نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 کتابدار، کتابخانه عمومی علمدار، ساری، ایران

10.22122/him.v18i1.4390

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر به دلایل زیست محیطی، مردم جهان با یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها که سرطان است، مواجه می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی خون و آنکولوژی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از تحلیل شبکه‌ای انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل مدارک تولید شده پژوهشگران مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی کشور بود که تا پایان سال 2019 در پایگاه اطلاعاتی WoS (Web of Science) نمایه شده بود.
یافته‌ها: دانشگاه علوم پزشکی تهران- مازندران با تولید 100 مدرک مشترک، بیشترین همکاری را نسبت به همتایان خود داشتند. بالاترین همکاری بین‌المللی به کشورهای آمریکا، ایتالیا، انگلستان، آلمان و استرالیا اختصاص یافت. همچنین، مقالات بین‌المللی با میانگین استناد 75/41، به طور چشمگیری نسبت به مدارک ملی (با میانگین استناد 45/7)، بیشتر مورد توجه و ارجاع قرار گرفتند (001/0 > P). بررسی همبستگی میان تعداد استناد و تعداد کشورهای همکار نیز حاکی از وجود رابطه معنی‌دار مثبت و متوسط بین این دو متغیر بود (353/0 = r، 001/0 > P).
نتیجه‌گیری: همکاری‌های علمی به ویژه در سطح بین‌المللی، تأثیر مطلوبی در استنادپذیری مدارک علمی دارد. بنابراین، توجه سیاست‌گذاران پژوهشی و محققان به این امر، می‌تواند در افزایش کیفیت انتشار مقالات علمی کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific Production Cooperation Network of Iranian Hematology and Oncology Research Centers

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Tahmasebi 1
 • Mousa Yaminfirooz 2
 • Sara Amiri 3

1 MSc, Scientometrics, Department of Knowledge and Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

3 Librarian, Alamdar Public Library, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Recently, cancer has become one of the most dangerous diseases in the world due to environmental reasons. This study endeavored to analyze and map the scientific cooperation network of researchers in blood and oncology research centers.
Methods: This descriptive study was performed with a scientometric approach using network analysis. The population of the research included documents produced by researchers of hematology and oncology research centers in Iran, which were indexed in the Web of Science (WoS) database until the end of the academic year 2019.
Results: Tehran and Mazandaran Universities of Medical Sciences had the most cooperation compared with their counterparts by producing 100 joint documents. The highest international cooperation was allocated to the United States (US), Italy, the United Kingdom (UK), Germany, and Australia. Besides, international articles with an average citation of 41.75 were significantly more considered and referred than national documents (with an average citation of 7.45) (P < 0.001). The study of the correlation between the number of citations and the number of partner countries also showed a significant positive and moderate relationship between these two variables (r = 0.353, P < 0.001).
Conclusion: Academic collaborations, especially at the international level, have a positive effect on the citation of scientific documents. Therefore, the attention of research policymakers and researchers to this issue can help increase the publication quality of scientific articles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific Productions
 • Bibliometrics
 • Scientific Collaborations
 • Journal Articles
 • Hematology
 • Iran
 1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018; 68(6): 394-424.
 2. Khoshdel AR, Sepandi M, Ziaei M, Ghaffari HR, Alimohamadi Y. epidemiological survey of the most prevalent cancers and its association with other non-communicable diseases among the Iranian military community between 2001-2017: A cross-sectional study. J Mil Med 2019; 21(1): 3-11. [In Persian].
 3. Kuld L, O’Hagan J. Rise of multi-authored papers in economics: Demise of the ‘lone star’ and why? Scientometrics 2018; 114(3): 1207-25.
 4. di Bella E, Gandullia L, Preti S. Analysis of scientific collaboration network of Italian Institute of Technology. Scientometrics 2021; 126(10): 8517-39.
 5. Rasoulabadi M, Haidari A, Zarea M, Khezri A, Gharibi F. Scientific collaboration in articles published by Kurdistan University of Medical Sciences, indexed in Scopus from 2010 to 2014. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2015; 20(3): 105-12. [In Persian].
 6. Franco M, Pinho C. A case study about cooperation between University Research Centres: Knowledge transfer perspective. J Innov Knowl 2019; 4(1): 62-9.
 7. Alinezhad Chamazacoti F, Mirhaghjoo Langerudi S. Scientific collaboration networks of the researchers of the journal of health administration: A scientometric study, 2013-2017. J Health Adm 2019; 21(74): 35-50. [In Persian].
 8. Erfanmanesh MA. The impact of international research collaboration on the quality of scholarly output of Tehran University of Medical Sciences. J Health Adm 2017; 20(69): 42-56. [In Persian].
 9. Masjedi MR, Bazrafshan A, Mosavi JA, Mohagheghi MA, Abasahl A, Attarian H, et al. An overview of oncology researches in Iran: A scientometric approach (1974 - February 2019). Arch Iran Med 2020; 23(3): 181-8.
 10. Moral-Munoz JA, Carballo-Costa L, Herrera-Viedma E, Cobo MJ. Production trends, collaboration, and main topics of the integrative and complementary oncology research area: A bibliometric analysis. Integr Cancer Ther 2019; 18: 1534735419846401.
 11. Bras OR, Cointet JP, Cambrosio A, David L, Nunes JA, Cardoso F, et al. Oncology research in late twentieth century and turn of the century Portugal: A scientometric approach to its institutional and semantic dimensions. Scientometrics 2017; 113(2): 867-88.
 12. Shilpa B, Padmamma S, Kumara AT, Walmiki R. Mapping of scientific articles on Leukemia: A scientometric study. Libr Philos Pract 2019; 2019: 2419.
 13. Eduan W, Yuanqun J. Patterns of the China-Africa Research Collaborations from 2006 to 2016: A bibliometric analysis. The International Journal of Higher Education Research 2019; 77(6): 979-94.
 14. Erfanmanesh MA, Arabi E, Asnafi A. Temporal analysis of international collaboration network of iranian researchers in knowledge production. Librarianship and Information Organization Studies (Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization) 2017; 28(2): 141-60. [In Persian].
 15. Yousefi A, Gilvari A, Shahmirzadi T, Hemmat M, Keshavarz M. A survey of scientific production of Iranian researchers in the field of immunology in the ISI database. Razi J Med Sci 2012; 19(96): 1-11. [In Persian].
 16. Ghaffari S, Zakiani S, Noori E, Gholinia Edalati M. Scientific products of Mashhad University of Medical Sciences indexed in ISI based on h-Index: A scientometric study. Med J Mashad Univ Med Sci 2020; 63(3): 2323-16. [In Persian].
 17. Khasseh AA, Fakhar M, Soosaraei M, Sadeghi S. Present situation of scientific productions of Iranian researchers in parasitology domain in ISI databases. Iran J Med Microbiol 2011; 5(1): 53-65. [In Persian].
 18. Djalalinia S, Peykari N, Eftekhari MB, Sobhani Z, Laali R, Qorbani OA, et al. Contribution of health researches in national knowledge production: A scientometrics study on 15-year research products of Iran. Int J Prev Med 2017; 8: 27.
 19. Sadeghi-Bazargani H, Bakhtiary F, Golestani M, Sadeghi-Bazargani Y, Jalilzadeh N, Saadati M. The research performance of Iranian medical academics: A National Analyses. BMC Med Educ 2019; 19(1): 449.
 20. Puuska HM, Muhonen R, Leino Y. International and domestic co-publishing and their citation impact in different disciplines. Scientometrics 2014; 98(2): 823-39.
 21. Zhe C, Lu X, Xiong X. Analysis of influence factors on the quality of international collaboration research in the field of social sciences and humanities: The case of Chinese World Class Universities (2015-2019). SAGE Open 2021; 11(4): 21582440211050381.
 22. Chen K, Yao Q, Sun J, He ZF, Yao L, Liu ZY. International publication trends and collaboration performance of China in healthcare science and services research. Isr J Health Policy Res 2016; 5: 1.