نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان و بهداشت مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: f_eghbal @yahoo.com

2 استاد، مدیریت برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت و اقتصاد، دانشکده بهداشت مدیریت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 مدیریت خدمات سلامت، مدیر بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در بخش بهداشت و درمان نیز همانند دیگر بخش‌ها، خود‌ارزیابی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. محدودیت منابع این بخش، ضرورت پایش عملکرد، حیاتی بودن خدمات و مراقبت‌های ارایه شده توسط بخش، اهمیت رعایت کیفیت در ارایه‌ی خدمات و ... شواهدی دال بر ضرورت خود‌ارزیابی دقیق و صحیح عملکرد این بخش می‌باشند. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی حوزه‌های بهبود از طریق خود‌ارزیابی بر اساس مدل تعالی (EFQM یا European foundation for quality management excellence model) در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) اصفهان بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی از دسته‌ی مطالعات توصیفی- مقطعی بود. جامعه‌ی‌ آماری شامل 15 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در سال 1389 بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی استاندارد EFQM بود که مورد تعدیل قرار گرفت و روایی آن با کمک اساتید و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب
alpha Cronbach's، 97 درصد تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نه حوزه بر اساس نرم‌افزار SPSS انجام شد.
یافته‌ها: بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در این ارزیابی، 599 امتیاز به خود اختصاص داد که حوزه‌ی توانمندسازها 300 و حوزه‌ی نتایج 299 امتیاز کسب نمودند. همچنین درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه‌گانه به قرار زیر می‌باشد: رهبری 60 درصد، خط‌مشی و استراتژی 58 درصد، کارکنان
68 درصد، منابع و شرکا 60 درصد، فرایندها 56 درصد، نتایج مشتری 58 درصد، نتایج کارکنان 60 درصد، نتایج جامعه 63 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 61 درصد.
نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی خودارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM این بود که منجر به تهیه‌ی یک سیستم اطلاعاتی از نقاط قوت و ضعف در 9 حوزه و تعیین امتیاز در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شد که بر این اساس و با استفاده از منطق رادار، نقاط ضعف به عنوان حوزه‌های بهبود مورد مداخله قرار گرفت و پروژه‌های بهبود تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Areas of Improvement based on Excellence Model of European Foundation for Quality Management at Imam Mousa Kazem Hospital, Isfahan, Iran*

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Eghbal 1
  • Mohammad Hossein Yarmohamadian 2
  • Sayyed Ali Siadat 3
  • Reza Hoveida 3
  • Alireza Yazdani 4

1 PhD Student, Educational Management, School of Educational and Psychology, The University of Isfahan AND Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: f_eghbal @yahoo.com

2 Professor, Educational Planning Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Educational Management, School of Education and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Health Service Management, Manager of Imam Mousa Kazem Hospital, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Self-assessment in healthcare is inevitable, like in all other sections. Scarce resources,
necessity of performance refining, vitality of provided services and quality of services are evidence for
necessity of having a proper system of self-assessment of performance in this area. Hence, the purpose of
present study was to study areas of improvement based on European Foundation for quality Management
(EFQM) Excellence Model in Imam Mousa Kazem Hospital, Isfahan, Iran.
Methods: The present study used a descriptive cross-sectional method. Statistical population consisted of
experts and hospital senior managers in Imam Mousa Kazem Hospital in 2002. The study tools included a
standard questionnaire of EFQM whose validity was confirmed by faculty members and experts and its
reliability was obtained at 0.97 through Cronbach’s alpha. Data analysis was done in nine areas using
SPSS software. The study population were hospital top managers in 2002 who were selected through
census method. Data were collected using questionnaire based on EFQM model. Collected data were
analyzed through RADAR rationale.
Results: Imam Mousa Kazem Hospital obtained 599 points in its assessment; however, the area of enablers
obtained 300 and area of results obtained 299 points. Obtained percentages for each of nine areas are as
follows: Leadership (60), policies and strategy (58), employees (68), resources and partners (60), processes
(56), customers result (58), employees result (60), community results (63) and key performance (61%).
Conclusion: The self-assessment based of EFQM model resulted in an information system of strength and
weakness points in 9 areas so that RADAR logic, weakness points were determined for the intervention
and improvement areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment
  • European Foundation for Quality Management Excellence Model
  • Hospitals
1. Eghbal F. Assessment of human resource management performance at Isfahan Medical Science based on
European Foundation for Quality Management [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: School of Education and Psychology,
The University of Isfahan; 2008. [In Persian].
2. Eghbal F. To be familiar with the model of Utilization of EFQM [Project]. Isfahan, Iran: Teacher Training
College and Psychology; 2007. [In Persian].
3. Naylor G. Using the business excellence model to develop a strategy for a healthcare organisation. Int J Health
Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 1999; 12(2-3): 37-44.
4. Elimar Brandt MT. The Utilisation of EFQM in the Health Promoting Hospital Rüdersdorf [Online]. 2002; Available from: URL: www.uio.no/studier/EFQM/efqm_example-brandt.pdf/                                                                                                      5. Banyloohe B. The study of comarative patterns utilization and pattern presentation for Iran [PhD Thesis]. Tehran,
Iran: School of Health Services of Management, Iran University of Medical Sciences; 2003.
6. Nabitz W. A self - assessment process based on Efqm an INK. Proceeding of the Iranian national productivity
and Business Excellence Award; 2007 Nov 12-13; Tehran, Iran; 2007.
7. Nabitz W. A two - level EFQM Self - assessment in Health care services. Proceeding of the Iranian national
productivity and Business Excellence Award; 2007 Nov 12-13; Tehran, Iran; 2007.
8. Moeller J. The EFQM Excellence Model. German experiences with the EFQM approach in health care. Int J Qual
Health Care 2001; 13(1): 45-9.
9. Juhl HJ, Eskildsen J, Kristensen K. Conflict or congruence? The case of a Danish hospital. International Journal
of Quality & Reliability Management 2004; 21(7): 747-62.
10.Dehnavieh R, Aale N, Norihakmat S. Self - Assessment based on European Foundation for Quality at
Hasheminajad Hospital, Iran Medical Science University. Proceedings of the 8th International Conference of
Quality Managers; 2008 July 15-16; Tehran, Iran; 2008.