نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پرستاری، سوپروایزر آموزشی مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مدیریت مراقبت های بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مراکز مدیریت بهداشتی درمانی، آموزشی و درمانی نور و حضرت علی اصغر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علوم، اصفهان، ایران

4 روانشناسی، مرکز مشاوره، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 مراکز مدیریت خدمات درمانی، آموزشی و درمانی نور و حضرت علی اصغر، دانشگاه اصفهان علوم پزشکی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با گسترش نقش حرفه‌ای پرستاران، این گروه از کادر درمانی از جنبه‌های قانونی و اخلاقی، مسؤول تمام جوانب مراقبت‌های بهداشتی هستند، از این رو باید پاسخ‌گوی اعمال خود باشند و قانون را به عنوان عنصر اصلی کار خود بشناسند. در این مطالعه سعی شده است تا میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های وابسته به علوم پزشکی در مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان مورد شناسایی قرار گیرد.
روش بررسی: این پژوهش، تحلیلی- مقطعی بود که کلیه‌ی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان در سال 1389، با نمونه‌گیری به شیوه‌ی سرشماری با تکمیل پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساز انتخاب شدند که با استفاده از روش اعتبار محتوی و آزمون Cronbach's alpha با 80 درصد اعتبار و اعتماد علمی آن تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس، ضریب همبستگی Pearson و t-test استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 مورد پردازش قرار گرفت.
یافته‌ها: اکثریت پاسخ‌گویان مؤنث (7/82 درصد)، متأهل (74 درصد)، لیسانس (3/97 درصد)، پرستار (7/88 درصد) و در وضعیت استخدامی پیمانی (3/31 درصد) بودند. میانگین نمره‌ی آگاهی پرسنل پرستاری 86/42 درصد در سطح متوسط بود. بین میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین‌نامه‌های مذکور به تفکیک جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سمت سازمانی و وضعیت استخدام هیچ ‌گونه رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت، در حالی که بین میزان آگاهی پرسنل و سابقه‌ی کار آن‌ها رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار دیده شد (05/0 < P).
نتیجه‌گیری: در شرایط و وضعیت کنونی، مراقبت‌های بهداشتی، کادر پرستاری باید نسبت به آسیب‌پذیر بودن حرفه‌ی خود آگاه و حساس باشند. پرستاران موظفند تا ضمن کسب اطلاع از پیشرفت‌های پرستاری، بهترین و ایمن‌ترین مراقبت‌ها را برای مددجویان انجام دهند و در این رابطه به نظر می‌رسد که برگزاری دوره‌های بازآموزی مداوم توأم با کسب امتیاز مؤثر در ارتقای شغلی و اتخاذ عوامل انگیزشی کارکنان رده‌های مختلف پرستاری می‌تواند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nurses' Awareness about the Regulations Considering Guild and Vocational Violations of Staff affiliated to Medical Sciences Careers*

نویسندگان [English]

  • Faranak Shafiei 1
  • Farzaneh Farhadieh 2
  • Sayed Ali Taheri 3
  • Raheleh Samouei 4
  • Arsalan Pirasteh 5

1 Nursing, Educational Supervisor, Educational and Treatment Centers of Nour and Hazrat Ali Asghar, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Health Care Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Health Care Management, Educational and Treatment Centers of Nour and Hazrat Ali Asghar, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Psychology, Consultation Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 Health Services Management, Educational and Treatment Centers of Nour and Hazrat Ali Asghar, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: With expansion of vocational role of nurses, they are responsible for the whole aspects of
health cares from legal and moral viewpoints. Therefore, they must be responsible for their actions and
observe the law as the main element of their duty. This study aimed to survey the level of staff awareness
about regulations for considering guild and vocational violations of staff affiliated to Medical Sciences in
Nour and Ali Asghar Hospital in Isfahan, Iran.
Methods: In this cross-sectional study, the whole nursing staffs of Nour and Ali Asghar Hospital were
asked to complete the questionnaire, after measuring and analyzing the validity and reliability of
questionnaire. Its data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and Student’s t-test. Data
were processed by SPSS software.
Results: In this survey, most of the responders were female (82.7%) married, (74%) bachelors (BSc
holders), were nurses (97.3%), had nurse organizational position (88.7%) and, were contractual
employment position holders (31.3%). Furthermore, the results showed that there was no significant
association between the awareness of nursing staff to mentioned regulations and sex, material status,
education level, organizational position and employment status; however, there was a direct correlation
between the staff awareness and their record of services (P < 0.05).
Conclusion: In present conditions, health care staff must be sensitive to their vulnerable profession.
Nurses, while should obtain information from nursing advances, must render the best and safer care for
patients. In principle, the holding of in-service continuous instruction, with obtaining effective privileges
in promoting job position and gaining motive factors of different classes of personnel can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing Staff
  • Awareness
  • Regulation
1. Seif AA. The ways of reducing complaint against nurses. Proceedings of the National congress of morality and
law in the nursing profession; 2002 Jul 21-22; Tabriz, Iran; 2002. [In Persian].
2. Nobakht Haghighi A, Zali MR, Mahdavi MS, Noroozi A. The study of patient's complaint of Doctor that refer to
the Medical Council of Tehran. J Med Counc I R Iran 2000; 18(4): 295-303. [In Persian].
3. Lak Dizaji S. Dereliction in health care and legal process. Proceedings of the National congress of morality and
law in the nursing profession; 2002 Jul 21-22; Tabriz, Iran; 2002. [In Persian].
4. Kjervik DK, Brous EA. Law and Ethics in Advanced Practice Nursing. New York, NY: Springer Publishing
Company p. 19; 2010.
5. Rafiei H, Ayramloo A, Alizadeh B, Vahdi KH. Nursing moral and legal rights and the nurse. Proceedings of
theNational congress of morality and law in the nursing profession; 2002 Jul 21-22; Tabriz, Iran; 2002. [In Persian].
6. Pakdel M, Madarshahian F. Survey of knowledge and attitude of nurses about details of duties, legal and social
support related to them in educational hospitals of Mashhad University of medical science. Proceedings of the
Nurse and the Law; 1998 Aug 26-27; Tehran, Iran; 1998. [In Persian].
7. Carvalho S, Reeves M. Fundamental Aspects of Legal, Ethical & Professional Issues. London, UK: Quay Books; 2011.
8. Chaboyer W, Najman J, Dunn S. Factors influencing job valuation: a comparative study of critical care and noncritical
care nurses. Int J Nurs Stud 2001; 38(2): 153-61.
9. Bagheri J. Nurses legal Issues. Shiraz, Iran: Vice-Chancellor for Treatment and Drug, and Administration of
Nursing and Midwifery of Fars province p. 15-6; 2001.
10. Lachman V. Moral courage in action: Case studies. MEDSURG Nursing 2007; 16(4): 275-7.                                                 11. Shahinfard N, Aslani Y, Shahinfard Kh, Ali Akbari F. Survey of knowledge of nurses about patient's rights and
professional duty in Shahrekord hospitals. Proceedings of the 1st National Congress of Health Humanities; 2007
Nov 26-27; Isfahan, Iran; 2007. [In Persian].
12. Luck L, Jackson D, Usher K. Innocent or culpable? J Clin Nurs 2008; 17(8): 1071-8.
13.Yaghubi M, Javadi M, Yaghubi L, Moosavi M. Survey of knowledge of physicians about medical negligence and
laws and regulations related to its crimes and violations. Proceedings of the 1st National Congress of Health
Humanities; 2007 Nov 26-27; Isfahan, Iran; 2007. [In Persian].
14. Fullbrook S. Professional regulation. Part 10: professional relationships. Br J Nurs 2008; 17(21): 1352-3.
15. Smith JS, Rainey SL, Smith KR, Alamares C, Grogg D. Barriers to the mandatory reporting of domestic violence
encountered by nursing professionals. J Trauma Nurs 2008; 15(1): 9-11.