نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،مدیریت مالی، گروه مدیریت، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

2 استادیار، مدیریت مالی، گروه حسابداری، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

3 استادیار، حسابداری، گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

10.22122/him.v18i1.4432

چکیده

مقدمه: بهره‌وری از جمله شاخص‌های ارزیابی وضع موجود در خصوص نحوه استفاده از عوامل تولید از جمله منابع مالی می‌باشد و نظام مدیریت سلامت و به ویژه بیمارستان‌ها از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره‌وری ‌مالی بیمارستان‌های تأمین ‌اجتماعی ایران با استفاده از شاخص‌ بهره‌وری مالم‌کوئیست MPI (Malmquist Productivity Index) انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی بود. جهت محاسبه MPI در کلیه بیمارستان‌های تأمین اجتماعی طی سال‌های 1394 تا 1397، ابتدا از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان در این زمینه، مهم‌ترین معیارهای ارزیابی بهره‌وری مالی در بیمارستان‌ها شناسایی گردید (10 معیار). از آن‌جا که معیارهای مشخص ‌شده دارای برخی ویژگی‌های خاصی بود، نیاز به مدل‌سازی ریاضی داشت؛ به این‌ صورت که برخی از این معیارها غیر قابل‌کنترل و برخی دیگر جزء معیارهای نامطلوب بود. مدل ریاضی ارایه شده یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با ورودی و خروجی صحیح، ورودی ثابت و خروجی نامطلوب به منظور استفاده در محاسبه MPI بود.
یافته‌ها: محاسبه بهره‌وری مالی بیمارستان‌ها با استفاده از MPI و روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA (Data Envelopment Analysis) با کمک 10 معیار اصلی شامل «هزینه پرسنلی، هزینه اداری، هزینه پرداخت‌های انتقالی، تعداد تخت فعال، هزینه مزایا و پرکیس پزشکان، هزینه مزایای انگیزشی و پرکیس کارکنان، مبلغ صورت‌حساب بیماران بستری، مبلغ صورت‌حساب بیماران سرپایی، جمع کارکرد درمانی و تعداد روزهای بستری» امکان‌پذیر بود و نتایج تحقیقات پیشین را تأیید کرد.
نتیجه‌گیری: اطلاع از بهره‌وری مالی بیمارستان‌ها در طی دوره‌های مختلف، می‌تواند موجب تخصیص بهینه منابع مالی در جهت افزایش بهره‌‌وری مالی بیمارستان‌ها شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Financial Productivity of Hospitals with Malmquist Index and Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

 • Sayed Aliakbar Mousavinezhad-Naini 1
 • Mohammad Tamimi 2
 • Allahkaram Salehi 3

1 PhD Student, Financial Management, Department of Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran

2 Assistant Professor, Financial Management, Department of Accounting, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

3 Assistant Professor, Accounting, Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Productivity is one of the indicators for assessing the status quo regarding use of production factors, including financial resources, and the health management systems, especially hospitals, are no exception. This study endeavored to evaluate the financial productivity of social security hospitals in Iran using the Malmquist Productivity Index (MPI).
Methods: This study was a survey research. To calculate the MPI in all social security hospitals during 2015 to 2018, initially, through interviews with 10 experts in this field, the most important criteria for evaluating financial productivity in hospitals were identified (10 criteria). Seeing as the specified criteria had some special features, they required mathematical modeling; in such a way that some of these criteria were uncontrollable and others were among the undesirable criteria. The proposed mathematical model was a network data envelopment analysis (DEA) model with correct input and output, fixed input, and undesirable output for use in calculating the MPI.
Results: The calculation of financial productivity of hospitals was possible using MPI and DEA method with the help of 10 main criteria including personnel cost, administrative cost, cost of transfer payments, number of active beds, cost of physicians’ benefits and perks, cost of staff’s motivational benefits and perks, the amount of invoices for hospitalized patients, the amount of invoices for outpatients, the sum of medical functions, and the number of days of hospitalization. The results confirmed those obtained in the previous studies.
Conclusion: Knowing the financial productivity of hospitals during different periods can lead to the optimal allocation of financial resources to increase the financial productivity of hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Hospitals
 • Malmquist Productivity Index
 • Data Envelopment Analysis
 1. Nasiri Pour A, Tabibi J, Ghasem Begloo A, Jadidi R. Designing a performance evaluation model for Iranian public hospitals: Using the balanced scorecard. J Arak Uni Med Sci 2009; 12(1): 95-106. [In Persian].
 2. Bahadori M, Abolghasemi K, Teymourzadeh E. Performance evaluation and ranking of selective wards in a military hospital using DEA and promethee method. J Mil Med 2017; 18(4): 325-34. [In Persian].
 3. Seyed Nourani SM, Shakeri A, Khadem Alizadeh A, Vafaee Yeganeh R. Measuring and evaluating productivity indicators of selected banks in Iran (With an emphasis on efficiency and effectiveness). Economics Research 2018; 18(70): 185-207. [In Persian].
 4. Malmquist S. Index numbers and indifference surfaces. Trabajos de Estadistica 1953; 4(2): 209-42.
 5. Fare R, Grosskopf S, Norris M, Zhang Z. Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries. Am Econ Rev 1994; 84(1): 66-83.
 6. Sadidi M, Amiri M, Khalilifar O, Moradi R. Technical efficiency evaluation of military hospitals in Iran using data envelopment analysis. Ebnesina 2019; 21(1): 35-43. [In Persian].
 7. Zare Ahmadabadi H, Masoudian S, Zare Banadkouki MR. Evaluating the technical efficiency of Yazd City health centers with a combined approach of DEA and GT. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2018; 26(8): 717-32. [In Persian].
 8. Firouzi Jahantigh F, Ostovare M. Performance evaluation of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences using a hybrid model of data envelopment analysis and promethee method. Iran Occup Health 2018; 14(5): 140-52. [In Persian].
 9. Khodabakhshi M, Dargahi H, Moammai H. Efficiency assessment and ranking of tums hospitals using data envelopment analysis. Payavard Salamat 2017; 11(4): 460-8. [In Persian].
 10. Khatami Firouzabadi S, Shafiei Nikabadi M, Tebyanian H, Shoja N. Assessing the efficiency of hospitals in Semnan province using data envelopment analysis with input nature. Knowledge Health 2018; 12(4): 76-83. [In Persian].
 11. Azar A, Vlipour Khatir M, Moghbel Baarz A, Hasas Yeganeh Y. evaluation of hospital efficiency by data envelopment analysis: Tehran University of Medical Sciences: 2009-2011. J Health Adm 2013; 16(53): 36-46. [In Persian].
 12. Barpanda S, Sreekumar N. Performance analysis of hospitals in kerala using data envelopment analysis model. J Health Manag 2020; 22(1): 25-40.
 13. Ahmed S, Hasan M, Laokri S, Jannat Z, Ahmed MW, Dorin F, et al. Technical efficiency of public district hospitals in Bangladesh: A data envelopment analysis. Cost Eff Resour Alloc 2019; 17(1): 15.
 14. Flokou A, Aletras V, Niakas D. A window-DEA based efficiency evaluation of the public hospital sector in Greece during the 5-year economic crisis. PLoS One 2017; 12(5): e0177946.