health Aff (Millwood) 2003; Suppl Web Exclusives: W3-51.
14. Bremberg S, Nilstun T. Justifications of physicians' choice of action. Scand J Prim Health Care 2005; 23(2): 102-8.
15. Espeland A, Baerheim A. Factors affecting general practitioners' decisions about plain radiography for back pain:
implications for classification of guideline barriers--a qualitative study. BMC Health Serv Res 2003; 3(1): 8.
16.Wilson IB, Dukes K, Greenfield S, Kaplan S, Hillman B. Patients' role in the use of radiology testing for common
office practice complaints. Arch Intern Med 2001; 161(2): 256-63.
17.Moskowitz H, Sunshine J, Grossman D, Adams L, Gelinas L. The effect of imaging guidelines on the number
and quality of outpatient radiographic examinations. AJR Am J Roentgenol 2000; 175(1): 9-15.
18. Studdert DM, Mello MM, Sage WM, DesRoches CM, Peugh J, Zapert K, et al. Defensive medicine among highrisk
specialist physicians in a volatile malpractice environment. JAMA 2005; 293(21): 2609-17.
19. Iversen T, Luras H. The effect of capitation on GPs' referral decisions. Health Econ 2000; 9(3): 199-210.
20.Bachman KH, Freeborn DK. HMO physicians' use of referrals. Soc Sci Med 1999; 48(4): 547-57.
21.Andrade EO, Andrade EN, Gallo JH. Case study of supply induced demand: the case of provision of imaging
scans (computed tomography and magnetic resonance) at Unimed-Manaus. Rev Assoc Med Bras 2011; 57(2):
138-43.
22.Chen RC, Lin HC, Chu D ,Chen T, Hung ST, Kuo NW. Physicians' characteristics associated with repeat use of
computed tomography and magnetic resonance imaging. J Formos Med Assoc 2011; 110(9): 587-92.
23.Yuan. Statistics of causes of death. [Online]. 2011; Available from URL: http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/2010-
statistics%20of%20cause%20of%20death.pdf