نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22122/him.v18i1.4407

چکیده

مقدمه: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با ماهیتی میان‌رشته‌ای، به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی، بیمارستانی و تحقیقاتی می‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات و راهکارهای مرتبط با ارتقای جایگاه شغلی این رشته انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه کیفی با روش موردی، به بررسی نظرات متخصصان پرداخت. بدین منظور، مصاحبه‌ شوندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نظرات آن‌ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته جمع‌آوری گردید و پس از کدگذاری اولیه، طبقه‌بندی آن‌ها صورت گرفت.
یافته‌ها: با تحلیل مصاحبه‌های انجام ‌شده، مشکلات جایگاه شغلی کتابداری پزشکی با توجه به دفترچه طبقه‌بندی مشاغل در مقوله استخدامی مشخص گردید. در خصوص مشکلات مشاغل عمومی، تغییر عنوان شغلی کتابدار به کارشناس علم اطلاعات و دانش‌شناسی و محدود بودن به چند رشته شغلی و در بخش مشاغل تخصصی، رشته شغلی کارشناس فن‌آوری اطلاعات سلامت و همچنین، مشکلات استخدامی کتابداران پزشکی عنوان شد و راهکارهایی از دیدگاه استادان و صاحب‌نظران این رشته پیشنهاد گردید.
نتیجه‌گیری: رشته کتابداری پزشکی با گذشت چند دهه از فعالیت خود در کشور، به منظور ارتقای جایگاه شغلی خود نیازمند راهکارهایی است. آنچه مسلم است این که با تخصصی شدن فعالیت‌های کتابداران، ایجاد رشته‌های شغلی مستقل بیش از گذشته می‌تواند به ارتقای جایگاه شغلی این رشته کمک نماید. انتظار می‌رود که نتایج تحقیق حاضر بتواند به مدیران و متولیان امر در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتر یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Strategies for Improving the Profession of Medical Librarianship and Information from the Perspective of Experts

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Khademizadeh 1
 • Fatemeh Rafieinasab 2

1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The field of librarianship and information science with interdisciplinary nature trains specialized human resources required by libraries, academics, hospitals, and research information centers. This study endeavors to investigate the problems and strategies affecting the promotion of the job status in this field.
Methods: This qualitative case study reviewed the viewpoints of specialists. Interviewees were selected by purposeful sampling method and their views were collected using semi-structured interviews; after the initial coding, their classification was done.
Results: By analyzing the interviews, the problems of the medical librarianship job status were identified according to the job classification booklet in the employment category. Regarding the problems of public jobs, changing the job title of librarian to an expert in knowledge and information science and being limited to several professions, and in the specialized jobs section, occupational field of health information technology expert, as well as the employment problems of medical librarians were mentioned and some strategies were proposed from the viewpoint of professors and experts in this field.
Conclusion: The field of medical librarianship, after several decades of its activity in Iran, needs strategies to improve job position. In effect, with the specialization of librarians' activities, the creation of independent job disciplines can help to improve the job status of the discipline. It is expected that the results of the present study can help managers and those in charge in planning and decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Libraries
 • Medical
 • Job Position
 • Job Engineering
 • Qualitative Research
 1. Ronagh Y. Plan for classification and evaluation of jobs of employees of executive bodies. 2nd Tehran, Iran: Farmanesh Publications; 2013. [In Persian].
 2. Shahbazi R, Fahimnia F, Hakimzade R. Modern information technology-based Librarian jobs for LIS graduates: A content analysis of job advertisements. Academic Librarianship and Information Research 2013; 47(3): 229-50. [In Persian].
 3. Yazdan M. One Hundred occupations for librarians: new organizational posts in libraries and information centers. Librarianship and Informaion Organization Studies 2012; 22(3): 88. [In Persian].
 4. Safdari R, Ehtesham H, Bahadori L. Highlighting a valuable dimension in health care librarianship: A systematic review. Med J Islam Repub Iran 2018; 32: 42.
 5. Detlefsen E. Library and information science education for the new medical environment and the age of integrated information. Libr Trends 1993; 42(2): 342-64.
 6. Lappa E. Undertaking an information-needs analysis of the emergency-care physician to inform the role of the clinical librarian: A Greek perspective. Health Info Libr J 2005; 22(2): 124-32.
 7. Brettle A, Maden-Jenkins M, Anderson L, McNally R, Pratchett T, Tancock J, et al. Evaluating clinical librarian services: a systematic review. Health Info Libr J 2011; 28(1): 3-22.
 8. Calabretta N, Cavanaugh SK. Education for inpatients: Working with nurses through the clinical information system. Med Ref Serv Q 2004; 23(2): 73-9.
 9. Banks DE, Shi R, Timm DF, Christopher KA, Duggar DC, Comegys M, et al. Decreased hospital length of stay associated with presentation of cases at morning report with librarian support. J Med Libr Assoc 2007; 95(4): 381-7.
 10. Harrison J, Beraquet V. Clinical librarians, a new tribe in the UK: Roles and responsibilities. Health Info Libr J 2010; 27(2): 123-32.
 11. Gardois P, Calabrese R, Colombi N, Deplano A, Lingua C, Longo F, et al. Effectiveness of bibliographic searches performed by paediatric residents and interns assisted by librarians. A randomised controlled trial. Health Info Libr J 2011; 28(4): 273-84.
 12. Perrier L, Farrell A, Ayala AP, Lightfoot D, Kenny T, Aaronson E, et al. Effects of librarian-provided services in healthcare settings: A systematic review. J Am Med Inform Assoc 2014; 21(6): 1118-24.
 13. Safdari R, Ehtesham H, Ziaee N, Robiaty M. The new roles of medical librarians in medical research. Inf Learn Sci 2018; 119(11): 682-96.
 14. Janke R, Rush KL. The academic librarian as co-investigator on an interprofessional primary research team: A case study. Health Info Libr J 2014; 31(2): 116-22.
 15. Visintini S, Boutet M, Manley A, Helwig M. Research support in health sciences libraries: A scoping review. J Can Health Libr Assoc 2018; 39(2): 56-78.
 16. McGowan J, Hogg W, Zhong J, Zhao X. A cost-consequences analysis of a primary care librarian question and answering service. PLoS One 2012; 7(3): e33837.
 17. Mazure ES, Alpi KM. Librarian readiness for research partnerships. J Med Libr Assoc 2015; 103(2): 91-5.
 18. Federer L. The librarian as research informationist: A case study. J Med Libr Assoc 2013; 101(4): 298-302.
 19. Harris MR. The librarian's roles in the systematic review process: A case study. J Med Libr Assoc 2005; 93(1): 81-7.
 20. Dudden RF, Protzko SL. The systematic review team: Contributions of the health sciences librarian. Med Ref Serv Q 2011; 30(3): 301-15.
 21. Cobus L. Integrating information literacy into the education of public health professionals: roles for librarians and the library. J Med Libr Assoc 2008; 96(1): 28-33.
 22. Foster M. An overview of the role of librarians in systematic reviews: From expert search to project manager. Journal of EAHIL 2016; 11(3): 3-7.
 23. Kavanaugh EB. Information Literacy, Mental Health, and Lifelong Learning: Librarians and Health Care Professionals in Academic, Clinical, and Hospital Settings. J Hosp Librariansh 2021; 21(1): 20-35.
 24. Charney RL, Spencer A, Tao D. A novel partnership between physicians and medical librarians during the COVID-19 pandemic. Med Ref Serv Q 2021; 40(1): 48-55.
 25. Droese P, Peterson N. Utilization of the medical librarian in a state Medicaid program to provide information services geared to health policy and health disparities. J Med Libr Assoc 2006; 94(2): 174-9.
 26. Ma J, Stahl L, Knotts E. Emerging roles of health information professionals for library and information science curriculum development: A scoping review. J Med Libr Assoc 2018; 106(4): 432-44.
 27. Creswell JW, Guetterman TC. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston, MA: Pearson; 2019.
 28. Zare Farashbandi F, Vahab R, Amini F. Struggle for existence: extinction or survival of medical librarianship and information sciences (Letter to editor). Health Inf Manage 2018; 15(2): 50-2. [In Persian].
 29. Hanell F, Ahlryd S. Information work of hospital librarians: Making the invisible visible. Journal of Librarianship and Information Science 2021; 09610006211063202.
 30. Ritwik P, Schiavo JH, Lucas W. Clinical librarian in a hospital-based teaching program: Bringing evidence chairside. J Dent Educ 2020. [Epub ahead of print].
 31. Hartfiel N, Sadera G, Treadway V, Lawrence C, Tudor ER. A clinical librarian in a hospital critical care unit may generate a positive return on investment. Health Info Libr J 2021; 38(2): 97-112.